正觉网
正觉网
成唯识论原文 成唯识论译文 成唯识论注音 成唯识论经典 成唯识论视频
主页/ 成唯识论注音/ 文章正文

第六卷 成唯识论注音

导读:第六卷成唯识论已说遍行别境二位。善位心所。其相云何。颂曰。◎善谓信惭愧◎无贪等三根◎勤安不放逸◎行舍及不害论曰。唯善心俱。名善心所。谓信惭等。定有十一。云何为信。...

第六卷 成唯识论注音

第六卷成唯识论

 


shuōbiànxíngbiéjìngèrwèi  shànwèixīnsuǒ  xiāngyǘn  sòngyüē 


 shànwèixìncánkuì  tānděngsāngēn  qínānfàng  xíngshèhài


lùnyüē  wéishànxīn  míngshànxīnsuǒ  wèixìncánděng  dìngyǒushí 


yǘnwéixìn  shínéngshēnrěn  xīnjìngwéixìng  duìzhìxìn  shànwéi  ránxìnchāibié  lüèyǒusānzhǒng  xìnshíyǒu  wèizhūshíshìzhōng  shēnxìnrěn  èrxìnyǒu  wèisānbǎozhēnjìngzhōng  shēnxìn  sānxìnyǒunéng  wèiqièshìchūshìshàn  shēnxìnyǒu  néngnéngchéng  wàng  yóuduìzhìxìnxīn  àizhèngxiūshìchūshìshàn  rěnwèishèngjiě  xìnyīn  wèi  shìxìnguǒ  qüèchénxìnxiāngshì  shìyánxīnjìngwéixìng  yóuwèiliǎoxīnjìngyán  ruòjìngxīn  yīngfēixīnsuǒ  ruòlìngxīnjìng  cánděngbié  xīnjìng  wéinánrán  xìngchéngqīng  néngjìngxīnděng  xīnshèng  xīnjìngmíng  shuǐqīngzhū  néngqīngzhuóshuǐ  cánděngsuīshàn  fēijìngwéixiàng  jìngwéixiàng  lànshī  yòuzhūrǎn  biéyǒuxiàng  wéiyǒuxìn  xiānghúnzhuó  nénghúnzhuóxīnsuǒsuǒ  huì  huìhuì  xìnzhèngfān  jìngwéixiàng  yǒushuōxìnzhěàiwéixiàng  yīngtōngsānxìng  yīng  yòuyīngfēixìnsuǒyüán  yǒuzhíxìnzhěsuíshùnwéixiàng  yīngtōngsānxìng  shèngjiě  ruòyìnshùnzhěshèngjiě  ruòshùnzhěshì  èr  shùnxiāng  yóuyīngzhīxīnjìngshìxìn 


yǘnwéicán    chóngzhòngxiánshànwéixìng  duìzhìcán  zhǐèxíngwéi  wèizūnguìzēngshàng  chóngzhòngxiánshàn  xiūchǐguòè  duìzhìcán  zhūèxíng 


yǘnwéikuì  shìjiān  qīngbàoèwéixìng  duìzhìkuì  zhǐèxíngwéi  wèishìjiānyànzēngshàng  qīngbàoè  xiūchǐguòzuì  duìzhìkuì  zhūè  xiūchǐguòè  shìèrtōngxiàng  zhūshèngjiàojiǎshuōwéi  ruòzhíxiūchǐwéièrbiéxiàng  yīngcánkuìchābié  èrdìngxiāngyìng  fēishòuxiǎngděngyǒu  ruòdàièrbiézhě  yīngfēishíyǒu  便biànwéishèngjiào  ruòcánkuìshíérbié  wéilùnshuōshíbiànshànxīn  chóngzhòngqīngruòèrbiéxiàng  suǒyüányǒu  yīngshēng  èrshītóng  nǎipiān  shéiyánèrsuǒyüányǒu  ěr  shànxīnshí  suíyüánjìng  jiēyǒuchóngzhòngshàn  qīngè  cánkuìbiànshànxīn  suǒyüánbié  shuōyǒu  zhícánkuìxiāngtóng  néngzhēqiánsuǒshènán  ránshèngjiàoshuōzhě  míng  shìjiānmíng  huòzhōngchóngshànè  sǔnmíng 


tānděngzhě  děngchēnchī  sānmínggēn  shēngshànshèng  sānshàngēn  jìnduìzhì  yǘntān  yǒuyǒuzhuówéixìng  duìzhìtānzhuó  zuòshànwéi  yǘnchēn  huìwéixìng  duìzhìchēnhuì  zuòshànwéi  shànxīnshí  suíyüánjìng  jiēyǒuděngzhuóhuì  guānyǒuděng  fēiyàoyüán  qiáncánkuì  guānshànè  èrzhǒngbiànshànxīn  yǘnchī  zhūshìmíngjiěwéixìng  duìzhìchī  zuòshànwéi  yǒuchī  huìwéixìng  lùnshuō  bàojiàozhèngzhì  jüéwéi  shēngdewénxiūsuǒshēnghuì  jiēshìjüéxìng  suīhuì  wèixiǎnshànpǐn  yǒushènggōngnéng  fánnǎojiàn  biéshuō  yǒuchī  fēishìhuì  biéyǒuxìng  zhèngduìmíng  tānchēn  shàngēnshè  lùnshuōbēi  chēnchīshè  fēigēnshè  ruòchīhuìwéixìng  bēiděng  yīnghuìděnggēnshè  yòuruòchībiéxìng  hàiděng  yīngfēishí  便biànwéilùnshuō  shíshànzhōng  sānshìyǒu  jiēshìshí  ránlùnshuōhuìwéizhě  yīnguǒ  xiǎnxìng  rěn  biǎoxìn  yìngěr  tānchēnchīliùshíxiàngyìng  zhèngfánnǎoshè  èshèng  shàngēn  duànyóutōngbiéduìzhì  tōngwéishànhuì  biésāngēn  yóuchīyìngbiéyǒu 


