正觉网
正觉网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十三卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十三卷分别业品第四之一如前所说有情世间及器世间各多差别。如是差别由谁而生。颂曰世别由业生思及思所作思即是意业所作谓身语论曰。非由一主先觉而生。...

阿毗达磨俱舍论 第十三卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十三卷

fēnbiépǐnzhī

qiánsuǒshuōyǒuqíngshìjiānshìjiānduōchābié  shìchābiéyóushéiérshēng  sòngyüē

shìbiéyóushēngsuǒzuòshìsuǒzuòwèishēn

lùnyüē  fēiyóuzhǔxiānjüéérshēng  dànyóuyǒuqíngchābié  ruòěr  cóngshēngjīnzhāntánděngshènài  érnèishēnxíngděngxiāngwéi  zhūyǒuqínglèishì  ruòzàogǎnnèishēnxíng  jiǔchuāngménchángliújìng  wèiduìzhìgǎnwàishēngxiāngwèichùshènài  zhūtiānzhòngděngzàochúnjìngsuǒzhāoèrshìmiào  suǒyóushì  wèixīnsuǒsuǒzuò  jīngshuō  yǒuèrzhǒng  zhě  èr  zhěwèisuǒzuò  shìèrfēnbiéwéisān  wèiyǒuqíngshēn  jiànsān  wèiyüēsuǒ  wèixìng  wèijiùděng  zòngěrwéi  ruòyüēsuǒyīngwéi  qièbìngshēn  ruòxìngyīngwéishì  sānzhǒngzhōngwéi  ruòjiùděngyīngwéi  qièjiēděng  shāshīshuō  sānyóushàngsānyīn  ránxīnsuǒshì  suǒzuòfēnwéishēnèr  shìsuǒděng  shēnèrxìngyǘn  sòngyüē

shēnèrbiǎobiǎoxìng

lùnyüē  yīngzhīshìsuǒshuōzhūzhōng  shēnèrbiǎobiǎoxìng  qiěshēnbiǎoxiāngyǘn  sòngyüē

shēnbiǎobiéxíngfēixíngdòngwéizhūyǒuwéiyǒuchàjìnyīngyīnshēngyīnyìngnéngmièxíngfēishíyǒuyīngèrgēnbiéwēibiǎoyánshēng

