正觉网
正觉网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十三卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十三卷 南本大般涅槃经圣行品第十九之三“善男子,我观诸行悉皆无常。云何知耶?以因缘故。若有诸法从缘生者则知无常。是诸外道无有一法不从缘生。“善男子,佛性无生无灭、...

第十三卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十三卷

shèngxíngpǐnshíjiǔzhīsān


 shànnán  guānzhūxíngjiēcháng  yǘnzhī  yīnyüán  ruòyǒuzhūcóngyüánshēngzhězhīcháng  shìzhūwàidàoyǒucóngyüánshēng 


 shànnán  xìngshēngmiè  lái  fēiguò  fēiwèilái  fēixiànzài  fēiyīnsuǒzuòfēiyīnzuò  fēizuòfēizuòzhě  fēixiāngfēixiàng  fēiyǒumíngfēimíng  fēimíngfēi  fēichángfēiduǎn  fēiyīn  jiè  zhīsuǒshèchí  shìmíngcháng  shànnán  xìngshìlái  láishì  shìcháng  shànnán  chángzhěshìlái  láishìsēng  sēngshìcháng  shì  cóngyīnshēngmíngwéicháng  shìzhūwàidàoyǒucóngyīnshēng 


 shànnán  shìzhūwàidàojiànxìng  lái  shìwàidàosuǒyánshuōshìwàng  yǒuzhēn  zhūfánrénxiānjiànpíng  chēchéng  shèzháichéngguō  shuǐshānlín  nán  xiàngniúyáng  hòujiànxiāng便biànyánshìcháng  dāngzhīshífēishìcháng  shànnán  qièyǒuwéijiēshìcháng  kōngwéishìwéicháng  xìngwéishìwéicháng  kōngzhěshìxìng  xìngzhěshìlái  láizhěshìwéi  wéizhěshìcháng  chángzhěshì  zhěshìsēng  sēngwéi  wéizhěshìcháng 


 shànnán  yǒuwéizhīfányǒuèrzhǒng    fēi  fēizhě  xīn  xīnshù  zhě  shuǐhuǒfēng  shànnán  xīnmíngcháng    xìngshìpānyüán  xiāngyìngfēnbié  shànnán  yǎnshíxìngnǎizhìshíxìng  shìcháng  shànnán  jìngjiènǎizhìjìngjiè  shìcháng  shànnán  yǎnshíxiàngyìngnǎizhìshíxiàngyìng  shìcháng  shànnán  xīnruòchángzhě  yǎnshíyīngyüánqiè  shànnán  ruòyǎnshínǎizhìshí  zhīcháng  xiàngniànniànshēngmiè  fánjiànzhīwéicháng  shànnán  zhūyīnyüánxiānghuàimíngcháng  suǒwèiyīnyǎn  yīn  yīnmíng  yīnwéishēngyǎnshí  ěrshíshēngshísuǒyīn  fēiyǎnshíyīnyüán  nǎizhìshíshì 


   shànnán  huàizhūxíngyīnyüán  xīnmíngcháng  suǒwèixiūchángxīn  xiū  kōng  xīn  xīnruòchángzhě  yīngchángxiūcháng  shàngdeguān  kōng    kuàngdeguānchángjìng  shì  wàidàozhōngnéngshèchángjìng  shànnán  dāngzhīxīndìngcháng 


   shànnán  xīnxìngmíngwéicháng  suǒwèishēngwénxīnxìng  yüánjüéxīnxìng  zhūxīnxìng  qièwàidàoxīnyǒusānzhǒng  zhě  chūjiāxīn  èrzhě  zàijiāxīn  sānzhě  zàijiāyüǎnxīn  xiāngyìngxīn  xiāngyìngxīn  xiāngyìngxīn  tānxiāngyìngxīn  chēnhuìxiāngyìngxīn  chīxiāngyìngxīn  qièwàidàoxīnxiāng  suǒwèichīxiāngyìngxīn  huòxiāngyìngxīn  xiéjiànxiāngyìngxīn  jìnzhǐwēixīn 


 shànnán  xīnruòchángzhě  néngfēnbiézhū  suǒwèiqīnghuángchìbái  shànnán  xīnruòchángzhě  zhūniànyīngwàngshī  shànnán  xīnruòchángzhě  fánsuǒsòngyīngzēngzhǎng    shànnán  xīnruòchángzhě  yīngshuōyánzuò  jīnzuò  dàngzuò  ruòyǒuzuò  jīnzuò  dàngzuò  dāngzhīshìxīndìngcháng  shànnán  xīnruòchángzhě  yüànqīnfēiyüànfēiqīn  xīnruòchángzhě  yīngyánruòruòshēng  xīnruòchángzhě  suīyǒusuǒzuòyīngzēngzhǎng  shànnán  shì  dāngzhīxīnxìngbié  yǒubié  dāngzhīcháng 