qínwèijīngjìn  shànèpǐnxiūduànshìzhōng  yǒnghànwéixìng  duìzhìxièdài  mǎnshànwéi  yǒngbiǎoshèngjìn  jiǎnzhūrǎn  hànbiǎojīngchún  jiǎnjìng  xiǎnjīngjìnwéishànxìngshè  xiāngchàbié  lüèyǒuzhǒng  suǒwèibèijiǎ  jiāxíng  xià  退tuì    jīngsuǒshuōyǒushì  yǒuqín  yǒuyǒng  jiānměng  shěshànè  yīngzhī  biézhě  wèichūxīn  fēnshèngjìn  fēnhángzhōngsānpǐnbié  huòchūxīn  chángshíjiàn  yīnzhòngxiūchābié  huòliángděng  dàobié  èrchéngjiūjìngdào  xīn  zhūjiūjìngdào    huòèrjiāxíngjiànjiětuōshèngjìnbié 


ānwèiqīngān  yüǎnzhòng  diàochàngshēnxīn  kānrènwéixìng  duìzhìshěn  zhuǎnwéi  wèichúnéngzhàngdìng  lìngsuǒzhǐzhuǎnānshì 


fàngzhě  jīngjìnsāngēn  suǒduànxiū  fángxiūwéixìng  duìzhìfàng  chéngmǎnqièshìchūshìjiānshànshìwéi  wèi  duànxiūshì  jiēnéngfángxiū  míngfàng  fēibiéyǒu  xiāng  fángèshì  xiūshànshìzhōng  gōngnéng  biéyòng  suīxìncánděngyǒunéng  érfāng  shìyòngwēiliè  fēigēnbiàn  fēi  fángxiūshìxiāngyòng  fángxiūjīngjìnsāngēn  yàodàifāngyǒuzuòyòng  yīngdài  便biànyǒuqióngshī  qínwéibiàn  gēndànwéi  shuōyǒufángxiūyòng  fángxiūyòng  xiāngyǘn  ruòchí  tānděng  ruòbiàn  jīngjìn  zhǐèjìnshàn  zǒng  lìngsǎnluàn  yīngshìděngchí  lìngtóngjìng  chùbié  lìngwàngshī  yīngshìniàn  shìtuīxǘnfàngyòng  tānděngjìng  fàngdìngbié 


yǘnxíngshè  jīngjìnsāngēn  lìngxīnpíngděngzhèngzhígōngyòngzhùwéixìng  duìzhìdiào  jìngzhùwéi  wèi  lìngxīnyüǎndiàoděngzhàng  jìngzhùmíngshè  píngděngzhèngzhígōngyòngzhù  chūzhōnghòuwèibiànshèchābié  yóufàng  xiānchúrǎn  shèlìngxīnjìngérzhù  bié  fàng  xiāngyòng  nénglìngjìng    suǒlìngjìng  xīnděng 

yǘnhài  zhūyǒuqíngwèisǔnnǎo  chēnwéixìng  néngduìzhìhài  bēimǐnwéi  wèichēn  yǒuqíngsuǒwèisǔnnǎo  jiǎmínghài  chēnfānduìduànmìngchēn  hàizhèngwéisǔnnǎohài  chēn  hài  shìwèièrxiāngchàbié  shíchēnshíyǒu  hàifēnjiǎ  wèixiǎnbēièrxiāngbié  yǒuqíngèrshèng  yǒushuōhài  fēichēn  biéyǒu  wèixiánshànxìng  xiāngyǘn  wèisǔnnǎo  chēněr  níngbiéyǒuxìng  wèiyǒuqíngwèisǔnnǎo  bēixiánshàn  shìchēn 


xiǎnshíbiéxīnsuǒ  wèixīnyànděngshànxīnsuǒ  suīyǒubié  shuōzhǒngzhǒngmíng  ér  bié  xīnwèi  chēnfēn  suǒxīnjìngzēnghuì  忿fènhènnǎoděngrán  suíyīngzhèngfānchēnfēn  yànwèihuì  tānfēn  suǒyànjìngrǎnzhù  qiānjiāoděng  dāngzhīrán  suíyīngzhèngfāntānfēn  kuángchǎn  tānchīfēn  suíyīngzhèngfāntānchīfēn  yǒu  wéichīfēn  chùshuōtānfēn  yǒumàn  xìnfēnshè  wèiruòxìn  màn  yǒumàn  shèfēnshè  xīnpíngděngzhěgāomàn  yǒumàn  cánfēnshè  ruòchóngzhòng  màn  yǒu  xìnsuǒshè  wèiruòxìn  yóu  yǒu  zhèngshèngjiě  jüédìngzhěyóu  yǒu  zhènghuìshè  zhèngjiànzhěyóu  sǎnluàn  zhèngdìngshè  zhèngjiànzhèngzhī  shànhuìshè  wàngniànzhě  shìzhèngniàn  huǐmiánxǘn  tōngrǎnrǎn  chùděng  biéfānduì  yüánzhūrǎnsuǒfānshànzhōng  yǒubiéjiàn  yǒuěrzhě  xiāngyòngbiézhě  便biànbiézhī  shànrán  yīng  yòuzhūrǎnbiànliùshízhě  shèngfānzhī  biéshàn  mànděng忿fènděng  wéishí  hàisuīrán  érshùxiàn  sǔnnǎo  zhàngshàngchéngshèngyīnbēi  wèilezhīzēngshàngguòshī  fānhài  shīniànsǎnluànzhèngzhī  fānbiéjìng  shànzhōngshuō  rǎnjìngxiāngfān  jìngníngshǎorǎn  jìngshèngrǎnliè  shǎoduō  yòujiětōng  shuōduōtóng  qíngshì  suíxiāngfēnduō  rǎnjìngyīng 