lùnyüē  yóu  biéshìshìshēnxíngmíngshēnbiǎo  yǒushuō  dòngmíngshēnbiǎo  shēndòngshíyóudòng  wèi  shuōfēixíngdòng  qièyǒuwéijiēyǒuchàchà  wèijiànmiè  yǒuchàmíngyǒuchà  yǒuzhàngrénmíngwéiyǒuzhàng  zhūyǒuwéicáide  cóngjiànmièguī  ruòchùshēngchùmiè  róngcóngzhuǎnzhìfāng  yándòngmíngshēnbiǎo  ruòyǒuwéijiēyǒuchà  zhìfāngchéng  zhūyǒuwéijiēyǒuchà  chéng  hòujìn  wèiyǒuwéimièdàiyīn  suǒzhě  dàiyīnwèiguǒ  mièfēiguǒdàiyīnmièdàiyīn  cáishēngmiè  ruòchūmièhòuyīngrán  hòuchūyǒuxìngděng  hòuyǒujìnzhīqiányǒumièruòhòuyǒufāngmièzhě  yīngérmíngyǒu  xiāng  rán  shìjiānxiànjiànxīnděngyóuhuǒzhìmiè  dìngliàngguòxiànliàngzhě  fēimièjiēdàiyīn  zhīxīnděngyóuhuǒmiè  xīnděnghuǒhòu便biànjiàn  yīnggòngshěn  shìxīnděngwéiyóuhuǒmièjiàn  wèiqiánxīnděngshēngmièhòugēngshēngjiàn  fēngshǒudēngyànlíngshēng  chéngyīngyóuliáng  wèiliáng  wèiqiánshuō  mièfēiguǒdàiyīn  yòuruòdàiyīnxīnděngfāngmiè  yīngqièmièdàiyīn  shēngdàiyīnyīnzhě  ránshìxiànjiànjüéyànyīnshēng  dàiyīnchàmiè  xīnděngmièdàiyīn  yǒuzhíjüéshēngqiányīnhòumiè  fēi  èr  zhìtānchēnděngxiàngxiāngwéi  ruòyǒuwèimíngliǎojüéshēngjiàn便biànshēngmíngliǎozhě  tónglèimíngliǎonéngmièmíngliǎotónglèi  zuìhòujüéshēngyóushéimiè  yǒuzhí  dēngyànmièzhùwéiyīn  yǒuzhí  yànmièshíyóufēi  fēi  fēiyīn  fēifēiwéishēngmièyīn  chàchàshùnwéixiāngfǎn  huòqièyǒuwéizhōng  jiēyǒuyīn  ěrběnzhèng便biànyīngzhǐ  dàiyīnjiēyǒuchà  yòuruòxīnděngmièhuǒwéiyīn  shúbiànshēngzhōngyǒuxiàzhōngshàng  yīngshēngyīnchéngmièyīn  suǒzhě  wèiyóuhuǒnénglìngxīnděngyǒushúbiànshēng  zhōngshàngshúshēngxiàzhōngshúmiè  huòhuòshēngshàngzhōngyīnnéngwéiyīnmièxiàzhōngshúshēngyīnyīngmièyīn  huòmièshēngyīnyìngxiāngbié  yīngyóuhuòyǒu  yóuhuòfēiyǒu  shèhuǒyànchābiéshēngzhōngróngnéngshēngnéngmièyīn  huīxüěshuǐ  nénglìngxīnděngshúbiànshēngzhōng  shēngmièyīn  ruòěrxiànjiànjiānshuǐjiǎnjìn  huǒzhōngwèisuǒzuò  yóushìhuǒhuǒjièzēng  yóuhuǒjièzēngnénglìngshuǐhòuhòuwèishēngjiànjiànwēi  nǎizhìzuìwēihòu便biàn  shìmínghuǒzhōngsuǒzuò  yǒuyīnlìngzhūmiè  ránmiè  shìhuàixìng  ránmiè  cáishēngmiè  yóucáishēngmiè  chàmièchéng  yǒuchàdìngxíngdòng  ránjiànfāngshēngzhōngshāocǎoyànxíngxíngzēngshàngmàn  yóuxíngdòngdìng  shēnbiǎoshìxíngdechéng  ránjīngshuō  xíngfēishíyǒu  wèixiǎnmiànduōshēng  zhōngjiǎcháng  dàichángmiànshǎozhōngjiǎduǎn  fāngmiànbìngduōshēngzhōngjiǎfāng  qièchùbiànmǎnshēngzhōngjiǎyüán  suǒxíngsuíyīngdāngzhījiànhuǒ [ huǒ * cáo ]。 fāngmiànjiànyǜn  便biànwèiwéicháng  jiànzhōuxüánwèiwéiyüán  xíngshíbiélèi  ruòwèishíyǒubiélèixíng  yīngèrgēnsuǒ  wèichángděngchābié  yǎnjiànshēnchùnéngliǎozhī  yóuyīngchéngèrgēnguò  chùèrgēnsuǒ  ránchù