 shànnán  jīnfēizhōngyǎnshuōcháng  xiǎn  dāngwèishuōcháng  shìcháng  běnyǒushēng  shēngmiè  nèishēnchǔtāiluóluóshí  běnyǒushēng  shēngbiàn  wàizhūjīng  běnshēng  shēngbiàn  shìdāngzhī  qièjiēcháng 


 shànnán  suǒyǒunèisuíshíérbiàn  luóluóshí  āntuóshí  shí  shǒushí  zhūpàoshí  chūshēngshí  yīngháishí  tóngshí  nǎizhìlǎoshíbiàn  suǒyǒuwàishì    jīng  zhī    huá  guǒ    shànnán  nèiwèi  luóluóshínǎizhìlǎoshíbiàn  wàiwèiěr  jīngzhīhuáguǒwèi  luóluóshí  nǎizhìlǎoshí  luóluóshízhuàngmào  nǎizhìlǎoshízhuàngmào  luóluóshíguǒbào  nǎizhìlǎoshíguǒbào  luóluóshímíng  nǎizhìlǎoshímíng  suǒwèinèihuàiháizhīcháng  wàizhūshùhuàiháizhīcháng  jiànshēngzhīcháng  shēngluóluóshínǎizhìlǎoshí  shēngnǎizhìguǒzizhīcháng  zhūmièzhīcháng  luóluómièshí  nǎizhìlǎomièshí  mièshí  nǎizhìguǒmièshí  zhīcháng  fánzhī  jiànxiāngshēngwéicháng  shì  míngyüēcháng  ruòchángshì  ruòshìjìng  shànnán  yīnjiāxiānwènshìshì   


   shànnán  zhūxíng  shànnán  zǒngqiè  wèi  fēi  fēi      huài  liè  zhé  shēngzēngzhǎng  zhě    huài  liè  zhé  shēngzhǎng  shì  zhīfēi  fēizhīfēi    yīnyüánshēng 


 shànnán  ruòzhūwàidàozhuānniànzhīyǒuzhě  zhuānniànzhīxìngshífēi  ruòzhuānniànwèixìngzhě  guòzhīshìyǒuwàngshī  yǒuwàngshī  dìngzhī 


 shànnán  ruòzhūwàidàoxiǎngzhīyǒuzhě  xiǎngdìngzhī  shuōjiànrénshǒuyǒuliùzhǐ  便biànwènyán :‘ xiānchùgòngxiāngjiàn ?’ ruòyǒuzhěyīngwèn  xiāngwèn  dìngzhī 


 shànnán  ruòzhūwàidàoyǒuzhēzhīyǒuzhě  shànnán  yǒuzhēdìngzhī  yándiàozhōngyánfēidiào  shì  ruòdìngshì  zhōngzhē  zhē  dìngzhī  ruòzhēzhīyǒuzhě  jīnzhē  dìngyīng 


 shànnán  ruòzhūwàidàobànfēibànzhīyǒuzhě  bànyīngyǒu  yǒubàn  suǒwèilái  kōng  xìng  shì  shíyǒubàn  shì  dìngzhī 


   shànnán  ruòzhūwàidàomíngzhīyǒuzhě  zhōngyǒumíng  pínjiànrénmíngguì  yán  ruòzhě  shā  érshíshā  jiǎmíngshā  duǎnrénmíngwéizhǎngzhě  shì  dìngzhī 

   shànnán  ruòzhūwàidàoshēngqiúzhīyǒuzhě  shànnán  ruòyǒuzhě  qièyīngéryīngzhíchífènhuì  huǒ  shé  yào  shì  dìngzhī 


   shànnán  qièzhòngshēngsānzhōngyǒuděngzhì  suǒwèiyín  yǐnshí  kǒng  shì 


   shànnán  ruòzhūwàidàoxiàngmàozhīyǒuzhě  shànnán  xiāng  xiāng  ruòrénshuìshí  néngjìnzhǐ  yǎng  shìxüàn  jüé  yīngyǒu  ruòjìnzhǐ  yǎng  shìxüànzhīyǒuzhě  guānrényīngyǒu  shànnán  láiěr  jìnzhǐ  yǎng  shìxüàn    tānhuì  chīxíng  láishì  zhēnshíyǒu 


   shànnán  ruòzhūwàidàojiànshíguǒkǒuzhōngshēngxiánzhīyǒuzhě  shànnán  niàn  jiànshēngxián  xiánfēi  fēixián  fēifēibēi  fēifēixiào  fēifēi  fēifēibǎo  shì  dìngzhī 

 shànnán  shìzhūwàidàochīxiǎoérhuìfāng便biàn  nénglechángcháng    jìngjìng    寿shòumìngfēi寿shòumìng  zhòngshēngfēizhòngshēng  shífēishí  yǒufēiyǒu  zhōngshǎofēn  wàngyǒuchángjìng  érshízhīchángjìng  shēngmángrénshí  便biànwènyán :‘  ?’ rényán :‘ báibèi 。’ mángrénwèn :‘ shìzhěbèishēng ?’ yán :‘  。’ wèn :‘ bèiwèi ?’ yán :‘ yóudào 。’ mángrénwèn :‘ róuruǎndào  dàozhěsuǒ ?’ yán :‘ yóuxüě 。’ mángrényán :‘ dàolěngxüě  xüě ?’ yán :‘ yóubái 。’ shìshēngmángrénsuīwénshìzhǒng  zhōngnéngshízhēn  shìzhūwàidàoshì  zhōngnéngshíchángjìng  shànnán  shì  zhōngyǒuzhēnshí  fēiwàidào 。”