shí  sānshìjiǎyǒu  wèifàng  shè  hài  qiánshuō  shíyǒuxiāngyòngbié  yǒushí  biànshànxīn  jīngjìnsāngēnbiànshànpǐn  dìng  tuīxǘnshìwèijüédìngshí  shēngxìn  cánkuìtónglèi  chùbié  suíshí  èr  yàoshìjiàndàoduànfánnǎoshí  yǒuqīngān  fàngshè  lòudàoshí  fāngde  bēimǐnyǒuqíngshí  nǎiyǒuhài  lùnshuōshí  liùwèizhōng  wèijüédìngwèi  yǒuxìnxiāngyìng  zhǐrǎnshí  yǒucánkuì    shànpǐnwèi  yǒujīngjìnsāngēn  shìjiàndàoshí  yǒuqīngān  chūshìdào  yǒushěfàngshèzhòngshēngshí  yǒuhài  yǒushuōwèiwéiyīng  tuīxǘnshìwèijüédìngxīn  xìnruòshēng  yīngfēishìshàn  rǎnxīnděng  jìngxìn  cánkuìlèi  biéjìngtóng  biànshànxīn  qiánshuō  ruòchūshìdàoqīngānshēng  yīngjüézhīfēilòu  ruòshìjiàndàoshèfàng  yīngfēijìngfángèxiūshàn  yòuyīngdiàofàng  yǒulòushànxīn  chūshìdàoyīngyǒuèr  shànxīnshíjiēsǔn  wéinéngsǔnyǒuhài  lùnshuōliùwèishízhě  zēng  zuòshuō  suǒshuōdìngfēiyīng  yīngshuōxìnděngshízhōng  shíbiànshànxīn  qīngānbiàn  yàozàidìngwèi  fāngyǒuqīngān  diàochàngshēnxīn  wèi  jüéfēnshuō  shíshànxīnsuǒ  dìngdìng  jiēbiànshànxīn  dìngxīnzhōngzēngqīngān  yǒudìngjiāxíng  dedìngmíng  wēiyǒudiàochàng  yóujièyǒuqīngān  ěr  便biànwéiběnfēnshuō  xìnděngshí  tōngqiè  yǒuqīngānwéizàidìngyǒu  yóudìngyǎng  yǒudiàochàng  lùnshuōjièzhūxīnxīnsuǒ  yóuqüèqīngān  míngdìng  shuōqièyǒushízhě  tōngyǒuxǘnděngsānjiēyǒu  shízhǒng  qiánshuō  shí  suíwèiyǒu  liùshízhōng  dìngwèijiē  ruòfēidìngwèi  wéiqüèqīngān  yǒushí  wéiyǒushízhǒng  xìngsàndòng  qīngān  yǒushí  yǒuqīngān  dìngsuǒyǐnshànzhě  yǒudiàochàng  chéngsuǒzuòzhì  yǒuqīngān  shànshí  shòuxiāngyìng  shí  xiāngyìng    chúyōu  yǒushòu  diàochàng  biéjìngjiēdexiāngyìng  xìnděngděngxiāngwéi  shíwéishàn  qīngānfēi  tōngsānjiè  jiēxüéděngsān  fēijiànsuǒduàn  jiālùnshuō  xìnděngliùgēn  wéixiūsuǒduàn  fēijiànsuǒduàn  ménfēnbié  yīng 


shìshuōshànwèixīnsuǒ  fánnǎoxīnsuǒ  xiāngyǘn  sòngyüē 


 fánnǎowèitānchēn  chīmànèjiàn


lùnyüē  tānděngliù  xìngshìgēnběnfánnǎoshè  fánnǎomíng 


yǘnwéitān  yǒuyǒurǎnzhùwéixìng  néngzhàngtān  shēngwéi  wèiyóuàiyǜnshēng 


yǘnwéichēn  zēnghuìwéixìng  néngzhàngchēn  ānyǐnxìng  èxíngsuǒwéi  wèichēnlìngshēnxīnnǎo  zhūèshànxìng 


yǘnwéichī  zhūshìànwéixìng  néngzhàngchī  qièrǎnsuǒwéi  wèiyóumíngxiéjiàn  tānděngfánnǎosuífánnǎo  néngzhāohòushēngrǎn 

yǘnwéimàn  shìgāowéixìng  néngzhàngmàn  shēngwéi  wèiyǒumàn  yǒu  xīnqiānxià  yóushēnglúnzhuànqióng  shòuzhū  mànchābié  yǒujiǔzhǒng  wèisānpǐnchùshēng  qièjiētōngjiànxiūsuǒduàn  shèngwèimàndexiànxíng  mànlèiyóushī 


