正觉网
正觉网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十四卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十四卷分别业品第四之二傍论已了。复应辩前表无表相。颂曰无表三律仪不律仪非二论曰。此中无表略说有三。一者律仪。二不律仪。三者非二谓非律仪非不律仪。...

阿毗达磨俱舍论 第十四卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十四卷

fēnbiépǐnzhīèr

bànglùnle  yīngbiànqiánbiǎobiǎoxiàng  sòngyüē

biǎosānfēièr

lùnyüē  zhōngbiǎolüèshuōyǒusān  zhě  èr  sānzhěfēièrwèifēifēi  néngzhēnéngmièèjièxiāngmíng  shìchābiéyǒu  sòngyüē

biéjiětuōjìngdàoshēng

lùnyüē  chābiélüèyǒusānzhǒng  biéjiětuō  wèichánjiè  èrjìngshēng  wèichánjiè  sāndàoshēng  wèilòujiè  chūxiāngchàbiéyǘn  sòngyüē

chūzhǒngshíwéiyǒuxíngzhuǎnmíngbiéxiāngwéi

lùnyüē  biéjiětuōxiāngchàbiéyǒu  chú  èrchú  sānzhèngxüé  qín  qín  liùjìnshì  jìnshì  jìnzhù  shìzhǒngxiāngchàbié  zǒngmíngbiéjiětuō  suīyǒumíngshíwéi  chú  èrqín  sānjìnshì  jìnzhù  wéizhǒngbiéjiějiēyǒushí  xiāngbié  suǒzhě  chú  biéchú  qínbiézhèngxüéqín  jìnshìbiéjìnshì  yǘnzhīrán  yóuxínggǎizhuǎn  suīshěérmíngyǒu  xíngwèixíngxiàng  nángēn  yóuèrgēnnánxíngbié  dànyóuxíngzhuǎnlìngzhūmíngwéichúchúděng  wèizhuǎngēnwèilìngběnchúmíngchú  huòchúmíngchú  lìngběnqínmíngqín  huòqínzhèngxüémíngqín  lìngběnjìnshìmíngjìnshì  huòjìnshìmíngjìnshì  fēizhuǎngēnwèiyǒushěxiāndedexiānwèiyīnyüán  fēisān  ruòcóngjìnshìshòuqín  cóngqínshòuchú  sānwéiyóuzēngyüǎnfāng便biànbiébiémíng  zhīshuāngjīnqiánshíèrshí  wèibiédùnshēng  sānzhǒngxiāng  xiāngbiédùnshēng  sānzhōngsānshā  nǎizhìsānyǐnjiǔ  shùduōshǎosuísuǒyīng  ěrxiāngwàngtónglèibié  yóuyīnyüánbiéxiāngwàngyǒu  shìyǘn  qiúshòuduōzhǒngxüéchù  shìshì  néngduōzhǒngjiāochùshí  zhòngduōshāděngyüán  zhūyüǎnyīnyüán  yīnyüánbiéyüǎnyǒu  ruòshìshèchú  ěrshíyīngsānjiēshè  qiánèrshèzàihòuzhōng  rán  sānbié  ránsānzhǒngxiāngwéi  shēnzhōngshíérzhuǎn  fēiyóushòuhòushèqián  shèchújiè便biànfēijìnshìděng  jìnshìjìnzhùqínchúzhǒngyǘnān  sòngyüē

shòushíqièsuǒyīngjìnshìjìnzhùqínchú

lùnyüē  yīngzhīzhōngshù  yüǎn  wèishòusuǒyīngyüǎn  ānjìnshì  děngmíngwéisuǒyīng  zhěshāshēng  èr  sānxiéxíng  kuáng  yǐnzhūjiǔ  ruòshòusuǒyīngyüǎn  ānèrjìnzhù  děngmíngwéisuǒyīng  zhěshāshēng  èr  sānfēifànxíng  kuáng  yǐnzhūjiǔ  liùshìxiāngmánguāntīng  miánzuògāo广guǎngyánchuángzuò  shífēishíshí  ruòshòushísuǒyīngyüǎn  ānsānqín  děngmíngwéishísuǒyīng  wèiqiánshìxiāngmánguāntīngkāiwéièrzhǒng  jiāshòuchùjīnyínděngbǎowéishí  ruòshòuqièyīngshēn  ānchú  biéjiěmíngchābiézhě  sòngyüē