chángděngxiàng  shìxiǎnnéngxíng  chùxíngxíng  yīnchùnéngniànxíng  fēichùzhōngqīnxíng  jiànhuǒ便biànhuǒnuǎn  xiùhuāxiāngnéngniànhuā  zhōngèrdìngxiāngyīndeniàn  chùxíngdìngxiāng  chùnéngdìngxíng  ruòchùxíngfēidìngtóng  rányóuchùnéngniànxíng  xiǎnyīngyīnchùdìng  huòyīngxíngxiǎndìng  chùwèi  yīngliǎoxíng  érshírán  yīngshuōyīnchùnéngniànxíng  huòjǐnděngzhōngjiànduōxíng  便biànyīngchùyǒuduōshíxíng  yīngrán  zhòngxiǎn  shìxíngfēishíyǒu  yòuzhūsuǒyǒuyǒuduìshí  yìngyǒushíbiélèiwēi  ránwēimíngwéichángděng  duōshìānchābiéxiāngzhòngjiǎchángděng  ruòwèixíngwēishìānmíngwéichángděng  wéipéngdǎng  fēichéng  wèiruòxíngyǒubiéwēixiāngchéng  deshìānwéichángděng  fēizhūxíngyǒubiéwēixiāngchéngyóuxiǎn  yǘnděiyǒuān  xiànjiànzhūděngyǒuxiǎnxiāngtóngérxíngxiàng  wèibiàn  duōānchābié  jiǎchángděng  zhòngděngyǒuxiāngshū  rányǒuxínglúnānxíngbié  xíngxiǎnděngyīngrán  ànzhōnghuòyüǎnchùguānděnglexíngfēixiǎn  níngxiǎnděngānwéixíng  ànyüǎnzhōngguānxiǎnliǎo  shìdànchángděngfēnbié  yüǎnànguānzhòngshùrén  dànlexíngjǖnzhībiéxiàng  yìngěr  huòyǒushíliǎoxiǎnxíngwéizhīzǒng  zhēqiǎnxíngdòngxíng  děngjīngzōngwéishēnbiǎo  xíngwéishēnbiǎo  dànjiǎérfēishí  zhídànyòngjiǎwéishēnbiǎo  wéishēn  ruòshēnwéishēn  wèinéngzhòngzhǒngyǜndòngshēn  shēnménxíngmíngshēn  suísuǒyīngchābiémíngdāngzhīěr  ruòěrjīngzhōngshuōyǒuèrzhǒng  zhě  èr  èr  wèiqiánjiāxíngwéi  dāngyīngwéishìshìsuǒyīngzuòshìmíngwéi  wéizuòshì  suíqiánsuǒzuòsuǒzuòshì  dòngshēnmíng  ruòěrbiǎowéidìng  biǎo  biǎoyīngfēiyǒu  便biànchéngguò  shìguòyǒunéngzhē  wèicóngqiánsuǒshuōèrbiǎoshūshèng  chābiémíngwéibiǎo  yǒuguò  yīngmíngwéisuíxīnzhuǎn  dìngbiǎoxīnzhuǎn  shìguò  shěnjüéshèngdòngshèngsuǒyǐnshēng  shèyǒubiǎo  dàiqiánsuǒshuō  xìngdùn  shāshīshuō  xíngshìshí  shēnbiǎoxíngwéi  biǎowèiyánshēng  biǎoxiàngqiánshuō  jīngshuō  fēishíyǒu  yóuxiānshìxiànwéizuò  guòzhǒngshīshè  ránguòzhǒngfēiyǒu  yòuzhūbiǎoxiàng  shāshuō  shíyǒu  yǘnzhīrán  sòngyüē