yǘnwéi  zhūyóuwéixìng  néngzhàngshànpǐnwéi  wèiyóuzhěshànshēng  yǒuhuìwéi  yóujiǎn  shuōwéi  zhùshì    yǒubiéyǒu  lìnghuìjüé  fēihuì  jiālùnshuō  liùfánnǎozhōng  jiànshìyǒu  huìfēn  shìshíyǒu  biéyǒuxìng  zhù  zhíhuìwéi  zhùruònán  zhìyīngwéishí  jièyóuzhù  便biànzhuǎnbiàn  shìfēihuìwéi 


yǘnèjiàn  zhū  diāndǎotuīduó  rǎnhuìwéixìng  néngzhàngshànjiàn  zhāowéi  wèièjiànzhěduōshòu  jiànxíngxiàng  chābiéyǒu  jiājiàn  wèiyǜnzhísuǒ  qièjiànsuǒwéi  jiànchābié  yǒuèrshí  liùshíděng  fēnbiéshè  èrbiānzhíjiàn  wèisuízhíduàncháng  zhàngchùzhōnghángchūwéi  jiànchābié  zhūjiànzhōng  yǒuzhíqiánbiànchánglùn  fēnchánglùn  hòuyǒuxiǎngshíliù  xiǎngfēi  yǒulùn  duànmièlùnděng  fēnbiéshè  sānxiéjiàn  wèibàngyīnguǒzuòyòngshíshì  fēijiànzhūxiézhí  zēngshàngyüán  míngbiàn  jiànchābié  zhūjiànzhōng  yǒuzhíqiánèryīnlùn  yǒubiānděng  jiǎoluàn  hòuxiànnièpán  huòzài  shìzhǔshìfàn  lèi  chánghéng  huòzàiděng  shìqièyīn  huòyǒuhéngzhūxiéjiětuō  huòyǒuwàngzhífēidàowéidào  zhūshìděng  jiēxiéjiànshè  jiàn  wèizhūjiàn  suǒyǜn  zhíwéizuìshèng  néngqīngjìng  qièdòuzhèngsuǒwéi  jièjìn  wèisuíshùnzhūjiànjièjìn  suǒyǜn  zhíwéizuìshèng  néngqīngjìng  qínsuǒwéi  rányǒuchùshuō  zhíwéizuìshèngmíngwéijiàn  zhínéngjìngmíngjièzhě  shìyǐnglüèshuō  huòsuízhuànmén  ěrfēimièmiè  fēidàodào  shuōwéixiéjiàn  fēièrshè 


shìzǒngbiéshífánnǎozhōng  liùtōngshēngfēnbié  rènyǜnchádeshēnghòusānjiàn  wéifēnbié  yàoyóuèyǒuxiéjiào  shěncháfāngdeshēng  biānzhíjiànzhōngtōngshēngzhě  yǒuwéiduàn  chángjiànxiāng  èyǒuděngfāngyǐnshēng  jiāděngshuō  biānzhíjiàn  shìshēng  wèiduànjiànshè  xüéxiànguānzhě  shì  jīnzhěsuǒzài  qínshòuděng  ruòwéiyüán  jiēkǒngduàn  érjīng  yǒulùn  xiāngshuō  shíshēngtōngchángjiàn  wèiqínshòuděng  zhíchángcún  chìránzàochángshí  xiǎnyángděngzhūlùnjiēshuō  yǜn  zhíduàncháng  huòshìshēng  huòfēnbié 


shífánnǎo  shéixiāngyìng  tānchēn  dìng  àizēngèrjìngtóng  jìngjüé  rǎnzhùtānmànjiàn  huòdexiāngyìng  suǒàisuǒlíngjìngfēi  shuō  suǒrǎnsuǒshìjìngtóng  shuōdexiāngyìng  jiànjìngjiēài  tānjiànxiāngyìngshī  chēnmàn  huòde  suǒchēnsuǒshìjìngfēi  shuōxiāngyìng  suǒmièsuǒzēngjìngtóng  shuōde  chūyóushí  wèizēng  shuō  jiǔjüé  便biànfèn  shuōdexiāngyìng  shùnwéishì  suíyīngěr  chēnèr  xiāngyìng  zhíwéishèngdào  zēng  sānjiàn  huòdexiāngyìng  yǒuyǜn  shēnchángjiàn  shēngzēng  shuōxiāngyìng  yǒuyǜn  shēnchángjiàn  shēngzēnghuì  shuōde  duànjiànfān  shuōchēnyǒu  xiéjiànfěièshìhǎoshì  shuōchēnhuòhuòyǒu  mànjìngdìng  rán  màn  xiāngyìng  mànjiàn  jiēróng  xíngxiāngzhǎnzhuǎnxiāngwéi  ránduànjiànshēng  zhíduànshí  língshì  shēnxiéjiànfēněr  shěnjüé  jiànxiāngwéi  jiàn  dìng  jiànzhǎnzhuǎn  xiāngyìng  fēixīnzhōngyǒuduōhuì  chījiǔzhǒng  jiēdìngxiāngyìng  zhūfánnǎoshēng  yóuchī 


shífánnǎo  shíxiàngyìng  cángshíqüán  yǒu  shíshí  shíwéisān  wèitānchēnchī  fēnbié  yóuchēngliángděng  mànděng 