wénshūshībáiyán :“ yǒushìzūn  láijīnlínbānnièpán  fānggèngzhuǎnshànglún  nǎizuòshìfēnbiézhēn 。”


gàowénshūshī :“ jīnyǘnláishēngnièpánxiǎng  shànnán  láishíshìchángzhùbiànbānnièpán  shànnán  ruòyǒu  shì ’、‘ chéngānòuduōluósānmiǎosān ’、‘ shì  shìsuǒ ’、‘ shìdào  dàoshìsuǒ ’、‘ shìzūn  shìzūnshìsuǒ ’‘ shēngwén  shēngwénshìsuǒ ’‘ néngshuō  lìngtīngshòu ’、‘ zhuǎnlún  rénnéng ’, láizhōngzuòshì  shìláizhuǎnlún 


 shànnán  ruòyǒurénzuòshìwàng :‘ shìyǎn  yǎnshìsuǒ ’, ěrshéshēnshì ;‘ shì  shìsuǒ ’, nǎizhìshì ;‘ shì  shìsuǒ ’, shuǐhuǒfēngděngshì  shànnán  ruòyǒurényán :‘ shìxìn  xìnshìsuǒ ’、‘ shìduōwén  duōwénshìsuǒ ’、‘ shìtánluó  tánluóshìsuǒ ’、‘ shìshīluó  shīluóshìsuǒ ’、‘ shìchànluó  chànluóshìsuǒ ’、‘ shìluó  luóshìsuǒ ’、‘ shìchánluó  chánluóshìsuǒ ’、‘ shìluó  luóshìsuǒ ’、‘ shìniànchù  niànchùshìsuǒ ’, zhèngqín    gēn    jüéfēn  shèngdàofēnshì  shànnán  láizhōngzuòshì  shìláizhuǎnlún 

 shànnán  ruòyánchángzhùyǒubiàn  yǘnshuōyánzhuǎnlún  shìjīnyīngshuōyánláifāng便biànzhuǎnlún  shànnán  yīnyǎnyüán  yüánmíng  yüánwéi  yīnyüándeshēngyǎnshí  shànnán  yǎnniànyán  néngshēngshí ’, nǎizhìwéizhōngniànyán  shēngyǎnshí ’, yǎnshízuòniànyán  néngshēng ’。 shànnán  shìděng  yīnyüánmíngwéijiàn  shànnán  láiěr  yīnliùluó  sānshízhùzhī  jüélezhū  yīnyānhóushé齿chǐchúnkǒuyányīnshēng  wèijiāochénchūshǐshuō  míngzhuǎnlún  shì  láimíngzhuǎnlún  shànnán  ruòzhuǎnzhěmíngwéi  lái 


 shànnán  yīnsuì  yīnzuān  yīnshǒu  yīngānniúfènérshēnghuǒ  suìyán  néngshēnghuǒ ’, zuānshǒuniúfènniànyán  néngshēnghuǒ ’, huǒyán  néngshēng ’。 láiěr  yīnliùluónǎizhìjiāochénmíngzhuǎnlún  láishēngniànyán  zhuǎnlún ’。 shànnán  ruòshēngzhě  shìmíngwéizhuǎnzhènglún  shìzhuǎnlúnmínglái 


 shànnán  yīnlào  yīnshuǐ  yīnzǎn  yīnpíng  yīnshéng  yīnrénshǒuzhuōérchū  làoniànyán  néngchū ’, nǎizhìrénshǒuniànyán  néngchū ’, yán  néngchū ’, zhòngyüánchū  láiěr  zhōngniànyán  zhuǎnlún ’。 shànnán  ruòchūzhěshìmíngwéizhuǎnzhènglún  shìzhuǎnlúnshìlái 


 shànnán  yīn  yīn  yīnshuǐ  yīnhuǒ  yīnfēng  yīnfèn  yīnshí  yīnrénzuòérdeshēng  shànnán  yán  néngshēng ’, nǎizhìzuòniànyán  néngshēng ’, yán  néngshēng ’。 láiěr  zhōngniànyán  zhuǎnlún ’。 shànnán  ruòzuòzhěshìmíngwéizhuǎnzhènglún  shìzhuǎnlúnshìlái 


 shànnán  yīn  yīnkōng  yīn  yīnrén  yīnchūshēng  niànyán  néngchūshēng ’, nǎizhìshì  shēngyán  néngshēng ’。 shànnán  láiěr  zhōngniànyán  zhuǎnlún ’。 shànnán  zhuǎnlúnzhěmíngwéizuò  zuòzhězhuǎnlún  zhuǎnlúnzhěshìlái  shànnán  zhuǎnlúnzhěnǎishìzhūshìzūnjìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī 