míngshīluómiàohángwéichūbiǎobiǎomíngbiéjiědào

lùnyüē  néngpíngxiǎnmíngshīluó  xǜnshìzhě  wèiqīngliáng  yán  shòuchíjiè  shēnnǎomíngshīluó  zhìzhěchēngyángmíngmiàoxíng  suǒzuòmíngwéi  biǎomíngzuò  jīnshuōsuǒzuò  yǒucánchǐzhěshòubiǎozàozhòngèmíngzuò  biǎosuǒzàosuǒzuòmíng  yǒushìyán  shìzuòyīn  shìzuòguǒ  míngzuòshī  néngfángshēnmíng  shìyīngzhī  biéjiětuōjiètōngchūhòuwèichābiémíng  wéichūchàbiǎobiǎodebiéjiětuōdàomíng  wèishòujièshíchūbiǎobiǎo  biébiéshèzhǒngzhǒngè  chūbiéshěbiéjiětuōmíng  ěrshísuǒzuòjiūjìng  chàngdàomíng  chūchàmíngbiéjiětuō  míngyüēbiéjiě  míngwéigēnběndào  cóngèrniànnǎizhìwèishèmíngbiéjiětuōmíngbiéjiě  míngdàomíngwéihòu  shéichéngjiù  sòngyüē

chéngbiéjiětuōdejìngshèngzhěchéngjìngdàoshēnghòuèrsuíxīnzhuǎn

lùnyüē  zhòngjiēchéngjiùbiéjiětuō  wèicóngchúnǎizhìjìnzhù  wàidàoyǒusuǒshòujiè  suīyǒumíngbiéjiětuōjiè  yóusuǒshòuyǒugōngnéngyǒngtuōzhūèzhùyǒu  jìngshēngzhě  wèicóngjìngshēng  huòjìng  ruòdejìngzhědìngchéng  zhūjìngbiānmíngjìng  jìncūndecūnmíng  yǒushuōyáncūnyǒudàotiánděng  yīngrán  dàoshēngshèngzhěchéngjiù  yǒuèr  wèixüéxüé  qiánfēnbiéyǒuyīnzhōngshuōèrshìsuíxīnzhuǎn  sānnèièrzhě  wèijìngshēngdàoshēngèr  fēibiéjiětuō  suǒzhě  xīnxīnhéngzhuǎn  jìnglòuèrzhǒng  míngduàn  wèijiàn  sòngyüē

wèizhìjiǔjiànshēngèrmíngduàn

lùnyüē  wèizhìdìngzhōngjiǔjiàndào  shēngjìnglòu  néngyǒngduànchánèjiènénghuòmíngduàn  yóuhuòyǒujìngfēiduàn  yīngzuò  zhě  chúwèizhìdìngjiǔjiàndàoyǒulòu  suǒyǒulòujìng  èrzhě  wèizhìdìngjiǔjiàndàolòu  sānzhě  wèizhìdìngjiǔjiàndàoyǒulòu  zhě  chúwèizhìdìngjiǔjiàndàolòusuǒqièlòu  shìhuòyǒulòufēiduàn  yīngzuò  zhǔnqiányīngdāngzhī  ruòěrshìzūnsuǒshuōlüèjiè

shēnshànzāishànzāishànzāishànzāibiàn

yòujīngshuō  yīngshànshǒuyīngshànānzhùyǎngēn  gēnwéixìng  èrxìngfēibiǎo  ruòěrshì  sòngyüē

zhèngzhīzhèngniànmínggēn

lùnyüē  wèixiǎnshìèrzhǒngzhèngzhīzhèngniànwéi  lièmíngshuōyán  wèihuìniànwéi  èrzhǒngwéigēn  yánxiǎn  jīnyīng  biǎobiǎoshéichéngjiù  shífēn  qiěbiànchéngbiǎo  sòngyüē

zhùbiéjiěbiǎowèishèhéngchéngxiànchàhòuchéngguòrándejìnghéngchéngjiùguòwèishèngchūchúguòzhùdìngdàochéngzhōng