shuōsānlòuzēngfēizuòděng

lùnyüē  jīngshuōyǒusānzhǒng  sānwéichùshèqiè  zhěyǒuyǒujiànyǒuduì  èrzhěyǒujiànyǒuduì  sānzhěyǒujiànduì  yòujīngzhōngshuōyǒulòu  jīngshuō  lòuyǘn  wèiguòwèiláixiànzàizhūsuǒyǒuàihuì  nǎizhìshírán  shìmínglòuchúbiǎo  míngwéijiànduìlòu  yòujīngshuōyǒuzēngzhǎng  jīngyán  zhūyǒujìngxìn  ruòshànnánhuòshànrénchéngjiùyǒushì  ruòxíngruòzhùruòmèiruòjüé  héngshíxiāngjiànzēng  ěr  chúbiǎo  ruòxīnhuòxīnshí  shuōzēngzhǎng  yòufēizuò  dànqiǎnwéi  ruòbiǎoyīngchéngdào  qiǎnbiǎofēidàoshè  wèinéngzhèngzuòsuǒzuò  使shǐzuòsuǒzuò  xìng  yòujīngshuō  chúdāngzhī  wèiwàichù  shìshíchùsuǒshèjiànduì  yán  ruòguānchùsuǒshèbiǎozhě  yánqüèjiǎn便biànchéngyòng  yòuruòbiǎoyīngdàozhī  zàidìngshíděng  ruòěrjīngzhōngyán  shìzhīshìjiàn  xiūzhèngjiànzhèngwéizhèngjīngjìnzhèngniànzhèngdìngjiēzhìyüánmǎn  zhèngmìngxiānshíqīngjìngxiānbái  xiānshíshìjiānrǎndàoshuō  xiāngwéiguò  yòuruòbiǎozhě  yīngyǒubiéjiětuō  fēishòujièhòuyǒujièxiāngsuīyüánxīnérmíngchúděng  yòujīngshuō  shāděngjièmíngwéitángjiè  néngchángshíxiāngyànèfànjièguò  fēiyǒumíngtáng  yóuděngzhèngzhīshíyǒubiǎo  jīngshīshuō  zhèngsuīduōzhǒngzhǒng  rányīng  suǒránzhě  suǒyǐnzhèngzhōngqiěchūjīngyányǒusānzhě  jiāshīshuō  xiūjìngshídìngsuǒshēngdìngjìngjiè  fēiyǎngēnjìngmíngjiàn  zhàngchùsuǒmíngduì  ruòwèiěrmíng  shìshìnánbiǎotóng  yòujīngsuǒyánlòuzhě  jiāshīshuō  yóudìngsuǒshēngzhōnglòudìngzhěshuōwéilòu  yǒushīyán  xüéshēnzhūwàijiēshìlòu  fēilòudelòumíng  jīngyányǒulòuzhězhūsuǒyǒuyǎnnǎizhì广guǎngshuō  fēilòuduìzhìděiyǒulòumíng  shìyīngyányǒulòulòu  ruòěrguò  yǒuxiāngshī  ruòshuōwéiyǒulòu  céngshuōwéilòu  lòurán  yǒuxiāng  ruòchùděngxiàngyǒulòu  jīngyüánchābiéérshuō  shuōyǒulòuyǒuzhūxīnzāishì  shēngděngěr  yòujīngsuǒshuōzēngzhǎngyán  xiānguǐfànshīzuòshìshì  yóuěrzēngzhǎng  shīzhǔsuǒshīcái  shìshìshòuzhěshòuyòng  yóuzhūshòuzhěshòuyòngshīgōngshèyǒuchābié  hòushīzhǔxīnsuīyüánérqiányüánshīsuǒxǖn  wēixiāngjiànjiànzhuǎnbiànchàbiéérshēng  yóudāngláinénggǎnduōguǒ  shuōhéngshíxiāngjiànzēng  ruòwèiyóuxiāngchābiélìngxiāngxīnsuīyüánéryǒuzhuǎnbiàn  shìnánbiǎotóng  yóuxiāngchābié  lìngxiāngbiéyǒuzhēnshíbiǎoshēng  ruòzhūshìxiāngzēngzhǎng  yóushùyüán  nǎizhìmèngzhōnghéngsuízhuǎn  biǎolùnzhě  biǎo  níngyǒubiǎo  yǒushuō  yǒuzhūshì  