正觉网
正觉网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十卷(注音)

导读:摄决择分中有寻有伺等三地之三  复次由五因缘杀生成重。何等为五。一由意乐。二由方便。三由无治。四由邪执。五由其事。...

瑜伽师地论第六十卷(注音)shī

lùn


liù
shí
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī
sānyóu

yīn
yuán
shā
shēng
chéng
zhòng


děng
wéiyóuèr
yóu
fāng
biàn
便

sān
yóu

zhì


yóu
xié
zhí


yóu

shì

ruò
yóu
měng

tānsuǒ
zuò

měng

tián
huì


suǒ
zuò

měng


chī


suǒ
zuò

míng
zhòng
shā
shēngxiāng
wéi
míng
qīng
shā
shēng

ruò
yǒu
niàn
yán


yīng
dāng
zuò
zhèng
zuò

zuò

xīn
biàn
便
yǒng
yuè
xīn
shēng
huān
yuè

huò
yǒu

zuò
huò

quàn
suǒ
zuò
chèn
yáng
zàn
tàn

jiàn
tóng

zhě

biàn
便
xīn
qìng
cháng
shí

liàng

cháng
shí


yuàn
hèn
xīn

fāng
yǒu
suǒ
zuò


jiān
suǒ
zuò
yīn
zhòng
suǒ
zuò

huò


shí
dùn
shā
duō
lèi

huò

jiānyīn
yuán
ér
xíng
shā
hài

huò
lìng
kǒng


suǒ

tóu
fāng
xíng
shā
hài

huòpín
qióng
āi

bēi

děng
zhě
ér
xíng
shā
hài


shì

qiē
yóu
fāng
biàn
便

míng
zhòng
shā
shēng

ruò
wéi
xíng
shā


néng


nǎi
zhì

shǎo
chí

xué
chù

huò


néng

yuè


shí

shí


bàn
yuè
děng
shòu
chí
zhāi
jiè

huò


néng

shí
shí
jiān
huì
shī
zuò


wèn
xùn

bài
yíng
sòng

zhǎng

jìng

děng

yòu


néng

shí
shí
jiān
huò

měng

zēng
shàng
cán
kuì

huǐ
suǒ
zuò
è

yòu

zhèng

shì
jiān

zhèng

zhēn

xiàn
guān


shì

qiē
yóu

zhì


míng
zhòng
shā
shēng

ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén


xié


suí
rěn

jiàn

zhí
wéi
zhèng

ér
xíng
shā


yóu
xié
zhí

míng
zhòng
shā
shēng

yòu
zuò
shì
xīn
shā
yáng

zuì

yóu

yáng
děng
wéi

shēng

shì
zhǔ
suǒ
huà

zhū

shì
děng

zhǐ
xié
jiàn
ér
xíng
shā
hài

jiē
xié
zhí

míng
zhòng
shā
shēng

ruò
yǒu
shā
hài

shēn
zhòng
shēng


yóu
shì

míng
zhòng
shā
shēng

huò
yǒu
shā
hài
rén
huò
rén
xiāng
huò

huòzūn
zhòng

huò
yǒu
shā
hài
guī
tóu
wěi
xìn
huò
zhū
yǒu
xué

huò
zhūhuò
ā
luó
hàn

huò
zhū

jué

huò


lái
zuò
shā
hài

è
xīn
chū
xuè


lái
xìng
mìng


shāshì

qiē
yóu

shì

míng
zhòng
shā
shēngshàng
shuō
yīn
yuán
xiāng
wéi
ér
shā
shēng
zhě

míng
qīng
shā
shēngdāng
shuōděng
yóu

shì

qīng
zhòng
chà
bié


suí
suǒ
yīng


shā
yīng
zhī


ruò
duō
jié
dào
míng
zhòng

shì
ruò
jié
dào
miào
hǎo

jié
dào
wěi
xìn

jié
dào

pín

jié
dào


chū
jiā
zhī
zhòng

ruò


luò
ér
xíng
jié
dào

jié
dào
yǒu
xué
huò
ā
luó
hàn
huò
zhū

jué

huò

sēng
zhī
huò

líng
miào
suǒ
yǒu
cáishì

qiē
yóu

shì

míng
zhòng

xíng

yīng
xíng
zhōng

ruò


qīn
wěi