lùnyüē  zhùbiéjiětuōjiāluó  wèishèláihéngchéngxiànshì  biéjiětuōbiǎo  chūchàhòuchéngguò  qiánwèishèyánbiànliúzhìhòu  sànbiǎoyǒuchéngwèilái  suíxīnshìwēiliè  shuōānzhùbiéjiě  zhùyīngzhīěr  wèizhìwèishèèjièláihéngchéngxiànshì  èjièbiǎochūchàhòuchéngguò  zhūyǒuhuòjìng  nǎizhìwèishèhéngchéngguòwèi  shēngsuǒshīguòdìng  jīnchūchàháiděi  qièshèngzhělòu  guòwèiláihéngchéngjiù  yǒuchābiézhě  wèichūchàchéngwèiláifēichéngguò  lèishèngdàoxiānwèi  ruòyǒuxiànzhùjìngdào  chéngxiànzàijìngdào  fēichūguānshíyǒuchéngxiànzài  biànānzhùshànè  zhùzhōngyǘn  sòngyüē

zhùzhōngyǒubiǎochūchéngzhōnghòuèr

lùnyüē  yánzhùzhōngzhě  wèifēifēi  suǒwèiqièjiēyǒubiǎo  ruòyǒubiǎoshìshànjièhuòshìèjièzhǒnglèisuǒshè  chūchàdànchéngxiànzài  ránxiànzàishìchùguòwèizhōng  chéngzhōngshuōchéngxiànzài  chūchàhòuwèishèlái  héngchéngguòxiànèrshìbiǎo  ruòyǒuānzhù  yǒuchéngèshànbiǎo  shèyǒuchéngjiùwéijīngshí  sòngyüē

zhùrǎnjìngbiǎochūchéngzhōnghòuèrzhìrǎnjìngshìzhōng

lùnyüē  ruòzhùyóushèngfánnǎozuòshāděngzhūshàn  yóu便biànshànbiǎo  zhù  yóuchúnjìngxìn  zuòděngzhūshèngshàn  yóuzhūshànbiǎo  nǎizhìèrxīnwèiduànlái  suǒbiǎohéngshíxiāng  ránchūniànwéichéngxiànzài  hòutōngchéngguòxiàn  biànbiǎo  chéngbiǎoyǘn  sòngyüē

biǎozhèngzuòchéngzhōnghòuchéngguòfēiwèiyǒuwéichéngjiùxiànzài

lùnyüē  zhūyǒuānzhùzhùzhōngzhě  nǎizhìzhèngzuòzhūbiǎoláihéngchéngxiànbiǎo  chūchàhòuzhìwèishèláihéngchéngguò  chéngjiùwèiláibiǎozhě  biǎoshì  yǒuèrbiǎo  dìngyǒunéngchéngjiùguòwèi  lièwēi  shìnéngzhuīchéngzhě  lièshéizhīsuǒwéi  shìxīnsuǒwéi  ruòěryǒuxīnděngchéngguòwèi  fēi  biǎomèidùn    xīnděngrán  biǎocónglièxīn  bèiliènéngxīn  biǎoxīnchéngyǒuchābié  qiánsuǒshuōzhù  míngchābiézhě  sòngyüē

èxíngèjièdào

lùnyüē  èxíngděngzhǒngmíng  shìmíngzhīchābié  shìzhūzhìzhěsuǒyàn  guǒfēiàièxíngmíng  zhàngjìngshīluómíngèjiè  shēnsuǒzàomíngwéi  gēnběnsuǒshèmíngdào  jīnshēnmíng  rándàomíngwéichūniàn  tōngchūhòuwèimíng  huòchéngbiǎofēibiǎoděng  yīngzuò  shìyǘn  sòngyüē

chéngbiǎofēibiǎozhùzhōnglièzuòshèwèishēngbiǎoshèngchéngbiǎofēibiǎo

lùnyüē  wéichéngjiùbiǎofēibiǎozhě  wèizhùfēifēi  wēilièzàoshànzàoè  wéibiǎoshàngbiǎo  kuàngsuǒbiǎo  chúyǒuchéngdào  wéichéngbiǎofēibiǎozhě  wèishēngshèngjiāluó  biǎowèishēnghuòshēngshè  chéngfēiyīngdāngzhī  shuōzhùděngchéngjiùbiǎobiǎo  zhūyóuér  sòngyüē