yóushùyüánjìngshuōhéngshíxiāngzēngzhǎng  ruòěrjīngshuō  zhūyǒuchújìngshīluóchéngdiàoshànshòusuǒshīzhūyǐnshí  liàngxīndìngshēnzhèngzhù  yóuyīnyüányīngzhīshīzhǔliàngshànrùnxiāng  liàngānliúzhùshēn  shīzhǔěrshíhéngzēngzhǎng  dìngchángyǒuyüánshèng  shìsuǒyánsuǒxǖnwēixiāngjiànjiànzhuǎnbiànchàbiéérshēng  dìngwéiyīng  yòufēizuòdànqiǎnwéidàodechéngmǎnzhě  yīngshìshuō  yóuběnjiāxíng  使shǐzhějiàosuǒzuòchéngshí  ěrnénglìngjiàozhěwēixiāngzhuǎnbiànchàbiéérshēng  yóudāngláinénggǎnduōguǒ  zhūyǒuzuòshìjiūjìngshí  dāngzhīyóushìdào  yīngzhīwēixiāngzhuǎnbiànchàbiémíngwéidào  guǒjiǎyīnmíng  shìshēnsuǒyǐnguǒ  zhíbiéyǒubiǎo  lùnzōngbiǎomíngshēndào  ránshuō  yǜnzhōngyóusānshíwéishāzuìsuǒchù  wèidāngshāzhèngshāshā  fēidànyóudàojiūjìng  děngshíwèibèihàiyóuwèihàichéngjiàn  ránzàoshāshì  shìshāzuì便biànchù  ruòshuōfēiyīng  biǎopiān怀huáizēngdìngwéi  érsuǒxǖnwēixiāngzhuǎnbiànchàbié  ránnánliǎozhī  jīnzhōngsuǒzēng  rándàoshìxīnzhǒnglèi  yóushēnjiāxíngshìjiūjìngshí  xīnshēnnéngjiàozhěshēnzhōngbiéyǒubiǎoshēng  shìsuǒzōnglìngshēng  ruòyóuyǐnjiāxíngshēngshìjiūjìngshí  yóuxiāngzhuǎnbiànchàbiéérshēng  shìsuǒzōnglìngshēng  dànyóuxīnděngxiāngzhuǎnbiànchàbié  néngshēngwèiláiguǒ  yòuxiānshuō  xiānshuōzhě  wèibiǎoníngyǒubiǎoděng  yòushuōchùyán  yóuyǒuqiánsuǒshuōdìngjìngjiànduìchùshè  yòuyándàozhīyìngzhě  qiěyīngshuō  zhèngzàidàoshíděiyǒuzhèngmìng  wèiwèiyǒuzhèngyánzhèngzuòqiúděng  ěr  yǘn  yóuhuòshìzhǒnglèilòubiǎo  chūguānhòuyóuqiánshìnéngsānzhèngsān  yīnzhōngguǒmíng  biǎomìngmíng  ruòěryǘnshòu  suībiǎoérzàidàoshí  huòzhǐ  chūguānhòuyóuqiánshì  néngsānzhèngsān  yīnzhōngguǒmíng  ānshèngdàozhī  yǒushīyán  wéishuōzuòxiéděngshìwéidàozhī  wèizàidìngshíyóushèngdào便biànnénghuòjüédìngzuò  dìngzuòlòudàoérānmínglòu  fēiqièchùyàozhēnshíbiéyǒufāngmíngshù  shì  wèidedehuǐchēng  fēideshíděngshìbiéyǒushí  yīngrán  biéjiětuōyīngzhǔn  wèiyóuyüànxiānyào  néngdìngzhēfángshēnè  yóujiànbiéjiětuō  ruòyüánxīnyīngzhě  nánfēi  yóuxǖnguòshí便biànzhǐ  jièwéitángyīngzhǔn  wèixiānshìxiàndìngzuòè  hòushùniàncánkuìxiànqián  néngzhìchílìngfànjiè  tángyóuxīnshòuchí  ruòyóubiǎonéngzhēfànjiè  yīngshīniànérjièzhě  qiězhǐděngzhòngduōzhènglùn  shāshīshuō  yǒushímíngbiǎo  shìsuǒzōng  qiánshuōbiǎozhǒngsuǒzàoxìng  wèibiǎozhǒngzào  wèiyǒu  sòngyüē