xìnhuò
zhù
jìn
jiè
huò

chú

huò
qín


huò

zhèng
xué


shì

qiē
yóu

shì

míng
zhòng

xié
xíng

fēi
zhī
xíng
zhōng
ruò

miàn
mén

yóu

shì

míng
zhòng

xié
xíng

fēi
shí
xíng
zhōng
ruò
shòu
zhāi
jiè
ruò
tāi
yuán
mǎn
ruò
yǒu
zhòng
bìng
yóu

shì

míng
zhòng

xié
xíng

fēi
chù
xíng
zhōng
ruò

líng
miào
ruò
sēng

lán

yóu

shì

míng
zhòng

xié
xíng


ruò
wéi
kuáng
huò
duō


cái
ruò
miào
ruò
shēng
ér
shuō
wàng


yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
wàng


ruò

wěi
xìn
ruò

ruò


guǎng
广
shuō

qián
nǎi
zhì

suǒ
ér
shuō
wàng


yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
wàng


huò
yǒu
wàng

lìng

shā
shēng
sǔn
shī
cái
qiè


ruò
chéng
bàn

zhòng
shā
shēng

zhòng
zhòng

xié
xíng


yóu
shì
zhòng
míng
zhòng
wàng


huò
yǒu
wàng

néng

huài
sēng


zhū
wàng


zuì
yóu
zhòng


ruò

cháng
shí


qīn
ài
ér
xíng

huài


yóu
shì
zhòng
míng
zhòng

jiān


huò

huài

lìng

shàn
yǒu


nán

sēng

ruò

jiān

néng
yǐn
shā
shēng
huòhuò

xié
xíng


qián
suǒ
shuō
dào

yīng
zhī


shì

qiē
yóu
shì
zhòng

míng
zhòng

jiānruò

shī
chángè
yán

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng

è


huò


shí

zhēn
wàng


xiàn
qián
huǐ


yóu
shì
zhòng

míng
zhòng

èfán
zhū


suí
wàng

děngqīng
zhòng


yīng
zhī

ruò

dǒu
sòng
zhèng
jìng
děng
shì
ér
míng
wéi
zhòng

ruò

rǎn

xīn

néng
yǐn


wài
dào
diǎn


chéng
sòng
zàn
yǒng
guǎng
广
wéi

shuō

yóu
shì
zhòng

míng
zhòngruòjuàn
zhǔ
shī
cháng
diào
nòng
qīng
xiào

xiàn
zuò

yán

jìn
dàoyóu
shì
zhòng
míng
zhòng
ruò

sēng
zhī

líng
miào
děng
suǒ
yǒu
cái
bǎo


tān

xīn

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
tān


ruò
zēng
shàng
màn

wèi
zhì
zhě

nǎi

guó
wáng

chén
háo
guì
suǒ
zūn
shī
cháng


zhū
cōng
ruì
tóng
fàn
xíng
děng


zēng
shàng

tān
qiú

yǎng

míng
zhòng
tān
ruòjuàn
zhǔ
shī
cháng


sǔn
hài
xīn

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
tián
huì

yòu


guò
pín
qióngshāng
mǐn
zhě

sǔn
hài
xīn

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
tián
huì

yòu

chéng
xīn
lái
guī
tóu
zhě

yǒu
ēn
suǒ


sǔn
hài
xīn

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
tián
huìruò


qiē

xié
jiàn
zhōng

zhū
yǒu
néng
bàng

qiē
xié
jiàn


bàng

qiē
shì
mén
zhuǎn

míng
zhòng
xié
jiàn

yòu
ruò
yǒu
jiàn
wèi

shì
jiān
zhēn
ā
luó
hàn
zhèng
zhì
zhèng
xíng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
xié
jiàn