dìngshēngdedìngshèngdàoshēngbiéjiětuōdeyóujiàoděng

lùnyüē  jìngyóuděiyǒulòugēnběnjìnfēnjìngdexīn  ěrshí便biàn  xīn  lòuyóudelòugēnběnjìnfēnjìngdexīn  ěrshí便biàn  xīn  shēngwéixiǎnqiánjìngxīn  shuōshèngyánjiǎnlòu  liùjìngdeyǒulòuxīn  wèiwèizhìzhōngjiāngēnběndìng  fēisānjìnfēn  hòudāngbiàn  biéjiětuōyóujiàoděng  néngjiāozhěshuōmíngwéi  cóngshìjiàojiè  shuōjièyóujiāo  èrzhǒng  wèicóngsēngqiéjiāluóyǒuchābié  cóngsēngqiédezhě  wèichúchúzhèngxüéjiè  cóngjiāluódezhě  wèizhǒngjiè  zhūnàishāshīshuō  yǒushízhòngdejiè  wèishèshuōděngyán  zhěwéishí  yóurán  wèijüé  èryóudezhèngxìngshēng  wèichú  sānyóumìngshànláichú  wèishèděng  yóuxìnshòuwéishī  wèijiā  yóushànqiǎochóusuǒwèn  wèituó  liùyóujìngshòuzūnzhòng  wèishēngzhǔ  yóuqiǎn使shǐ  wèishòu  yóuchíwéirén  wèibiānguó  jiǔyóushízhòng  wèizhōngguó  shíyóusānshuōguīsēng  wèiliùshíxiángòngshòujiè  shìsuǒbiéjiě  fēidìngbiǎoér  yòusuǒshuōbiéjiě  yīngshíyàoérshòu  sòngyüē

biéjiětuōjìn寿shòuhuòzhòu

lùnyüē  zhòngsuǒchíbiéjiětuōjiè  wéiyīngjìn寿shòuyàoérshòu  jìnzhùsuǒchíbiéjiětuōjiè  wéizhòuyàoérshòu  shídìngěr  suǒzhě  jièshíbiāndànyǒuèrzhǒng  寿shòumìngbiān  èrzhòubiān  zhòngshuōzhòuwéibànyüèděng  shímíngshì  wèizhūxíngzēng  zhōuzhōngguāngwèiànwèizhòumíngèrbiānzhōngjìn寿shòuěr  mìngzhōnghòusuīyǒuyàoérnéngshēngbiéjiětuōjiè  shēnbié  biéshēnzhōngjiāxíngniàn  zhòuhòuhuòjièshízhòuděngzhōngshòujìnzhùjiè  wéizhànglìngzhòngduōjìnzhùfēide  yìngyǒunéngwéizhàngài  báofànjīngzhōngshuōjìnzhùwéizhòushìyīnggòngxǘn  wèizhèngguānzhòuhòuróngjìnzhù  jīngzhōngshuōzhòu  wèiguānsuǒhuàgēnnántiáozhě  dànyīngshòuzhòujiè  jiàozuòshìyán  guòjièshēngwéi  shāzhězuòshìyán  céngjīngshuōguòzhòuyǒubiéshòudejìnzhù  shìzōng  biānde  sòngyüē

èjièzhòuwèifēishànshòu

lùnyüē  yàojìn寿shòuzàozhūède  fēizhòujìnzhùjiè  suǒzhě  wèifēishànjièshòu  wèiyǒuxiànduìshīshòujìnzhùjièzhòudìngshòu  shìzhìrénsuǒyàn  ruòěryǒuxiànduìshīnǎizhìmìngzhōngdìngshòuèjiè  jìnxíng寿shòude  suīduìshīyàojìn寿shòuzuòzhūè  yóujìnghuàishànde  fēizànshíhuàishàn  shīlìng  zhòu  ránjìnzhùjièyóuxiànduìshīyàoshòu  suījìnghuàiè  ér  shèyǒuduìshīyàozànshòuzhě  yìng  ránwèicéngjiànyǒu  jīngshīshuōshànbiéshímíngwéibiǎo  yīngfēishí  zàoèshànxiāngshěmíng  yóuhòushíshànxīnsuīérmíngchéngjiùzhě  shěāshì  shuōzhòujìnzhù  zhèngshòushídāngshòu  sòngyüē