néngzàozhǒngbiǎosuǒ

lùnyüē  biǎobiǎozhǒngshēng  suǒzhě  cóngyǒuguǒyīng  biǎoxīntóngshíshēng  biǎorán  wèiyǒuchābié  qièsuǒzàoduōzhǒngshíérshēng  ránxiànzàiwèiláiyǒushǎofēnguòzhě  shǎofēnzhě  sòngyüē

hòuniànbiǎoguòzhǒngshēng

lùnyüē  wéijièchūchàhòusuǒyǒubiǎocóngguòshēng  wéisuǒbiǎode  xiànshēnzhǒngdànnéngwéi  wèizhuǎnsuízhuǎnyīn  suílúnxíngshǒuwéi  shēnsuǒzào  sòngyüē

yǒulòulòusuíshēngchù

lùnyüē  jièsuǒshēnèr  wéijièzhǒngsuǒzào  shìnǎizhìjìngshēnèr  wéishìzhǒngsuǒzào  ruòshēnshìlòuzhě  suíshēngyīngxiànqián  shìzhǒngsuǒzào  lòuduòjiè  zhǒngshìlòu  yóusuǒlòushēng  biǎobiǎolèishì  shìlèizhǒngsuǒzào  sòngyüē

biǎozhíshòuděngliúqíngshùsànděngliúxìngyǒushòushēngdìngshēngzhǎngyǎngshòubiǎowéiděngliúxìngshǔshēnyǒuzhíshòu

lùnyüē  jīnsòngzhōngxiānbiànbiǎoshìzhíshòu  biànài  děngliúxìng  yánxiǎnyǒushìchà  wèichūlòu  jiēděngliúxìng  wèitónglèiyīnshēng  wéiyǒuqíng  nèi  zhōngjièsuǒyǒubiǎo  děngliúyǒushòubiéshēng  shēngyán  xiǎnshēnshìbiézhǒngsuǒzào  dìngshēngbiǎochābiéyǒuèr  wèizhūjìnglòu  èrdìngsuǒzhǎngyǎngshòu  zhǒngsuǒshēng  yán  xiǎnbiǎozhītóngzhǒngsuǒshēng  suǒzhě  suǒzhǒngxīnwéichābié  yīngzhīyǒubiǎowéishìděngliú  ruòshǔshēnshìyǒuzhíshòu  jiēsànbiǎotóng  biǎoshēngshíwéiyàohuàiběnshēnxíngliàng  wèiěr  ruòěrshī  ruòhuàizhě  shúduànyīnggèng  shìwéiyüèshāzōng  ruòhuàiděiyǒushēnchǔsuǒèrxíngliàngchéng  yǒubiéxīnshēngděngliúzhǒng  zàoyǒubiǎoběnshēn  ruòěrsuíshēnfènchùyǒubiǎoyīngběn  xīnshēngzhǒngbiànzēng  ruòbiànzēng  biànshēngbiǎo  shēnyǒukǒngdexiāngróng  biànménèrsānbié  xìngjièchābiéyǘn  sòngyüē

biǎosānshànwéizàibiǎobiànbiǎowéiyǒuèryǒubiǎoděng

lùnyüē  biǎowéitōngshànshànxìngyǒu  suǒzhě  xīnshìwēiliè  néngyǐnqiánglìngshēng  yīnmièshíguǒréng  suǒyánzhěwèibiǎo  sānwèijiētōngshànè  zhōngshànzàifēi  duànshàngēncánkuì  shànzhūjiēyǒu  sòngzhōngbiézhē  èrjièjiēyǒubiǎo  zhōngzhǒng  suíchùyǒushēnzhuǎn  wéishìchùyǒushēn  ruòěrshēnshēngèrjièdìngyīngyǒu  lòuxīnyǒulòubiǎo  ěrduòjiè  jièruòyǒubiǎo  yīngyǒubiǎofēizhǒngshēng  shuōyányǒulòubiǎobiéjièzhǒngwéi  yòubèizhūdìngdìngzhōngnéngshēng  yóudìngyǒuxiǎng  shāshīzuòshìshuō  wèizhìèjièshīluó  wéijièzhōngyǒuzhūèjiè  zhǒngyüǎn  suǒyüǎn  èrhángxiāngyüǎn  sānsuǒyüányüǎn  duìzhìyüǎn  zhōngbiǎo  biǎowéizàièryǒu  wèitōngjièchūjìngzhōng  fēishàngzhōngyányǒubiǎo  yǒubiǎo  jièdìng  wéifànshìzhōngděishuōyǒu  céngwénfànyǒukuángchǎnyán  wèizhòngzhōngwéishèngsuǒzhēngwèn  jiǎotànděng  shàngyánděiyǒushēngchù  yǒuwàizhǒngwéiyīnshēng  yǒushīyán  shàngsānjìngyǒubiǎo  shànrǎn  suǒzhě  fēishàngshēngnéngxiàshànrǎnxīnshēnbiǎo  lièduàn  qiánshuōwéishàn  yīnèrdìngshàngdōubiǎo  jièzhōngyǒuyǒubiǎo  děngxīn  yǒuxǘnxīnnéngbiǎo  èrdìngshàngdōuxīn  yòubiǎoxīnwéixiūsuǒduàn  jiànsuǒduànhuònèiménzhuǎn  jièzhōngjüédìngyǒuyǒuxiūsuǒduànhuò  shìbiǎoshàngsāndōu  jièzhōngyǒubiǎo  wèidànyóuděnglìngzhūchéngshànshànxìngděng  ěr  yǘn  yóuzhǒngyīnchéngshànxìngděng  yóushèng  èryóuxìng  sānyóuxiāngyìng  yóuděng  xìngyóuyīnchéng  sòngyüē