shífánnǎo  shòuxiāngyìng  tānchēnchīsān  shēngfènbié  qièróngshòuxiāngyìng  tānhuìwéiyüán  yōu  chēnshùnjìng    yǒushēngfènbiémàn  róngfēishòuxiāngyìng  shìlièyǜn  yōuxiāngyìng  yǒushēng    yǒushòu  qiánshuō  fēnbiémànděng  chún  xiéshīxiéjiàoděng  ránzàoyǐnè  yàofēnbié  néng  hòusānjiàn  róngshòuděng  shòu  èrruòyüányōujiànděng  ěrshídeyōuxiāngyìng  yǒushēngshēnbiānèrjiàn  dànshèshòuxiāngyìng  fēishí  wéi  fēnbiéèrjiàn  róngshòu  zhíyǜnwèisuǒ  chángduànjiànfān  yōuxiāngyìng  yǒuèrjiànruòshēngzhě  shòu  chúnshòuchù  yüányǜn  xiāngyìng  lùnshuōshēngqièfánnǎo  jiēsānshòuxiànxíng  广guǎngshuōqián  qiánshuō  shí  suíxiāngzhě  tānmànjiàn  shè  chēnwéiyōushèshòu  chīshòu  jiēdexiāngyìng  xiéjiàn  chú  tānchī  tōngxià  chútōngsān  xíngchī  wéiyōushè  shòu  yīngzhī 


biéjìngxiāngyìng  tānchēnchīmàn  róng  zhuānzhùjìng  děiyǒudìng  jiàn  róng  chúshèngjiě  jüédìng  jiànfēihuì  huì 


shífánnǎo  xìngsuǒshè  chēnwéishàn  sǔn  jiǔtōngèr  shàngèrjièzhě  wéishè  dìngsuǒ  ruòjiè  fēnbiézhě  wéishànshè  èxíng  ruòshìshēngèxíngzhě  shànshè  sǔn  shè  zhàngshàn  fēisǔnnǎochù  dāngzhīshēngshēnbiānèrjiàn  wéishè  è  suīshùxiàn  zhàngshàn 

shífánnǎo  jiè  chēnwéizài  tōngsānjiè  shēngzàixià  wèixiàrǎn  shàngfánnǎoxiànzàiqián  yàogēnběndìngzhě  fánnǎoróngxiànqián  zhūyǒulòudào  suīnéngfēnbiéhuò  shēng  érnéngchúshēnghuò  jiànzhèngdeshànggēnběndìng  dànshì  wàiménzhuǎn  sǎnluàndòng  zhèngzhàngdìng  dìng  fēnbiéshēngzhūhuò  jiēróngxiànqián  shēngzàishàng  xiàzhūhuò  fēnbiéshēng  jiēróngxiàn  shēngdìngzhōngyǒuzhōngzhě  yóubàngjiětuō  shēng  shēnzàishàng  jiāngshēngxiàshí  xiàrùnshēngshēngài  éryánshēngshàngxiàzhě  duōfēnshuō  huòsuízhuànmén  xiàfánnǎo  yüánshàngjiāděngshuō  jiètān  qiúshàngshēng  wèishàngdìng  shuōchēnhuìzēngmièdào  yīngzēng  zǒngyüánzhūxíngzhísuǒ  duànchángmànzhě  yüánshàng  yüánshàng  chéng  éryǒuchùyán  tānchēnmànděngyüánshàngzhě  xiāngshuō  huòbiéyüán  jiànshìjiān  zhí  wèiděng  biānjiànshēnjiàn  shàngfánnǎo  yüánxià  shuōshēngshàngzhě  xiàyǒuqíng  shìshèng  érlíng  zǒngyüánzhūxíngzhísuǒ  duànchángàizhě  yüánxià  hòusānjiàn  yīng  érshuōshànghuòyüánxiàzhě  duōfēn  huòbiéyüánshuō 


shífánnǎo  xüéděngshè  fēixüéxüé  wéishàn 


shífánnǎo  suǒduàn  fēifēisuǒduàn  fēirǎn  fēnbiézhě  wéijiànsuǒduàn  duàn  ruòshēngzhě  wéixiūsuǒduàn  nánduànjiànsuǒduànshí  shídùnduàn  zhēnjiàndào  zǒngyüán  ránxiàng  yǒuzǒngyǒubié  zǒngwèishízhǒngjiē  shìyīnchù  mièdàoshìwèichù  biéwèibiéxiāng  èrwéi  tōng  shēnbiānèrjiàn  wéiguǒchù  biékōngfēi  shǔ  wèisānjiàn  qīn  èrzhísānjiànjièjìn  suǒyǜn  wèishèngnéngjìng  jiànjüànshǔ  suíyīngtānhuìmàn  xiāngyìngmíng  jiǔtóng  gòngmíng  qīn  xiéjiàn  qīnděng  èrtānděng  zhǔnyīngzhī  ránchēnnéngqīnmièdào  yóuwèi  shēngzēng  qīnshūxiàngshì  wěishuōzhě  tān  chēn  màn  sānjiàn    shēng  suíyīng  shēngèrjiàn  xiāngyìngàimànmíng  suī  nánduàn  xiūdàofāngduàn  chēnàiděng  biéshìshēng  wéiguān  xiūsuǒduàn 


suīzhūfánnǎojiēyǒuxiāngfēn  érsuǒzhàngzhìhuòyǒuhuò  míngyüányǒushìshìfánnǎo  qīnsuǒyüánsuījiēyǒulòu  érsuǒzhàngzhìtōnglòu  míngyüányǒulòulòufánnǎo  yüánzhě  xiāngfēnzhì  míngyüánfènbiésuǒshìjìng  yüánmièdàozhě  xiāngfēnzhìxiāng  míngyüánfènbiésuǒmíngjìng  ménfēnbié  yīng 