jìnzhùchéndànxiàzuòcóngshīshòusuíjiàoshuōzhīyánshìzhòu

lùnyüē  jìnzhùchéndànshòu  wèishòujièyàochūshí  jièyàojīngzhòu  zhūyǒuxiānzuòshìyào  wèihéngyüèděngdāngshòujìnzhù  ruòdànyǒuàiyüánzhāijìngdeshòu  yánxiàzuòzhě  wèizàishīqiánbēilièzuò  huòdūnhuòguìgōngzhǎng  wéichúyǒubìng  ruògōngjìng  cóngshīróngshòu  hòuruòzhūfànjièyüán  yóukuìjièshīnéngwéifàn  shòujièzhěyīngsuíshījiàoshòuzhěhòushuō  qián  shìfāngchéngcóngshījiàoshòu  shòushòuèrchéng  shòuzhīfāngchéngjìnzhù  suíyǒusuǒqüèjìnzhùchéng  shòuyánshì  jiāochù  chángyánshēnshè  yüánnéngshēngshènjiāoxīn  shòuzhòu  wèizhìmíngdànchūchūshí  ruòshòuzhě  dànshēngmiàoxíngde  yòuruòjìnzhòushòu  zhìlièjiāndàoyǒuqíng  jìnzhùshēnchéngyǒuyòng  yánjìnzhùzhě  wèijìnāluóhànzhù  suíxüé  yǒushuō  jìnjìn寿shòujièzhù  shìhuòmíngzhǎngyǎng  zhǎngyǎngbáoshǎoshàngēnyǒuqíng  lìngshàngēnjiànzēngduō  yǒusòngyán

yóunéngzhǎngyǎngshànjìngxīnshìbáofànshuōmíngzhǎngyǎng

yüánshòuzhī  sòngyüē

jièjìnzhīsānwèifángzhūxìngzuìshīniànjiāo

lùnyüē  zhōngqiánshìshīluózhī  wèishāshēngzhìkuáng  yóuzhǒngxìngzuì  yǒuzhǒngshìfàngzhī  wèiyǐnzhūjiǔ  shēngfàngchù  suīshòushīluóruòyǐnzhūjiǔxīnfàng  fànshīluó  hòuyǒusānzhǒngshìjìnyüēzhī  wèishìxiāngmánnǎizhìshífēishíshí  néngsuíshùnyànxīn  yüánshòushìsānzhī  ruòzhī便biànnéngxìngzuìshīniànjiāoguòshī  wèichūshāzhìkuáng  néngfángxìngzuì  tānchēnchīsuǒshāděngzhūè  yǐnjiǔnéngfángshīniàn  yǐnjiǔshínénglìngwàngshīyīngyīngzuòzhūshì  hòusānzhǒngnéngfángjiāo  ruòshòuyòngzhǒngzhǒngxiāngmángāo广guǎngchuángzuòjìnxīn便biànjiāo  xǘnhuǐjiè  yóuyüǎnxīn便biànjiāo  ruòyǒunéngchíshíshízhě  néngzhēzhǐhéngshíshí  便biànshòujìnzhù  néngshìjiānshēnshēngyàn  ruòfēishíshíèrshì  shùshínénglìngxīnzòng  yǒushīshuō  fēishíshímíngwéizhāi  yǒuzhǒngshuōmíngzhāizhī  shìxiāngmánguāntīngfēnwéièr  ruòzuòzhí便biànwéijīng  jīngzhōngshuōfēishíshí  便biànzuòshìshuō  zhījīnsuíshèngāluóhànxüé  suíxíngsuízuò  ruòěryǒubiézhāi  érshuōmíngzhāizhī  zǒngbiàozhāihàobiéshuōwéizhī  biéchéngzǒngděizhīmíng  chēzhòngfēnzhījǖnzhīsànděng  zhāijièzhīyìngzhīěr  shāshīzuòshìshuō  fēishíshíshìzhāizhāizhī  suǒzhīshìzhāizhīfēizhāi  zhèngjiànshìdàodàozhī  zhīshìdàozhīfēidào  jüéshìjüéjüézhī  liùzhīshìjüézhīfēijüé  sānshìjìngjìngzhī  suǒzhīshìjìngzhīfēijìng  shìsuǒshuōyīngzhèng  zhèngjiànděngzhèngjiànděngzhī  ruòwèiqiánshēngzhèngjiànděngwéihòushēngzhèngjiànděngzhī  chūchàshèngdàoděngyīngyǒuzhīděng  wèiwéijìnshìdeshòujìnzhù  wèiyǒushòujìnzhù  sòngyüē