shèngshànjiětuōxìngcánkuìgēnxiāngyìngxiāngyìngděngděngfānmíngshànshèngèrcháng

lùnyüē  shèngshànzhě  wèizhēnjiětuō  nièpánzhōngzuìānyǐnzhòngyǒngyóubìng  xìngshànzhě  wèicánkuìgēn  yǒuwéizhōngwéicánkuìtānděngsānzhòngshàngēn  dàixiāngyìngděng  xìngshìshànyóuliángyào  xiāngyìngshànzhě  wèixiāngyìng  xīnxīnsuǒyàocánkuìshàngēnxiāngyìngfāngchéngshànxìng  ruòcánděngxiāngyìng  shànxìngchéng  yàoshuǐ  děngshànzhě  wèishēnxiāngyìngxíng  shìxìngxiāngyìngshànsuǒděng  liángyàozhīsuǒyǐnshēng  ruòlèixīnsuǒděiděngyǘnchéngshàn  yīng  shuōshànxìngzhǒngchābié  shànzhǒngxiāngwéi  yǘnxiāngwéi  shèngshàn  wèishēng  yóushēngzhōngzhūjiēwéixìngānyǐnyóu  xìngshàn  wèicánkuìsānshàngēn  yóuyǒulòuzhōngwéicánkuìtānchēnděngsānshàngēn  dàixiāngyìngděng  shìshànyóuyào  xiāngyìngshàn  wèixiāngyìng  yóuxīnxīnsuǒyàocánkuìshàngēnxiāngyìng  fāngchéngshànxìng  rán  shuǐ  děngshàn  wèishēnxiāngyìngxíng  shìxìngxiāngyìngshànsuǒděng  yàozhīsuǒyǐnshēng  ruòěr便biànyǒulòushìhuòshàn  jiēshēngshè  ruòshèngchéngsuǒyán  ránzhōngyüēshúshuō  zhūyǒulòuruònéngshúguǒzhěmíng  zhōngruònéngàishúshuōmíngwéishànyǒuguò  shèng  wèièrwéi  tàikōngfēimiè  wéixìnggèngmén  yīng  ruòděnglìngshēnchéngshànshàn  zhūzhǒngyīngrán  zuòzhěxīnběn  fēizhǒngchéng  ruòěrdìngxīnsuízhuǎnbiǎo  fēizhèngzàidìngzuòyǐnshēng  fēisànxīnjiāxíngyǐn  tónglèi  chéngshàn  huòtiānyǎněryīngchéngshànxìng  shìyīngshèláo  shàngsuǒyán  jiànsuǒduànhuònèiménzhuǎnnéngbiǎo  ruòěryüánjīngzhōngshuōyóuxiéjiànxiéwéixiéxiéxiémìngděng  xiāngwéi    sòngyüē

děngyǒuèrzhǒngyīnchàyīngzhīmíngzhuǎnmíngsuízhuǎnjiànduànshíwéizhuǎnwéisuízhuǎnshíxiūduàntōngèrlòushúfēizhuǎnshànděngxìngsuízhuǎnróngsānmóushàntóngsuíhuòshàn