yóu
shì
zhòng

míng
zhòng
xié
jiàn

chú

shàng
shuō
suǒ
yǒu
zhū
shì

suí

suǒ
yīng


xiāng
wéi

jiē
míng
wéi
qīng


shā
shēng
suǒ
yǐn

shàn
zhū


huò
yǒu
shì
zuò
ér
fēi
zēng
cháng

huò
yǒu
zēng
cháng
ér
fēi
shì
zuò

huò
yǒu

zuò


zēng
cháng

huò
yǒu
fēi
zuò

fēi
zēng
cháng

chū

wèi

shí
bié
tóng
zhì
suǒ
zuò

huò
mèng
suǒ
zuò
huò


ér
zuò

huò

lìng
zuò

huò
yǒu
zàn
zuò


huán

měng

huǐ
xīn

yàn
huàn
xīn

kěn

yuǎn

zhèng
shòu


lìng

wēi


wèi

guǒ
bào
biàn
便

shì
jiān


zhī
dào
sǔn

zhǒng
chū
shì
yǒng
duàn
zhī
dào

hài

zhǒng

lìng

yǒu


zēng
cháng
ér
fēi
zuò
zhě

wèi

yǒu

wéi
hài
shēng


cháng

zhōng
shù
suíyóu

yīn
yuán

suì
zēng
cháng
shā
shēng
suǒ
yǐn
è

shàn


rán

néng
zuò
shā
shēng
zhīzuò

zēng
cháng
zhě

wèi
chú
xiān
suǒ
shuō
zuò
fēi
zēng
cháng
zēng
cháng
fēi
zuò

suǒ


qiē
shā
shēng

xiāng

fēi
zuò
fēi
zēng
cháng
zhě

wèi
chú
shàng
ěr
suǒ
xiāng


shì
suǒ
děng
nǎi
zhìsuí

suǒ
yīng

shā
yīng
zhī


tān

tián
huì
xié
jiàn
zhōng


yǒu

èr
zēng
cháng
ér
fēi
zuòchū

zhōng

yǒu


ér
zuòlìng
zuòqián
shuō


ruò

shā
shēng
qīn
jìn
shù

duō
suǒ
zuò


shēng

luò
jiā

shì
míng
shā
shēng

shú
guǒ

ruò
cóng

méi
lái
shēng

jiān
rén
tóng
fēn
zhōng

shòu
寿
liàng
duǎn


shì
míng
shā
shēng
děng
liú
guǒ


wài
suǒ


shì
jiè
zhōng

yǐn
shí
guǒ
yào
jiē
shǎo
guāng

shìshú


wēi

bìng
jiē
wēi
liè

xiāo
biàn

píng
shēng
cháng

bìng

yóu

yīn
yuán

liàng
yǒu
qíng
wèi
jìn
shòu
寿
liàng
fēi
shí
zhōng
yāo

shì
míng
shā
shēng
zēng
shàng
guǒ

suǒ


dào


shú
děng
liú
èr
guǒ
chà
bié


jīng
yīng
zhī

zēng
shàng
guǒ
jīn
dāng
shuō

ruò

shì
jiān
zhòng
guǒ
xiān
shǎo

guǒ


cháng
guǒ
duō
xiǔ
huài

guǒ

zhēn
shí
duō
zhū
guǒ
gān

huò
quán

guǒ


shì

qiē
míngzēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān
duō
zhū
biàn
便
huì

fèn

jìng

chòu
chù


duō
shēng

jìng
chòu
è
zhī


fán
zhū
suǒ
yǒu
jiē

shì

qiē
míng

xié
xíng
zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān
nóng
zuò
xíng
chuán