jìnzhùyǒushòusānguī

lùnyüē  zhūyǒuwèishòujìnshì  zhòuzhōngguīsānbǎo  shuōsānguīshòujìnzhùjiè  shòudejìnzhù    chúzhīzhě  jīngshuō  gàomíng  zhūyǒuzàijiābáinánnángēnchéngjiù  guīsēngyīnjìngxīn  chéngchēngshìsuǒjiā  yüànzūnchíbēiniàn  shìmíngyüēsuǒjiā  wèidànshòusānguīchéngjìnshì  wàiguózhūshīshuō  wéichéng  jiā湿shīluóguózhūlùnshīyán  jìnshìfēijìnshì  ruòěryīngjīngxiāngwéi  xiāngwéi  jiè  shíjiè  sòngyüē

chēngjìnshìjièshuōchúděng

lùnyüē  yīnjìngxīnchéngchēngshìsuǒjiā  yüànzūnchíbēiniàn  ěrshíjìnshì  chēngjìnshìděngyán便biàn  jīngshuōcóngjīnshínǎizhìmìngzhōngshěshēngyán  jīngshuōshèshāshēngděng  lüèshāděngdànshuōshěshēng  qiánshíjiè  suījìnshì  wèilìnglezhīsuǒyīngxüéchù  wéishuōshāshēngděngzhǒngjièxiānglìngshíjiānchí  dechújiè  shuōzhòngxüéchùlìngshíjiānchí  qínrán  yīngěr  shìjìnshì  sòngyüē

ruòjiēyánfēnděngwèiyüēnéngchíshuō

lùnyüē  ruòzhūjìnshìjiē  yüánshìzūnyányǒuzhǒng  néngxüéfēn  èrnéngxüéshǎofēn  sānnéngxüéduōfēn  néngxüémǎnfēn  wèiyüēnéngchízuòshìshuō  néngchíxiānsuǒshòushuōnéngxüéyán  ěryīngyánshòufēnděng  shíyüēshòuděng  míngjìnshì  shìsuǒzhíwéiyüèjīng  wéijīng  wèijīngshuōchēngshìjìnshìděngyán便biànjiè  jīngshuōcóngjīnzhěnǎizhìmìngzhōngshěshēngyán  jīngshuō  míngjīng  wéijīngzhōngshuōjìnshìxiàng  jīngěrwéiyüèjīng  ránjīngshuō  cóngjīnshínǎizhìmìngzhōngshěshēngguījìng  shìguīsānbǎochéngxìnyán  zhōngxiǎnshìjiànzhě  yóudezhèngjìngmìngyào  biǎozhèngshēn怀huáiàizhòngnǎizhìwèijiùshēngmìngyüán  zhōngshěláizhèng  fēiwéishuōjìnshìxiàng  shuōshìshěshēngděngyán  shèshuōfēifènmíngjiào  shéinéngzhǔnmíngliǎowén  便biànxìnqiánshíjiè  yòuyüēchífànjièshuōxüéfēnděngshàngyīngwèn  kuàngyīngwéi  shéiyǒujiějìnshìzhī  érnéngjiěsuǒxüéchùchífēi  nǎizhìchímíngfēnděng  yóuwèijiějìnshìshòuliàngshǎoduōyīngqǐngwèn  fányǒuzhǒngsuǒjiānéngxüéxüéchù  yán  yǒusuǒjiā  wèinéngxüéfēnděng  yóuwèinéngle  wènmíngnéngxüéfēn  nǎizhì广guǎngshuō  ruòqüèmíngjìnshì  chúqínqüèyīngchéng  chéng  yīngěr  yüánjìnshìnǎizhìchúsuǒshòuzhīliàngdìngěr  yóujiàoshīshèrán  ruòěryüányóujiàoshīshèsuīqüè  érmíngjìnshìfēichúděng  jiā湿shīluóguóshāshī  qüèdechéngjìnshì  jìnshìděngqiè  yóudechéngxiàzhōngshàngpǐn  sòngyüē