lùnyüē  biǎobiǎoděngyǒuèr  wèiyīnděng  chàděng  zàixiānwéiyīn  chàyǒu  chūmíngzhuǎn  èrmíngsuízhuǎn  wèiyīnděngjiāngzuòshí  néngyǐnshuōmíngwéizhuǎn  chàděngzhèngzuòshí  xiāngmíngwéisuízhuǎn  suízhuǎnyǒugōngnéng  suīyǒuxiānyīnwèinéngyǐn  ruòsuízhuǎnzhěyīng  ruòěrxīnjiè  zhūyǒuxīnzhěfēnmíngsuízhuǎnxīnyǒuyòng  jiànsuǒduànshíbiǎozhōngwéinéngwéizhuǎn  néngbiǎoxǘnshēngzhōngwéiliángwèisuízhuǎn  wàiménxīnzhèngshíyǒu  yòujiànsuǒduànruòbiǎoyīngshìjiànsuǒduàn  ruòjiànduànyǒushī  shìwéiyüèā  yòumíngmíngxiāngwéi  yǒulòufēijiànsuǒduàn  shìdàoyīnggèngchéng  ruòěrzhǒngyīngjiànduàn  jiànduànxīnsuǒ  shìguòshīfēishànshàn  huòěrwéi  yīngrán  zhūzhǒngdìngfēijiànduànfēisuǒduàn  qièzhǒngrǎnmíngmíngxiāngwéi  jīngdànqiányīnděngérzuòshìshuō  xiāngwéi  ruòshíshēnwéizuòsuízhuǎn  fēnbié  wàimén  xiūduànshítōngwéièrzhǒng  yǒufēnbié  wàimén  qièlòushúshēngxīnfēizhuǎnsuízhuǎn  wéizàidìng  yóujiāxíngrènyǜnzhuǎn  shìchéngchābié  yǒuzhuǎnfēisuízhuǎn  wèijiànsuǒduànxīn  yǒusuízhuǎnfēizhuǎn  wèiyǎnděngshí  yǒuzhuǎnsuízhuǎn  wèixiūsuǒduànsānxìngshí  yǒufēizhuǎnsuízhuǎn  wèizhūlòushúshēngxīn  zhuǎnsuízhuǎnxīndìngtóngxìng  jüédìng  shìyǘn  wèiqiánzhuǎnxīnruòshìshànxìng  hòusuízhuǎnshítōngshànděngsān  shànsuízhuǎněr  wéimóuzūnzhuǎnsuízhuǎnshíduōfēntóngxìngshǎoyǒutóng  wèizhuǎnruòshànxīnsuízhuǎnshàn  zhuǎnxīnruòsuízhuǎnrán  érhuòyǒushíshànsuízhuǎn céngwéishànsuízhuǎnshí  shìzūnshuōděngxīnhuòzēngzhǎngwěixiē  yǒushuō  zhūshìzūnchángzàidìng  xīnwéishìshànxīn  jīngshuō

xíngzàidìngzhùzàidìngzuòzàidìngzàidìng

shāshīzuòshìshì  xiǎn  ruòsànxīnwēinéngchángzàidìng  ránwèifēiwēishúshēngtōngguǒxīn  zhūyǒubiǎochéngshànděngxìng  wèizhuǎnxīn  wèisuízhuǎn  shèěrshī  ruòzhuǎnzhě  jièzhōngyīngyǒuyǒubiǎo  shēnjiànbiānjiànnéngwéizhuǎn  huòyīngjiǎnbiéfēiqièzhǒngjiànsuǒduànxīnjiēnéngwéizhuǎn  ruòsuízhuǎnèxīndebiéjiětuōbiǎoyīngfēishànxìng  zhēngnányīngshèláo  yīngyánzhuǎnxīnbiǎochéngshànděngxìng  ránfēijiànduànzhuǎnxīn  xiūduànzhuǎnxīnwéijiàn  ruòbiǎoyóusuízhuǎnxīnchéngshànděngzhě  yīngyánjīngdànqiányīnděngfēichà  jièzhōngdìngyǒubiǎo  dànyīngshuōyán  jīngwéixīnsuǒjiānyīnděngshuō  jiànduànxīnsuīnéngwéizhuǎn  érjièdìngyǒubiǎo