shì

shì


shènshū
shǎo
biàn
便

duō

xié
ǒu

ráo
zhū

wèi
kǒng

yīn
yuán


shì

qiē
shì
wàng

zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān


chù
suǒ

qiū
kēng
jiān

xiǎn

nán
xíng

ráo
zhū

wèi
kǒng

yīn
yuán


shì

qiē
shì

jiān

zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān


chù
suǒ

duō
zhū
zhū

jīngfán
shí
shā


gǎo


rùn

yǒu
chí
zhǎo

quán
gān
jié


tián
jiǎn

qiū
líng
kēng
xiǎn

ráo
zhū

wèi
kǒng

yīn
yuán


shì

qiē
shì

è

zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān
suǒ
yǒu
guǒ
shù
guǒ

de
dāng

fēi
shí
jié
shí
shí

jié
shí
shēng
ér

shú

gēn

jiān
láo
shì

jiǔ
tíng

yuán
lín
chí
zhǎo
duō
ráo
zhū

wèi
kǒng

yīn
yuán


shì

qiē
shì


zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān

qiē
shèng
shì
nián
shí


yuè
bàn
yuè
děng
jiàn
jiàn
shuāi
wēi

suǒ
yǒu

wèi
wéi
jiǎn

zēng


shì

qiē
shì
tān

zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān
duō
zhū


zāi
héng
rǎo
nǎo
yuàn


jīng

shī


láng


è
qín
shòu

mǎng
shé

xiē
yóu
dàn

bǎi

wǎng
liǎng
yào
chā
zhū
è
zéi
děng


shì

qiē
shì
tián
huì
zēng
shàng
guǒ

ruò

shì
jiān
suǒ
yǒu


shēng
miào
huá
guǒ

jiē
yǐn
méi

zhū

jìng

zhà

qīng
jìng

zhū

nǎo

zhà

ān


fēi
ān

suǒ
fēi
jiù

suǒ
fēi
guī

suǒ


shì

qiē
shì
xié
jiàn
zēng
shàng
guǒshì
zūn
yán

shā
yǒu
sān
zhǒng

wèi
tān
tián
chī
zhī
suǒ
shēng


nǎi
zhì
xié
jiànshì


chà
bié

yún

yīng
zhī

ruò
wéi
xuè
ròu
děng
shā
hài
zhòng
shēng

huò
zuò
shì
xīn

shā
hài


dāng
duó
cái


huò
shòu


huò
wéi
bào
ēn

huò
yǒu
suǒ
shè
huò

wéi
yǒu

huò
wéi

shí
fèng
zhǔ
jiào
mìng
ér
xíng
shā
hài

huò
yǒu
wèi

néng
wéi
shuāi
sǔn

huò
yǒu
wèi

néng
zhàng
cái

ér
xíng
shā
hàishuāi
huǐ

chènsuí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěr


shì

qiē
míng
tān
suǒ
shēng
shā
shēng

dào


ruò
wèi
wéi


ér
xíng
shā
hài

huò
niànzēng
wéihuò
kǒngdāng
wéihuò
jiànzhèng
wéi


ér
xíng
shā
hài

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

jiǔ
nǎo
shì
jiē

shì
zhī


shì

qiē
míng
tián
suǒ
shēng
shā
shēng

dàoruò

wéi

ér
xíng
shā
hài

wèi

shì

zhòng
shēng
shàn
yǒu


yīn

shā
shēn
huài
mìng
zhōng
dāng
shēng
tiān
shàng


shì
shā
hài
cóng
chī
suǒ
shēng

huò
zuò
shì
xīn

wéi
zūn
cháng


yīng
shā
hài

huò
zuò
shì
xīn

zhū
yǒu
fěi
huǐ
tiān
fàn
shì
zhǔluó
mén


yīng
shā
hài


shì
xīn
shā
cóng
chī
suǒ
shēng

huò

shā
shēng
zuò

zēng
cháng


shú
guǒ

wéi

kāi
yǎn
quàn
xíng
shāyóu