 shànnán  kōngfēishēngfēichū  fēizuòfēizào  fēiyǒuwéi  láiěr  fēishēngfēichū  fēizuòfēizào  fēiyǒuwéi  láixìng  xìngěr  fēishēngfēichū  fēizuòfēizào  fēiyǒuwéi 


 shànnán  zhūshìzūnyǒuèrzhǒng  zhě  shì  èr  chūshì  shànnán  láiwéizhūshēngwén  yüánjüéshuōshì  wèizhūshuōchūshì 


 shànnán  shìzhūzhòngyǒuèrzhǒng  zhě  qiúxiǎochéng  èrzhě  qiúchéng  luónàichéng  wèizhūshēngwénzhuǎnlún  jīnshǐshīchéng  wèizhūzhuǎnlún 


   shànnán  yǒuèrrén  zhōnggēn  shànggēn  wèizhōnggēnrén  luónàizhuǎnlún  wèishànggēnrén  rénzhōngxiàngwángjiāděng  jīnjiānshīchéngzhuǎnlún  shànnán  xiàgēnzhě  láizhōngwèizhuǎnlún  xiàgēnzhě  chǎn 


   shànnán  qiúdàozhěyǒuèrzhǒng    zhōngjīngjìn  èr  shàngjīngjìn  luónài  wèizhōngjīngjìnzhuǎnlún  jīnjiānshīchéng  wèishàngjīngjìnzhuǎnlún 


   shànnán  luónàichéngchūzhuǎnlún  wàntiānréndetuóhuánguǒ  jīnjiānshīchéng  shíwàn亿rén退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosān 


   shànnán  luónàichéng  fàntiānwángshǒuqǐngzhuǎnlún  jīnjiānshīchéng  jiāshǒuqǐngzhuǎnlún 


   shànnán  luónàichéngzhuǎnlúnshí  shuōcháng    kōng    jīnjiānshīchéngzhuǎnlúnshí  shuōcháng      jìng 


   shànnán  luónàichéngzhuǎnlúnshí  suǒchūyīnshēngwénfàntiān  láijīnshīchéngzhuǎnlúnshí  suǒchūyīnshēngbiàndōngfāngèrshíhéngshāděngzhūshìjiè  nán西běifāng  wéi  shàngxiàshì 


   shànnán  zhūshìzūnfányǒusuǒshuō  jiēmíngwéizhuǎnlún 


 shànnán  shèngwángsuǒyǒulúnbǎo  wèixiángzhěnénglìngxiáng  xiángzhěnénglìngānyǐn  shànnán  zhūshìzūnfánsuǒshuōshì  liàngfánnǎowèidiàozhěnénglìngdiào  diàozhělìngshēngshàngēn  shànnán  shèngwángsuǒyǒulúnbǎonéngxiāomièqièyüànzéi  láiyǎnshì  nénglìngqièzhūfánnǎozéijiējìng    shànnán  shèngwángsuǒyǒulúnbǎoshàngxiàhuízhuǎn  láishuōshì  nénglìngxiàzhūèzhòngshēngshàngshēngréntiānnǎizhìdào  shànnán  shìjīnyīngzànyánláigèngzhuǎnlún 。”


ěrshí  wénshūshībáiyán :“ shìzūn  fēiwéizhī  suǒwènzhě  wèizhūzhòngshēng  shìzūn  jiǔzhīzhuǎnlúnzhě  shíshìzhūláijìngjiè  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒ 。”


ěrshí  shìzūngàojiā :“ shànnán  shìmíngzhùchéng  nièpánjīng  suǒxíngshèngxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  míngwéishèngxíng ?”


 shànnán  shèngmíngzhūshìzūn  shì  míngwéishèngxíng 。”


 shìzūn  ruòshìzhūzhīsuǒxíngzhě  fēishēngwén  yüánjüésuǒnéngxiūxíng 。”

 shànnán  shìzhūshìzūnānzhùbānnièpán  érzuòshìkāishìfēnbiéyǎnshuō  shì  míngyüēshèngxíng  shēngwén  yüánjüézhū  shìwénnéngfèngxíng  míngshèngxíng  shànnán  shìdeshìxíng  zhùsuǒwèi  shànnán  ruòyǒudezhùshìsuǒwèi  wèitānhuìchī  shēnglǎobìng  wèièdào  chùshēng  饿èguǐ 


 shànnán  èyǒuèrzhǒng  zhě  āxiūluó  èrzhě  rénzhōng  rénzhōngyǒusānzhǒngè  zhě  chǎn  èrzhě  fěibàngfāngděngjīngdiǎn  sānzhě  fànchóngjìn  shànnán  zhùshìzhōngzhūděng  zhōngwèiduòshìèzhōng  wèishāmén  luómén  wàidàoxiéjiàn  tiānxǘn  wèishòuèrshíyǒu  shìmíngsuǒwèi 