xiàzhōngshàngsuíxīn

lùnyüē  zhòngsuǒshòubiéjiětuō  jiēsuíshòuxīnyǒuxiàzhōngshàngpǐn  yóushìzhūāluóhànhuòyǒuchéngjiùxiàpǐn  ránzhūshēnghuòchéngshàngpǐn  wèiyǒudànshòujìnshìshòusānguīchéngjìnshì  chéngjìnshìchúyǒuzhī  zhūyǒuguīsēngzhě  wèiguīděng  sòngyüē

guīchéngsēngxüéèrzhǒngnièpánmièshìshuōsānguī

lùnyüē  guīzhě  wèidànguīnéngchéngxüé  yóushèngshēndemíng  huòyóudenéngjüéqiè  děngmíngwéixüé  wèijìnzhìděngsuíxíng  fēiděngshēn  qiánhòuděng  wèiguī  qiè  shíyīngyánguīqiè  zhūdàoxiāng  guīsēngzhě  wèitōngguīzhūnéngchéngsēngxüéxüé  yóudesēngchéngzhǒngjiāluó    wèiguīsēng  qièsēng  shítōngguīqièsēng  zhūsēngdàoxiāng  ránjīngshuōdāngláiyǒusēngyīngguīzhě  jīngdànwéixiǎnshìdāngláixiànjiànsēngbǎo  guīzhě  wèiguīnièpán  nièpányánwéixiǎnmiè  xiāngfánnǎomièxiàng  tōngguī  ruòwéixüéshìzhě  suǒěxīnchūxiě  dànsǔnshēngshēnchéngjiànzuì  shāzhězuòshìshìyán  huàisuǒsuíhuài  ránxǘnběnlùnjiànyǒuyánwéixüémíngwéi  dànyánxüénéngchéng  zhēshèshēn  zhōngróngqiánnán  ruòzhě  yīngsēngzhùshìxīnfēisēngfēi  yòuyīngwéizhíchéngchújièshìchú  rányǒugòngyǎngchúzhě  wéigòngyǎngchéngchúshīluó  shìyǒuguīzhě  yīngdànguīchéngxüé  yǒushīshuō  guīzhě  zǒngguīláishígòng  néngguīwéi  biǎowéi  shìguīwéi  jiùwéi  yóuwéinéngyǒngjiětuōqiè  shìzūnyán

zhòngrénsuǒduōguīzhūshānyüányüàncónglínshùzhìduōděngguīfēishèngguīfēizūnyīnguīnéngjiětuōzhòngzhūyǒuguīguīsēngshèngzhōnghénghuìguāncházhīzhīzhīyǒngchāozhòngzhīzhīshèngdàoānyǐnnièpánguīzuìshèngguīzuìzūnyīnguīnéngjiětuōzhòng

shìguīqièshòuchùwèifāng便biànmén  yüánshìzūnchùfēifànxíngwéisuǒxüé  wéijìnshìzhōngdànzhìlìngxiéxíng  sòngyüē

xiéxíngzuìdezuò

lùnyüē  wéixiéxíngshì  néngqīnhuǐděng  gǎnèfēifēifànxíng  yòuxiéxíngyüǎn  zhūzàijiāzhědānzhùfēifànxíngnánshòuchí  guānnéngchángshíxiūxüézhìfēifànxíng  yòuzhūshèngzhěxiéxíngqièdìngdezuò  jīngshēngshèngzhěxíngfēifànxíngshì  jìnshìsuǒshòudànwéizhìxiéxíng  jīngshēngshèngzhěfànjìnshì  zuòwèidìngzuò  zhūyǒuxiānshòujìnshìhòuqiè  qièxiānshòujièshíde  shíyīng  dànfēnbiéjiě  ruòěryǘnhòufēifànjiè  sòngyüē