quàn

suì
xíng
shā
shì
shí


quàn
zhě
suǒ

shā
zuì
cóng
chī
suǒ
shēng


hòu
suǒ
shuō
cóng
chī
suǒ
shēng
shā


dào


zhū


dào
nǎi
zhì
xié
jiàn
dāng
zhī

ěr

huò
yǒu
wàng

qīn
ài
juàn
zhǔ
zhì
zhì
huǒ
zhōng

duàn
shí
tóu
yán


kuàng


shì
zhēn
zhèngshì

qiē
míng
chī
suǒ
shēng
shā
shēng

dàoruò


cái
shí
tāo
tiè
ér


shìtān

suǒ
shēng

huò
shòu


ér
xíng
jié
dào

huò
ēn
suǒ
shè
huò

hòu
ēn

huò
wéi

shí
fèng
zhǔ
jiào
mìng

huò
wéi
chèn

huò
wéi
ān

ér
xíng
jié
dào


shì

qiē
jiē
tān
suǒ
shēng


ruò
zuò
shì

suǒ

xíngguǎng
广
shuō
nǎi
zhì
jiǔ
nǎo
hài
shì
zēng
shàng


ér
xíng
jié
dào


tān
zhuó

suǒ
yǒu
cái
qiú
zhū

cái


shìtián
huì
suǒ
shēng

huò
zēng


fén
shāo

luò
shè
zhái
cái

zhēn
wándāng
zhī

chù
tián
huì
suǒ
shēng

dào
xiāng

zuì

huò
gēng
zēng
qiáng
huò
zēnglìng

jié
duó

sǎn

cái


shòu
jiào
mìng

xíng
shì
shí


néng
jiào
zhězuì
cóng
tián
huì
shēng


ruò
zuò
shì
xīn

wéi
zūn
cháng

ér
xíng
jié
dào
shì
wéi
zhèng


míng
chī
suǒ
shēngzuì

huò
zuò
shì
xīn

ruò
yǒu
fěi
huǐ
tiān
fàn
shì
zhǔ


luó
mén


yīng
duó

suǒ
yǒu
cáicóng
chī
shēng

huò
zuò
shì
xīn

ruò
wéi


wéi


zhī
wéi

yīng
jié
dào

shì
cóng
chī
shēng


ruò
yǒu
jiàn
wén

yīng
xíng
shì

biàn
便fēn
bié

xiāng

suì
tān

chán
zhī
suǒ
chán

ér
xíng
fēi


míng
tān
suǒ
shēng

xié
xíng
zuì

huò
shòu


qiè
xíng
méi
jià

yóu

fāng
biàn
便
xíng
suǒ

xíng


biàn
便
huò

tān

suǒ
shēng

xié
xíng
zuì

huò

shè
shòu
péng
yǒu
zhī
shí

huò
wéi

shí
chéng
zhǔ
jiào
mìng

huò
wéi
cún
huó

qiú
cái

jīn
yín
zhēn
bǎo
ér
xíng
xié
xíng


shì

qiē
míng
tān
suǒ
shēng

xié
xíng
zuì


ruò
zuò
shì

suǒ

xíngguǎng
广
shuō
nǎi
zhì
jiǔ
nǎo
hài
shì

wéi

zhǐ
ér
xíng
xié
xíng

fēi

xiān
yǒu

chán
suǒ
chán

rán

xiāng
wéi
fēi
suǒ
xíng
shì

wéi
bào
yuàn

miǎn

ér
xíng

míng
tián
suǒ
shēng

xié
xíng
zuì

huò
zēng

qiè
lìng

huǐruò
shòu
jiào
xíng

xié
xíng

biàn
便
chù
tián
huì
suǒ
shēng
xiāng


xié
xíng
zuì

huò
gēng
yóu
zhòng


shì

qiē

xié
xíng
zuì

míng
tián
suǒ
shēng


ruò
zuò
shì
xīn
qīn
huòmìng
wéi
xié
shì

ruò

xíng
zhě
biàn
便
huò

zuì

ruò
xíng

zhě
biàn
便
huòfēi

wèi

ér
xíng
xié
xíng

míng
chī
suǒ
shēng

xié
xíng
zuì


ruò
wéi

yǎng
ér
shuō
wàng


huò

wèi

sǔn

cái


huò
wéi
chèn

huò
wéi
ān

ér
shuō
wàngshì

qiē
míng
tān
suǒ
shēng
wàng


dào

ruò
yǒu

zhǐ
jiǔ
nǎo
hài
shì
ér
shuō
wàng


míng
tián
suǒ
shēng
wàng


dào
ruò
zuò
shì
xīn

wéi
zhū
zūn
cháng
huò

wéi
niú
huò
wéi
yīng