 shànnán  zhùwèide  èrshísānmèihuàièrshíyǒu  shànnán  gòusānmèinénghuàiyǒu  退tuìsānmèinénghuàichùshēngyǒu  xīnsānmèinénghuài饿èguǐyǒu  huānsānmèinénghuàiāxiūluóyǒu  guāngsānmèinéngduànyǒu  yüèguāngsānmèinéngduànyǒu  yánsānmèinéngduàndānyüèyǒu  huànsānmèinéngduànyányǒu  qièdòngsānmèinéngduàntiānchùyǒu  nánsānmèinéngduànsānshísāntiānchùyǒu  yüèsānmèinéngduànyántiānyǒu  qīngsānmèinéngduàndōutiānyǒu  huángsānmèinéngduànhuàtiānyǒu  chìsānmèinéngduànhuàzàitiānyǒu  báisānmèinéngduànchūchányǒu  zhǒngzhǒngsānmèinéngduànfànwángyǒu  shuāngsānmèinéngduànèrchányǒu  léiyīnsānmèinéngduànsānchányǒu  shùsānmèinéngduànchányǒu  kōngsānmèinéngduànxiǎngyǒu  zhàojìngsānmèinéngduànjìngāhányǒu  àisānmèinéngduànkōngchùyǒu  chángsānmèinéngduànshíchùyǒu  sānmèinéngduànyòngchùyǒu  sānmèinéngduànfēixiǎngfēifēixiǎngchùyǒu  shànnán  shìmíngèrshísānmèiduànèrshíyǒu 


 shànnán  shìèrshísānmèimíngzhūsānmèiwáng  shànnán  shìděngzhūsānmèiwáng  ruòchuīhuàishānwáng  suínéng  zhīsānqiānqiānshìjièsuǒyǒuzhòngshēngxīnzhīsuǒniàn  néngzhī  sānqiānqiānshìjièsuǒyǒuzhòngshēngnèishēnmáokǒngzhōng  suínéng  lìngzhòngshēngxiǎng  ruòhuàzuòliàngzhòngshēnglìngchōngmǎnsānqiānqiānshìjièzhōngzhě  néngsuí  fēnshēnwéiduōshēn  duōshēnwéishēn  suīzuòshì  xīnsuǒzhùyóuliánhuá 


 shànnán  deshìsānmèiwáng  zhùzàizhī  dezhùshìzàide  zài  suíshēngchùwǎngshēng  shànnán  shèngwánglǐngtiānxià  suísuǒxíngnéngzhàngài  shì  qièshēngchùruòshēngzhěsuíwǎngshēng  shànnán  ruòjiànqièzhòngshēngyǒuhuàlìngzhùshàngēnzhě  wǎngérshēngzhōng  suīshēng  fēiběnguǒ  zhùzàideyīnyüánérshēngzhōng  shànnán  suīzài  shòuchìránsuìshēnděng  shànnán  suǒchéngjiùshìgōng  liàngbiānbǎiqiānwàn亿shàngshuō  kuàngzhūsuǒyǒugōngérdāngshuō ?”


ěrshí  zhòngzhōngyǒu  míngyüēgòucángwáng  yǒuwēichéngjiùshéntōng  zǒngchí  sānmèi  suǒwèi  cóngzuò  piāntǎnyòujiān  yòuzhuó  chángguìzhǎngbáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  zhūsuǒchéngjiùgōngzhìhuì  liàngbiānbǎiqiānwàn亿shíshuō  yóuwèishìchéngjīngdiǎn    yīnshìchéngfāngděngjīng  néngchūshēngzhūshìzūnānòuduōluósānmiǎosān 。”


shízànyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shì  shì  suǒshuō  shìzhūchéngfāngděngjīngdiǎn  suīchéngjiùliànggōng  shìjīngdewéi  bǎibèi  qiānbèi  bǎiqiānwàn亿bèi  nǎizhìsuànshùsuǒnéng  shànnán  cóngniúchū  cóngchūlào  cónglàochūshēng  cóngshēngchūshú  cóngshúchū  zuìshàng  ruòyǒuzhězhòngbìngjiēchú  suǒyǒuzhūyàozhōng  shànnán  shì  cóngchūshēngshíèrjīng  cóngshíèrjīngchūxiūduōluó  cóngxiūduōluóchūfāngděngjīng  cóngfāngděngjīngchūluó  cóngluóchūnièpán  yóu  yánzhěxìng  xìngzhěshìlái  shànnán  shì  shuōyánláisuǒyǒugōngliàngbiānchēng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒzàn  nièpánjīng 》, yóuzuìshàngzuìmiào  ruòyǒunéngzhòngbìngchú  qièzhūyàozhōng  wénshìqièniàn  ruòyǒunéngtīngshòushìjīng  dāngzhīshìrénwéichī  yǒushànxīn  shìzūn  jīnzhěshínéngkānrěn  bāowéizhǐ  xüèwéi  suǐwéishuǐ  zhéwéi  shūxiěshì  nièpánjīng 》; shūsònglìngtōng  ránhòuwéirén广guǎngshuō  shìzūn  ruòyǒuzhòngshēngtānzhuócái  dāngshīcái  ránhòushì  nièpánjīng  qüànzhīlìng  ruòzūnguìzhě  xiānàiérsuí  ránhòujiàndāngshìchéng  nièpánjīng  qüànzhīlìng  ruòfánshùzhě  dāngwēishìzhīlìng  ruòjiāomànzhě  dāngwèiérzuò使shǐ  suíshùnlìnghuān  ránhòudāngbānnièpánérjiàodǎozhī  ruòyǒufěibàngchéngjīngzhě  dāngshìcuīzhīlìng  cuī  ránhòuqüànlìngnièpán  ruòyǒuàichéngjīngzhě  gōngdāngwǎnggōngjìnggòngyǎngzūnzhòngzàntàn 。”