shuōgēnběnliùfánnǎoxiàng  zhūsuífánnǎoxiāngyǘn  sòngyüē 


 suífánnǎowèi忿fèn  hènnǎoqiān  kuángchǎnhàijiāo  cánkuì


 diàoshěn  xìnbìngxièdài  fàngshīniàn  sǎnluànzhèngzhī


lùnyüē  wéishìfánnǎofēnwèichābiéděngliúxìng  míngsuífánnǎo  èrshízhǒng  lèibiéyǒusān  wèi忿fènděngshí  bié  míngxiǎosuífánnǎo  cánděngèr  biànshàn  míngzhōngsuífánnǎo  diàoděng  biànrǎnxīn  míngsuífánnǎo 


yǘnwéi忿fèn  duìxiànqiánráojìng  fènwéixìng  néngzhàng忿fèn  zhízhàngwéi  wèi怀huái忿fènzhě  duōbàoè  shēnbiǎo  chēnhuìfēnwéi  chēnbié忿fènxiāngyòng 


yǘnwéihèn  yóu忿fènwéixiān  怀huáièshě  jiéyüànwéixìng  néngzhànghèn  nǎowéi  wèijiéhènzhě  nénghánrěn  héngnǎo  chēnhuìfēnwéi  chēnbiéhènxiāngyòng 


yǘnwéi  zuòzuì  kǒngshī  yǐncángwéixìng  néngzhàng  huǐnǎowéi  wèizuìzhě  hòuhuǐnǎo  ānyǐn  yǒu  chīfēnshè  lùnwéishuōchīfēn  dāng  zuì  yǒu  tānchīfēnshè  kǒngshī  zuì  lùnxiǎn  wéishuōchīfēn  shuōdiàoshìtānfēn  ránshuōdiàobiànzhūrǎnxīn  zhíwéiwéishìtānfēn 


yǘnwéinǎo  忿fènhènwéixiān  zhuīchùbào  hěnwéixìng  néngzhàngnǎo  língshìwéi  wèizhuīwǎngè  chùxiànwéiyüán  xīn便biànhěn  duōxiāobào  xiōngyán  língshì  chēnhuìfēnwéi  chēnbiénǎoxiāngyòng 


yǘnwéi  xǜnmíng  nàiróng  wéixìng  néngzhàng  yōulíngwéi  wèizhě  wénjiànróng  shēn怀huáiyōulíng  ānyǐn  chēnhuìfēnwéi  chēnbiéxiāngyòng 


yǘnwéiqiān  dānzhùcái  nénghuìshè  lìnwéixìng  néngzhàngqiān  chùwéi  wèiqiānlìnzhě  xīnduō  chùcái  néngshè  tānàifēnwéi  tānbiéqiānxiāngyòng 


yǘnwéikuángwèihuò  jiǎoxiànyǒu  guǐzhàwéixìng  néngzhàngkuáng  xiémìngwéi  wèijiǎokuángzhě  xīn怀huáimóuduōxiànshí  xiémìngshì  tānchīfēnwéi  èrbiékuángxiāngyòng 


yǘnwéichǎn  wèiwǎng  jiǎoshè  xiǎnwéixìng  néngzhàngchǎn  jiàohuìwéi  wèichǎnzhě  wèiwǎngmào  shùnshí  jiǎoshèfāng便biàn  wèi  huòcángshī  rènshīyǒuzhèngjiàohuì  tānchīfēnwéi  èrbiéchǎnxiāngyòng 

yǘnwéihài  zhūyǒuqíng  xīnbēimǐn  sǔnnǎowéixìng  néngzhànghài  nǎowéi  wèiyǒuhàizhě  nǎo  chēnhuìfēnwéi  chēnbiéhàixiāngyòng  chēnhàibiéxiàng  zhǔnshànyīngshuō 


yǘnwéijiāo  shèngshì  shēnshēngrǎnzhù  zuìàowéixìng  néngzhàngjiāo  rǎnwéi  wèijiāozuìzhě  shēngzhǎngqièrǎn  tānàifēnwéi  tānbiéjiāoxiāngyòng 


yǘncán    qīngxiánshànwéixìng  néngzhàngàicán  shēngzhǎngèxíngwéi  wèisuǒzhě  qīngxiánshàn  chǐguòè  zhàngcán  shēngzhǎngzhūèxíng 


yǘnkuì  shìjiān  chóngzhòngbàoèwéixìng  néngzhàngàikuì  shēngzhǎngèxíngwéi  wèishìjiānsuǒzhě  chóngzhòngbàoè  chǐguòzuì  zhàngkuì  shēngzhǎngzhūèxíng  chǐguòè  shìèrtōngxiàng  zhūshèngjiào  jiǎshuōwéi  ruòzhíchǐwéièrbiéxiàng  yīngèrchābié  yóuèryīngshēng  fēishòuxiǎngděngyǒu  ruòdàièrbiézhě  yīngfēishíyǒu  便biànwéishèngjiào  ruòèrshíérbié  wéilùnshuōbiàněxīn  shànxīnshí  suíyüánjìng  jiēyǒuqīngshàn  chóngzhòngè  èr  biàněxīn  suǒyüán  biéshī  ránzhūshèngjiàoshuōzhě  míng  shìjiānmíng  huòzhōngshànchóngè  sǔn  míng  érlùnshuōwéitānděngfēnzhě  shìděngliú  fēixìng 