wàngshì
wàng

cóng
chī
suǒ
shēng

ruò
zuò
shì
xīn

zhū
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

wéi
bèi
zhū
tiān
wéi
fàn
shì
zhǔ
wéi

luó
ménwàng

chèn
shùn
zhèngshì
wàng

míng
chī
suǒ
shēng
wàng


dào

ruò
zuò
shì

xiǎngnài


nài

xiǎngcáng
xiǎng
wàng


sēng

yǒu
fēishì
wàng


cóng
chī
shēng

wàng


dào


jiān

è
èr


dào

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


ruò
wéi


ér
xínghuò
wéi
xiǎn

shì
cōng
ruì
zhě
ér
xínghuò
wéi
cái

chèn

ān

ér
xíngmíng
tān
suǒ
shēngdào

ruò
yǒu

zhǐ
jiǔ
nǎo
hài
shì
ér
shuōmíng
tián
suǒ
shēngdào
ruò
yǒu

zhōng
wéi
qiú
zhēn
shí
wéi
qiú
jiān


wéi
qiú
chū

wéi
qiúér
xíngmíng
chī
suǒ
shēngdào


ruò
yǒu


fēi
yuàn
yǒu
qíng
cái
xiān


xiāng

wàng
zhuī
qiú
zēng
shàng
shì
xīn

fán

suǒ
yǒu
yuàn
dāng
zhǔ


yòu
cóng
tān
ài
ér
shēng
tān
ài

míng
tān
suǒ
shēng
tān


dào
ruò


cái


wéi
hǎo

dàn
jiǔ
nǎo
shì
zēng
shàng
shì
xīn

fán

suǒ
yǒu
jiē
dāng
zhǔ


yòu
cóng
tián
huì
ér
shēng
tān
ài

míng
tián
suǒ
shēng
tān


dào
ruò
zuò
shì


zhū
yǒu

qiú


luó
tiān
tiān

shì
fàn
shì
zhǔ

zhòng
miào
shì
jiè

zhù
xīn
duō
zhù
huò


yòu

zuò

shì

zhù
xīn
duō
zhù

míng
chī
suǒ
shēng
tān


dào
ruò
wéi
cái

chèn

ān
yǒu
qíng

sǔn
hài
xīn

fēi


suǒ
shēng
yuàn
zēng
xiǎng

wèi

cháng

shì

děng
yuàn

yòu
cóng
tān
ài
ér
shēng
tián
huì

míng
tān
suǒ
shēng
tián
huì

dào


ruò
jiǔ
nǎo
shì
zēng
shàngcóng
yuàn
duì
xiǎng

sǔn
hài
xīn

míng
tián
suǒ
shēng
tián
huì

dào
ruò
zhùwài
dào


suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

zēng
è

jiànjiàn
suǒ

huái
怀

jiàn
shā
mén

luó
mén
suǒ


sǔn
hài
xīn

míng
chī
suǒ
shēng
tián
huì

dào


ruò
zuò
shì
xīn

zhū
yǒu

jiàn


shī


nǎi
zhì
guǎng
广
shuōwáng
děng
huò

gōng
yǎngděng

zēng
shàng
shì
jiàn

míng
tān
suǒ
shēng
xié
jiàn

dào
ruò
zuò
shì
xīn

yǒu
shī
yǒu
ài
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
jiàn
zhě

wéi
hài
jīn

yīng

yuàn
tóng
jiàn


yóu
zēng
huì


shì
jiàn


shī

ài
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

míng
tián
suǒ
shēng
xié
jiàn

dào
ruò


weí
chóu
liàng
guān
chá

yóu

fāng
biàn
便
suǒ
yǐn
xúnxié
jiàn

míng
chī
suǒ
shēng
xié
jiàn

dào


shā
shēng

dào

sān
wéi
fāng
biàn
便
yóu
tián
jīu
jìng


shā

dàotián
huì

dào

ěr

dào

sān
wéi
fāng
biàn
便
yóu
tān
jīu
jìng


xié
xíng
tān


dào

ěr

chú

xié
jiàn
suǒ


dào

sān
wéi
fāng
biàn
便
yóu
sān
jīu
jìng

xié
jiàn

dào
sān
wéi
fāng
biàn
便
yóu
chī
jīu