ěrshí  zànjiā :“ shànzāi  shànzāi  shènàichéngjīngdiǎn  tānchéngjīng  shòuchéngjīng  wèichéngjīng  xìnjìngzūnzhònggòngyǎngchéng  shànnán  jīnshànxīnyīnyüán  dāngdechāoyüèliàngbiānhéngshāděngzhū  zàiqiándechéngānòuduōluósānmiǎosān  jiǔdāng广guǎngwéizhòngyǎnshuōshìbānnièpánláixìng  zhūsuǒshuōzhīcáng 

 shànnán  guòzhīshìwèichū  ěrshízuòluóménxiūxíng  néngtōngqièwàidàosuǒyǒujīnglùn  xiūmièxíngwēi  xīnqīngjìng  wèiwàiláinéngshēngxiǎngzhīsuǒhuài  mièchēnhuìhuǒ  shòuchíchángjìngzhī  zhōubiànqiúsuǒchéngjīngdiǎn  nǎizhìwénfāngděngmíng  ěrshízhùxüěshān  shānqīngjìng  liúqüánchí  shùlínyàochōngmǎn  chùchùshíjiānyǒuqīngliúshuǐ  duōzhūxiānghuázhōubiànyánshì  zhòngniǎoqínshòuchēng  gānguǒfánzhǒngbiénán  yǒuliàngǒugēn  gāngēn  qīngxiānggēn  ěrshíchǔzhōng  wéishízhūguǒ  shíxīnwéizuòchán  jīngliàngsuìwényǒuláichūshìchéngjīngmíng  shànnán  xiūshìnànxíngshí  shìhuányīnděngzhūtiānrénxīnjīngguàigònghuì  xiāngwèiérshuōyán 


 gòngxiāngzhǐshì  qīngjìngxüěshānzhōng 


jìngzhǔ  gōngzhuāngyánwáng 


tānchēnmàn  yǒngduànzhūchī 


kǒuchūwèicéngshuō  èděngyán 


 ěrshí  zhòngzhōngyǒutiān  míngyüēhuān  shuōyán 


 shìrén  qīngjìngqínjīngjìn 


jiāngqiúshì  zhūtiān 


ruòshìqiúdàozhě  xiūxíngzhūxíng 


shìrénduōqiú  shìsuǒzuòchù 


 ěrshí  yǒuxiāntiān  wèishìérshuōyán 


 tiānzhǔjiāoshījiā  yīngshēng 


wàidàoxiūxíng  qiúchù 


 shuōshì  zuòshìyán :‘ jiāoshījiā  shìyǒushì  wèizhòngshēngtānshēn  wèizhūzhòngshēng  érxiūzhǒngzhǒngliàngxíng  shìzhīrén  jiànshēngzhōngzhūguòjiù  shèjiànzhēnbǎomǎnzhūshānhǎi  shēngtānzhuóshìtuò  shìshì  shècáibǎo  suǒàizi  tóusuǐnǎo  shǒuzhījié  suǒshèzhái  xiàngchēchéng  tóng  yüànqiúshēngtiānshàng  wéiqiúlìngqièzhòngshēngdeshòukuài  suǒjiě  shìshìqīngjìngrǎn  zhòngjiéyǒngjìn  wéiqiúānòuduōluósānmiǎosān 。’