yǘndiào  lìngxīnjìngjìngwéixìng  néngzhàngxíngshèshēwéi  yǒudiào  tānfēnshè  lùnwéishuōshìtānfēn  yóushìshēng  yǒudiào  fēiwéitānshè  lùnshuōdiàobiànrǎnxīn  yòudiàoxiàng  wèijìng  shuōshìfánnǎogòngxiāngshè  diàobiéxiāng  suīqièfánnǎojiǎ  értānwèizēng  shuōwéitānfēn  yǒudiào  biéyǒuxìng  biànzhūrǎnxīn  xìnděng  fēishuōfēn  便biànfēishí  xìnděngjiǎyǒu  érlùnshuōwéishìyǒuzhě  shuìmiánděng  suíxiāngshuō  diàobiéxiàng  wèixiāodòng  lìngshēngjìng  ruòfánnǎo  biéxiàng  yīngbiéshuōzhàngshē  jìng  fēibiéxiàng 


yǘnshěn  lìngxīnjìngkānrènwéixìng  néngzhàngqīngānshèwéi  yǒushěn  chīfēnshè  lùnwéishuōshìchīfēn  mèishěnzhòng  shìchīxiāng  yǒushěn  fēidànchīshè  wèikānrèn  shìshěnxiàng  qièfánnǎojiēkānrèn  biéshěnxiāng  suīqièfánnǎojiǎ  érchīxiāngzēng  dànshuōchīfēn  yǒushěn  biéyǒuxìng  suīmíngchīfēn  érshìděngliú  xìnděng  fēichīshè  suíxiāngshuō  míngshìyǒu  shuìmiánděng  shìshíyǒuxìng  shěnbiéxiàng  wèiméngzhòng  lìngshēngkānrèn  ruòfánnǎo  biéshěnxiàng  yīngbiéshuōzhàngshè  kānrèn  fēibiéxiàng  chīxiāngyǒuchābiézhě  wèichījìng  wéixiàng  zhèngzhàngchī  érfēiméngzhòng  shěnjìng  méngzhòngwéixiàng  zhèngzhàngqīngān  érfēi 


yǘnxìn  shínéng  rěn  xīnhuìwéixìng  néngzhàngjìngxìn  duòwéi  wèixìnzhěduōxièdài  xìnsānxiàng  fānxìnyīngzhī  ránzhūrǎnyǒubiéxiàng  wéixìnxiānghúnzhuó  nénghúnzhuóxīnxīnsuǒ  huì  huìhuì  shìshuōxīnhuìwéixìng  yóuxìn  shínéng  rěn  fēibiéyǒuxìng  ruòshì  xiérěn  shìyīnguǒ  fēixìng 


yǘnxièdài  shànèpǐn  xiūduànshìzhōng  lǎnduòwéixìng  néngzhàngjīngjìn  zēngrǎnwéi  wèixièdàizhězhǎngrǎn  zhūrǎnshìérqínzhě  míngxièdài  退tuìshàn  shìérqínzhě  zhūshànpǐnjìn退tuì  shìshèngjiě  fēibiéyǒuxìng    rěn  fēijìngfēirǎn  xìnxìn 


yǘnfàng  rǎnjìngpǐn  néngfángxiū  zòngdàngwéixìng  zhàngfàng  zēngèsǔnshànsuǒwéi  wèiyóuxièdàitānchēnchī  néngfángxiūrǎnjìngpǐn  zǒngmíngfàng  fēibiéyǒu  suīmànděngyǒunéng  érfāng  shìyòngwēiliè  zhàngsānshàngēn  biàn  tuījiūxiàng  fàng 


yǘnshīniàn  zhūsuǒyüánnéngmíngwéixìng  néngzhàngzhèngniàn  sǎnluànsuǒwéi  wèishīniànzhěxīnsǎnluàn  yǒushīniàn  niànfēnshè  shuōshìfánnǎoxiāngyìngniàn  yǒushīniàn  chīfēnshè  jiāshuōshìchīfēn  chīlìngniànshī  míngshīniàn  yǒushīniàn  fēnshè  yóuqiánèrwényǐnglüèshuō  lùnshuōbiànrǎnxīn 


yǘnsǎnluàn  zhūsuǒyüán  lìngxīnliúdàngwéixìng  néngzhàngzhèngdìng  èhuìsuǒwéi  wèisǎnluànzhěèhuì  yǒusǎnluàn  chīfēnshè  jiāshuōshìchīfēn  yǒusǎnluàn  tānchēnchīshè  lùnděngshuōshìsānfēn  shuōchīfēnzhě  biànrǎnxīn  wèitānchēnchī  lìngxīnliúdàng  shèng  shuōwéisǎnluàn  yǒusǎnluàn  biéyǒu  shuōsānfēnzhě  shìděngliú  cánděng  fēishè  suíxiāngshuō  míngshìyǒu  sǎnluànbiéxiàng  wèizàorǎo  lìngshēngjiēliúdàng  ruòsān  bié  yīngbiéshuōzhàngsān  diàosǎnluàn  èryòngbié  lìngjiě  lìngyüán  suīchà  jiěyüán  érxiāng  yǒu  rǎnxīnshí  yóudiàoluàn  chángyīngniànniànjiěyüán  huòyóuniànděngsuǒzhì  yüánhóu  yǒuzànshízhù  diàoluàn  biànrǎnxīn 