jìng


shā
shēng
xié
xíng

wàng


jiāntián
huì


liù

dào
yǒu
qíng
chù
ér

tān


dào

cái
chù

dào
míng
shēn
chù


xié
jiàn

dào
zhū
xíng
chù
yóu
sān
yīn
yuán


shàn

dào
chéng

yuán
mǎn
è

shàn
xìng


děng
wéi
sānxìng
guò


èr
yīn
yuán
guò


sān

rǎn
guòzhōng
shā
shēng
suǒ
yǐn


nǎi
zhì
xié
jiàn
suǒ
yǐn

xiāng
yīngshì

qiē
rǎn

xìng


shàn
xìng


yóu

xìng
guò
shuō
míng
wéi
è

ruò

měng

tān

tián
huì

chī
chán
suǒ


míng
yóu
yīn
yuán
guò

chéng
zhòng
è
xìng
chéng
shàng

shàn

néng
yǐn
zēng
shàng


ài
guǒ

ruò
dào
jīu
jìngmíng
yóu

rǎn
guò

chéng

zhòng
è
chéng
shàng

shàn

néng
yǐn
zēng
shàng


ài
guǒ

ruò
yǒu
yòng
rǎn

xīn

néng
yǐn
ài

xīn
yuè
zhīsuí

xīn
wēi
shìnéng
yǐn

luó


biàn
便
chù

guǎng
广

zhī
zuì

shì

míng
wéi

rǎn
guò
shī


suīshì
xiāng
xīn

zhū
néng
yǐn


zhī

zhě

dāng
chù

zuì

rán


ěr
chù


zuìshí

shí
suī

zuò


zhū
suǒ
yǒu
tiě
lái
rán


ěr

suǒ
yǒu
jìn
tiě

yóu
gōng
yòng
lái

shí

shí


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr


zhū
děngshì

zhī
yòu


shàng

bié
yǒuwēi

shēng
lái
xiāngshuō
míng

rǎn

dāng
zhī
wéi
shì


zhuǎn
biàn

yóu

wēi

zhī
suǒ


zhǒng

wēi
shì

suǒ
shēng

zhǒng
zhǒng
jiān
xìng
shī
湿
xìng
ruǎn
xìng
dòng
xìng

fēi

zhǒng
wài
bié
yǒu

shì
zhǒng
zhǒng
zhū
xìng

rán


zhǒng

wēi
shì
yuán

shì
zhuǎn
biànwēi
shì
yuán

zhuǎn
biàn

shén

jiā
xíng
yuán

zhuǎn
biàn
dāng
zhī

ěr

yòu


wáng
huò
mèi

liàng
suō

yào
jiā
zhū

luó
mén
cháng
zhě
děng
xīn
lìng

shì
zūn
biàn

bào
è

fēi


xīn
gēng
zēng
bié


shuō
míng
huò
mèi

wéi
chú

wáng
jiā
xíng
wēi
shì
shēng

zhū
xīn
lìng

zhuǎn
biàn
chéng

bào
è


zhōng
dào

dāng
zhī

ěrxiān
suǒ
shuō
zuò

zēng
cháng


ruò
xiān
suǒ
shuō
yóu

yīn
yuán

chéng

zhòng


míng
dìng
shòu
xiāng
wéi
míng

dìng
shòuyǒu

shú
dìng

èr
shí
fēn
dìng

sān
èr

dìng


èr


dìng

zhū
ā
luó
hàn
suǒ
yǒu

shàn

jué
dìng
shòu


huò

qián
shēng
suǒ
zuò

huò


shēng
xiān

shēng
wèi
suǒ
zuò

yóu
shǎo
qīng

zhī
suǒ

nǎo

biàn
便
míng
guǒ
bào

shú

ruò

zhuǎn


guǒ
bào
zhǒng

jiē
yǒng
duàn


qiē

shòu

suǒ

zhě


yóu

shì
zūn

wèi
jiě
tuō
xiāng


jiàn

dìng
shòuwèn
ruò


shí

qiān

nuò
dào

zhòng
shēng

duàn

mìng

dāng
yán


wéi
èr
dāng
yán
èr
zhuǎn
èr

yóu
zēng
shàng
màn

wèi
zhī
wéi


ruò
wèi

dāng
qiān


shì


dào
shí

wèi

dāng
nuò
shā

shì

èr


ruò
shí
qiān

ěr
shí

nuò

ruò
shí
nuò

ěr
shí

qiānzhuǎn

shēng
zēng
shàng
màn
wèi
shì

shí

shì


zhōng
dāng