 shìhuányīnzuòshìyán :‘ yánzhě  shìrénwéishèqièshìjiānzhòngshēng  xiān  ruòshìjiānyǒushùzhě  néngchúqièzhūtiān  shìrénāxiūluófánnǎoshé  shìzhūzhòngshēngzhùshìshùyīnliángzhōngzhě  fánnǎozhūdexiāomiè  xiān  shìrénruòdāngwèiláishìzhōngzuòshànshìzhě  děngdāngdemièliàngchìránfánnǎo  shìzhīshìshíwéinánxìn    liàngbǎiqiānzhūzhòngshēngděng  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  jiànshǎowēiyüánānòuduōluósānmiǎosān便biàndòngzhuǎn  shuǐzhōngyüèshuǐdòngdòng  yóuhuàxiàngnánchénghuài  zhīxīnshì  nánhuài  xiān  yǒuduōrénzhūkǎizhàngláozhuāngyánqiántǎozéi  línzhènkǒng  便biàn退tuìsàn  liàngzhòngshēngshì  xīnláozhuāngyán  jiànshēngguò  xīnshēngkǒng  便biàn退tuìsàn  xiān  jiànshìliàngzhòngshēngxīnzhīhòujiēshēngdòngzhuǎn  shìjīnsuījiànshìrénxiūxíng  nǎo  zhùxiǎndàoxíngqīngjìng  wèinéngxìn  jīnyàodāngwǎngshìzhī  zhīshínéngkānrènānòuduōluósānmiǎosānzhòngdàn  xiān  yóuchēyǒuèrlúnnéngzàiyòng  niǎoyǒuèrkānrènfēixíng  shìxíngzhěshì  suījiànjiānchíjìnjiè  wèizhīrényǒushēnzhì  ruòyǒushēnzhì  dāngzhīnéngkānrènānòuduōluósānmiǎosānzhīzhòngdàn  xiān    duōyǒutāizi  chéngjiùzhěshǎo  ānluóshù  huáduōguǒshǎo  zhòngshēngxīnnǎiyǒuliàng  chéngjiù  shǎoyán  xiān  dāngwǎngshìzhī  xiān  zhēnjīn  sānzhǒngshìnǎizhīzhēn  wèishāo      shìxíngzhědāngshì。’


 ěrshí  shìhuányīnbiànshēnzuòluóchàxiàng  xíngshènwèi  xiàzhìxüěshān  yüǎnér便biànzhù  shìshí  luóchàxīnsuǒwèi  yǒngjiànnándāng  biàncái  shēngqīng  xüānguòsuǒshuōbàn 


“‘ zhūxíngcháng  shìshēngmiè 。’


 shuōshìbàn便biànzhùqián  suǒxiànxíngmàoshènwèi  miǎnbiànshìguānfāng  shìxíngzhě  wénshìbànxīnshēnghuān  xiǎnnánchùxíngshībàn  kǒngtuīsuǒháitóng  xīnshēnghuānyǒngyüèliàng  jiǔbìng  wèiliáng  zhānbìng  hǎoyào  hòuzhī  rénméihǎi  chuánfǎng  rénqīnglěngshuǐ  wéiyüànzhú  rándetuō  jiǔrénwénchū  nóngyánhànzhí  xíngrénháiděiguījiā  jiārénjiànshēnghuān  shànnán  ěrshíwénshìbàn  xīnzhōnghuānshì  cóngzuò  shǒu  xiàngshìérshuōshìyán :‘ xiàngsuǒwén  shéizhīsuǒshuō ?’ ěrshígèngjiànrén  wéijiànluóchà  shuōshìyán :‘ shéikāishìjiětuōzhīmén  shéinéngléizhènzhūyīnshēng  shéishēngshuìmiánzhīzhōngérjiào  chàngshìyán  shéinéngshìdàoshēngjǐnzhòngshēngshàngdàowèi  liàngzhòngshēngchénshēnghǎi  shéinéngzhōngzuòchuánshī  shìzhūzhòngshēngchángwèifánnǎozhòngbìngsuǒchán  shéinéngzhōngwéizuòliáng  shuōshìbànxīn  yóubànyüèjiànkāiliánhuá 。’


 shànnán  ěrshígèngsuǒjiàn  wéijiànluóchà  zuòshìniàn :‘ jiāngshìluóchàshuōshì ?’ shēnghuò :‘ fēishuō    shìrénxíngróngshènwèi  ruòyǒudewénshìzhě  qièkǒngchǒulòuchú  yǒurénxíngmàoshìnéngshuō  yīnghuǒzhōngchūliánhuá  fēiguāngzhōngchūshēnglěngshuǐ  shànnán  ěrshízuòshìniàn :‘ jīnzhì  érluóchàhuònéngjiànguòzhū  cóngzhūsuǒwénshìbàn  jīndāngwèn 。’ 便biànqiánzhìshìluóchàsuǒ  zuòshìyán :‘ shànzāi  shì  chùdeshìguòwèizhěsuǒshuōbàn  shì  chùérshìbànzhū  shì  shìbàn  nǎishìguò  wèilái  xiànzàizhūshìzūnzhīzhèngdào  qièshìjiānliàngzhòngshēng  chángwéizhūjiànluówǎngsuǒ  zhōngshēnwàidàozhōng  chūdewénshìchūshìshíshìxióngsuǒshuōkōng 。’ shànnán  wènshì  yán :‘ luómén  jīnyīngwènshì    shíláijīngduō  chùchùqiúsuǒlenéng  nǎo  xīnluànmiù  fēiběnxīnzhīsuǒzhī  jīnnéngfēixíngkōng  zhìdānyüènǎizhìtiānshàng  chùchùqiúshínéng  shìshuōshì 。’