yǘnzhèngzhī  suǒguānjìng  miùjiěwéixìng  néngzhàngzhèngzhī  huǐfànwéi  wèizhèngzhīzhěduōsuǒhuǐfàn  yǒuzhèngzhī  huìfēnshè  shuōshìfánnǎoxiāngyìnghuì  yǒuzhèngzhī  chīfēnshè  jiāshuōshìchīfēn  lìngzhīzhèng  míngzhèngzhī  yǒuzhèngzhī  fēnshè  yóuqiánèrwényǐnglüèshuō  lùnshuōbiànrǎnxīn 


bìngyán  xiǎnsuífánnǎo  fēiwéièrshí  shìděngshuō  tānděngduōzhǒngsuífánnǎo  suífánnǎomíng  shèfánnǎo  shìqiánfánnǎoděngliúxìng  fánnǎotónglèirǎn  dànmíngsuífánnǎo  fēifánnǎoshè  wéishuōèrshísuífánnǎozhě  wèifēifánnǎo  wéirǎn  rǎn  huòfēnwèi  huòděngliú  jiēsuǒshè  suílèibié  yīngzhī 

shìèrshísuífánnǎozhōng  xiǎoshísān  dìngshìjiǎyǒu  cán  kuì  xìn  xièdài  dìngshìshíyǒu  jiàochéng  diào  shěn  sǎnluàn  sānzhǒng  yǒushìjiǎ  yǒushìshí  suǒyǐnjiào  qiányīngzhī  èrshíjiētōngshēngfènbié  suíèrfánnǎoshì  èrshízhōng  xiǎoshízhǎnzhuǎn  dìng  xiāngwéi  xíngxiāngměng  wéizhǔ  zhōngèr  qièshànxīn  suíyīngjiēdexiǎo  lùnshuō  biànzhūrǎnxīn  zhǎnzhuǎnxiǎozhōng  jiēróng  yǒuchùshuōliùbiànrǎnxīnzhě  diàozēngshí    yǒuchùdànshuōbiànrǎnzhě  diàoděng  wéiwéishàn  wéirǎn  fēi  shízhōng  wéiyǒu  shěchābié  shàngyīngzhī  liùshí  róngyǒuqiè  xiǎoshíměng  shízhōng  zhōngxiāngtōng  shíróngyǒu  yóuzhōng  shòuxiāngyìng  yǒuxiǎoshíchúsān  忿fènděngwéiyōushèsānshòuxiāngyìng  chǎnkuángjiāosān  chú  yǒu忿fènděng  chú  chǎnkuángjiāosān  shòu  yǒushòu  qiánshuō  shòuxiàng  fánnǎoshuō  shíshì  ruòsuíxiàng  忿fènhènnǎohài  yōushè  qiānshè  sānzēng  zhōngsuí  shí  shìèrshí  biéjìng  jiēróng  xiāngwéi  rǎnniànrǎnhuì  suīfēiniànhuì  érchīfēnzhě  dexiāngyìng  niànyüánxiàncénglèijìng  忿fèndeyüánchàguò  忿fènniàndexiāngyìng  rǎndìngshí  xīnzàorǎo  luàndìngxiāngyìngshī  zhōngèrshífánnǎo  xiǎoshídìngfēijiàn  xiāngdòng  shěn  忿fènděng  róngmànchī  fēitānhuìbìng  shìchēnfēn  qiānchīmàn  fēitānchēnbìng  shìtānfēn  jiāowéichī  mànjiěbié  shìtānfēn  kuángchǎn  tānchīmàn  xíngxiāngwéi  tānchīfēn  xiǎozhōngèr  wéishànshè  xiǎosān  tōng  xiǎozhōngèr  wéijièshè  kuángchǎn    tōngsānjiè  shēngzàixià  róngshàngshí  dāndìng  jiāokuángchǎn  ruòshēngshàng  xiàhòushí  xiéjiànài  róng  xiǎoshíshēngshàng  yóuxià  fēizhèngrùnshēngbàngmiè  zhōngèr  xiàyüánshàng  shàngyüántānděng  xiāngyìng  yǒuxiǎoshí  xiàyüánshàng  xíngxiāngjìn  yüǎn  yǒuděng  deyüánshàng  shèngshēngděng  chǎnkuáng  shàngyüánxià  xiàyüánmànděng  xiāngyìng  fànshìzi  chǎnkuáng  jiāoyüánxià  fēisuǒshì  èrshíjiēfēixüéxüéshè  dànshìrǎn  wéijìng  hòushíwéitōngjiànxiūsuǒduàn  èrfánnǎoxiāngyìng  jiànsuǒduànzhě  suíxiàng  huòzǒnghuòbiéfánnǎoshēng  suísuǒyīng  jiētōng  qīnshūděng  jiēfánnǎoshuō  qiánshíyǒuwéixiūsuǒduàn  yüánshìjìng  rènyǜnshēng  yǒutōngjiànxiūsuǒduàn  èrfánnǎoshì  yüánjiànděngshēng忿fènděng  jiànsuǒduànzhě  suísuǒyīngyüánzǒngbiéhuò  jiētōng  zhōngyǒu  忿fènděngdànyüánhuòshēng  fēiqīn  xíngxiāngqiǎn  shēn  yǒuděng  qīn  mièdàoděng  shēngděng  rán忿fènděngshí  dànyüányǒushì  yàotuōběnzhìfāngdeshēng  yüányǒulòuděng  zhǔnshàngyīngzhī