shìfēizǒngxiāng

lùnyüē  běnshòushìér  běnshòushìyǘn  wèixiéxíng  fēiqièyǒuqíngxiāngyánjiēdāngfēifànxíng  yóuyǒuqíngxiāngwéidexiéxíngjiè  fēifēifànxínghòuqièfēihuǐfànqiánjiè  yüándànzhìkuáng  fēijiànděngwéijìnshì  yóuqiánshuōsānzhǒngyīn  wèikuángzuì  zhūzàijiāzhěyüǎn  qièshèngzhězuò  yǒubiéyīn  sòngyüē

kāikuáng便biànyüèzhūxüéchù

lùnyüē  yüèzhūxüéchùbèijiǎnwènshí  ruòkāikuáng  便biànyánzuò  yīnjièduōsuǒwéiyüè  wéilìngjiānchí  qièzhìkuáng  yǘnlìngruòfànjièshí便biànnéngfánghòufàn  yüányüǎnzhēzuìjiànjìnshì  shéiyánzhōngzhēzuì  zhēzuì  wèiyǐnjiǔ  yüánzhūzhēzuìzhōngzhì  wéizhēyǐnjiǔ  sòngyüē

zhēzhōngwéijiǔwéi

lùnyüē  zhūyǐnjiǔzhěxīnduōzòng  néngshǒuzhū  wéilìngyǐnjiǔ  nìngzhīyǐnjiǔzhēzuìshè  yóuzhōngxìngzuìxiāng  zhūxìngzuìwéirǎnxīnxíng  wèiliáobìngshísuīyǐnzhūjiǔwèizuìluànnéngrǎnxīn  xiānzhījiǔnéngzuìluànéryǐnshìrǎnxīn  fēirǎnxīnyóuzhīliàng  wèiliáobìngfēnxiànéryǐnlìngzuìluànfēirǎnxīn  zhūchízhěyán  yǐnjiǔshìxìngzuì  zūnzhěyán  dānggōngbìngzhě  shìzūngàoyüē  wéichúxìngzuìsuísuǒyīngjiēgōng  rányǒurǎnshìzhǒngjiǔ  shìzūnkāiyǐnjiǔ  yòujīngshuō  zhūyǒuchúchēngwéishīyīngyǐnjiǔ  nǎizhìshǎomáoduānsuǒzhānjiǔliàngyīngyǐn  zhīyǐnjiǔshìxìngzuìshè  yòuzhūshèngzhěsuīduōshēngfàn  shāshēngděng  yòujīngshuōshìshēnèxíng  duìzhūshīyánfēixìngzuì  ránwéibìngzhězǒngkāizhējiè  shízhēyǐnjiǔzhě  wèifángyīnfànxìngzuì  yòulìngzuìluànliàngdìngxiàn  zhēnǎizhìyǐnmáoduānsuǒzhānliàng  yòuqièshèngjiēyǐnzhě  zhūshèngzhěcánxiū  yǐnjiǔnénglìngshīzhèngniàn  nǎizhìshǎofēnyǐnzhě  yàoliàngdìng  yòujīngshuōshìshēnèxíngzhě  jiǔshìqièfàngchù  yóushìfàngchùmíng  míng  jiēshìxìngzuì  ránshuōshùduòèzhě  xiǎnshùyǐnjiǔnénglìngshēnzhōngzhūshànxiàngzhuǎn  yòunéngyǐnè  huònénglìngzhuǎnzēngshèng  jīngshuō  luótuófàngchù  shuō  yǜnshíchéngjiǔmíngwéiluó  yǜnsuǒchéngmíngjiǔ  qiánèrjiǔwèishúhuàinénglìngzuìmíngtuó  ruòlìngzuìshímíngtuójiǔ  jiǎnyòngwèizhòngmíng  ránbīnglángbàiziděngnénglìngzuì  wèijiǎn  shuōluójiǔ  suīshìzhēzuìérlìngfàng广guǎngzàozhòngè  wèilìngyīnzhòngzhēduànshuōfàngchùyán  jiǔshìfàngsuǒchù