 shànnán  shíluóchàyán :‘ shì  ruònéngwèishuōshìjìng  dāngzhōngshēnwéi  shì  suǒshuōzhě  míngzhōng  jìn  yīnyüánshuō  cáishīzhěyǒujiéjìn  shīyīnyüánjìn  shījìn  duōsuǒ  jīnwénbàn  xīnshēngjīng  jīnxìngwèichúduàn  shuōjìng  dāngzhōngshēnwéi 。’ luóchàyán :‘ zhìtàiguò  dànyōushēn  dōujiànniànjīndìngwéisuǒ  shínéngshuō 。’ wènyán :‘ suǒshízhě  wéishì ?’ luóchàyán :‘ wèn  ruòshuōzhělìngduōrén 。’ wènyán :‘ zhōngchǔ  gèngyǒurén  wèi  shuō ?’ luóchàyán :‘ suǒshízhěwéirénnuǎnròu  suǒyǐnzhěwéirénxüè  báo  wéishíshí  zhōubiànqiúsuǒkùnnéng  shìsuīduōrénjiēyǒu  jiānwéizhūtiānzhīsuǒshǒu  érnéngshā 。’


 shànnán  yán :‘ dànshuōshìbàn  wén  dāngshēnfèngshīgòngyǎng  shì  shèmìngzhōng  zhīshēnsuǒyòng  dāngwéilángchīxiāodiāojiùzhīsuǒdànshí  ránháozhī  jīnwèiqiúānòuduōluósānmiǎosān  shèjiānshēnjiānshēn 。’ luóchàyán :‘ shéidāngxìnshìzhīyán  wèisuǒàishēn ?’ shànnán  yán :‘ zhēnzhì  yǒurén  shībǎo  shì  shèjiānshēndejīngāngshēn  yánshéidāngxìnzhě  jīnyǒuzhèng  fàntiānwáng  shìhuányīntiānwángnéngzhèngshìshì  yǒutiānyǎnzhūděng  wèiliàngzhòngshēngxiūxíngchéngliùzhě  néngzhèngzhī  yǒushífāngzhūshìzūnzhòngshēngzhě  néngzhèngwéishèshēnmìng 。’ luóchàyán :‘ ruòshìnéngshěshēnzhě  tīng  tīng  dāngwèishuōbàn 。’


 shànnán  ěrshíwénshìshì  xīnzhōnghuān  jiěshēnsuǒzhù鹿  wèiluóchàzhìzuò  báiyán :‘ shàng  yüànzuòzuò 。’ qiánchāshǒuchángguìérzuòshìyán :‘ wéiyüànshàng  shànwèishuōbànlìngde 。’ luóchàshuō 


“‘ shēngmièmiè  mièwéi 。’


 ěrshí  luóchàshuōshì  zuòshìyán :‘   jīnwén  zhīsuǒyüànwéimǎn  ruòzhūzhòngshēngzhě  shíshīshēn 。’


 shànnán  ěrshíshēn  ránhòuchùchùruòshíruòruòshùruòdàoshūxiě  便biàngèngsuǒzhuóshang  kǒnghòushēnxiàn  shànggāoshù  ěrshí  shùshénwènyán :‘ shànzāi  rénzhě  zuòshì ?’ shànnán  shíyán :‘ shěshēn  bàojià 。’ shùshénwènyán :‘ shìzhě  suǒ ?’ shíyán :‘ shì  nǎishìguò  wèilái  xiànzàizhūsuǒshuōkāikōngdào  wèishěshēnmìng  wèiyǎng  míngwén  cáibǎo  zhuànlúnshèngwáng  tiānwáng  shìhuányīn  fàntiānwángréntiānzhōng  wèiqièzhòngshēngshèshēn 。’


 shànnán  shěshēnshízuòshìyán :‘ yüànlìngqièqiānzhīrén  láijiànshèshēn  ruòyǒushàoshīgònggāozhě  lìngdejiànwéishèshēnmìng  cǎo 。’ ěrshíshuōshì  xǘnfàngshēntóushùxià  xiàwèizhìshí  kōngzhīzhōngchūzhǒngzhǒngshēng  shēngnǎizhìājiāzhā  ěrshí  luóchàháishìshēn  kōngzhōngjiēshēnānzhìpíng  ěrshí  shìhuányīnzhūtiānrén  fàntiānwángshǒudǐngxià  zànyán :‘ shànzāi  shànzāi  zhēnshì  néngliàngzhòngshēng  mínghēiànzhīzhōngrán  yóuàilái  xiāngráonǎo  wéiyüàntīngchànhuǐzuìjiù  wèiláidìngchéngjiùānòuduōluósānmiǎosān  yüànjiàn 。’ ěrshí  shìhuányīnzhūtiānzhòng  dǐng  shì  ránxiàn 


 shànnán  wǎngwéibànshěshēn  shìyīnyüán便biàndechāoyüèshíèrjié  zàiqiánchéngānòuduōluósānmiǎosān  shànnán  deshìliànggōng  jiēyóugòngyǎngláizhèng  shànnán  jīněr  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  chāoguòliàngbiānhéngshāděngzhūshàng  shànnán  shìmíngzhùchéngbānnièpánxiūshèngxíng