yán
èrlüè
yóu
sān
yīn
yuán

chéng
xiàn

shòuděng
wéi
sān


tián
guǎng
广èr

guǎng
广sān
xiāng

qīng
jìng


yóu

zhǒng
xiāng
tián
chéng
guǎng
广cóng


qiē
yǒu
qíng

ān

zēng
shàng


zhù


wèi

děng
zhì

èr
cóng


qiē
yǒu
qíng


jiāng


xīn
zhù


wèi

zhèng
děng
chí

sān
cóngjìng
niè
pán

xiāng

shèng
zhù

wèi
miè
jìn
děng
zhì

qiē

shàn

zuòwèi

liú
guǒqīng
jìng
xiāng

jīu
jìng

wèi
ā
luó
hàn


wéi
shǒu


chú
sēng


shì
míng
wéi
tián
guǎng
广

xìng

ruò

shì
chù

shēn
hòu
yīn
zhòng
qīng
jìng
xìn
xīn

shè
qīng
jìng
cái

shì
míng

guǎng
广

xìng

ruò
qián
shēng
zhōng


suǒ
shī


děng


yóu
shēnwéi
zhàng
ài
liàng

rǎn

xīnyǒu
zhàng
zhàng

xiāng


dāng
zhī
shì
míng
xiāng

qīng
jìng

ruò
yǒu


sān
zhǒng
yīn
yuán

qiēdāng
zhī


dìng
xiàn

shòushēng
shòu


hòu
shòu

ruò
yǒu


xiāng
wéi
sān
zhǒng
yīn
yuán


shàn


dāng
zhī

chéng
dìng
xiàn

shòu

huò
yǒu
suǒ
shēng

shà


wéi
xiàn

shòu

huò
yǒu
suǒ
shēng

shàxiàn

shòu


shēng
shòu

huò
yǒu
suǒ
shēng

shà


sān
shí
jiē
shòu


liàng
wēi
xiǎo
néng
chí

huáhuá

shì

biàn
便
jìn


néngyǒu


néng
chí
èr
huá

zài

huá

shì

biàn
便
jìn


yǒu


néng
chí
duō
huá

duō

huáfāng
jìn

yòu

liú
shuǐ

xìng
wēi
xiǎo
liú
jīng


shì

biàn
便
jìn

yǒu

èr
shuǐ

xìng
shāo

liú
jīng
liǎng

shì

fāng
jìn

yǒu

sān
shuǐ

xìng
guǎng
广

liú
jīng
duō

shì

nǎi
jìn

yòu
xìng
dàn

wéi
néng
zhī
shuǐ

néng

duō

yǒu

èr


xìng
shāo
yán

èr

shuǐ


néng

duō

yǒu
xìng
gēng
yán
nǎi
zhì
néng

zhòng
duō

shuǐ


zhōng
zhū

chà
bié
dào

dāng
zhī

ěr


shí
zhǒng

shàn

dào
wéi

jièwéi
néng
gǎn

jiè

shú

duō

è

shǎo

shàn


yòu
è
liú
guǒ
shí
jiē

duàn
jìn

ruò
zhū

shēng
shì
jiān


huò

shēng
shàng


qiē
jiē

ér
wèi
yǒng
duàn

ruò

huán
guǒ
shēn
yóu
zhù

huò

shàng
shēng


ā
luó
hàn

zhū

shàn

jiē

jìng
duàn

ruò

zhèng

qīng
jìng
zēng
shàngqiē

shàn

jiē

jìng
duàn


dàn
yóu

wàng
niàn

suǒ
zhì
chí


fēi
yóu
fán
nǎoshì

fēi

dào

shā
shēng
nǎi
zhì


dào

tān
huì
xié
jiàn

dào
fēizhū

dào

jué

wén
gēng


xiàn
hòu

tuō
nán
yuē


xìng
xiāng
guǎng
广
lüè
fāng
biàn
便

qīng
zhòng

zēng
jiǎnyǐn
guǒ
shēng
jué


shì

shuō

dào
jué


shēng

rǎn
jué


jīn
dāng
shuō


xiān
suǒ
shuō
shēng

rǎn


dāng
zhī

shēng
lüè
yǒu
shí
xiàng

shēng

wèi

fēn
zhū
tiān

èr

xiàng

shēng

wèi
zhū

luò
jiā

sānshēng

wèi

fēn
zhū
tiān
rén
guǐ
bàng
shēng


shēng

wèi

fēn
zhū
tiānxiàng

qīng
jìng
shēng

wèi

jiè

shēng

liù

xiàng
qīng
jìng
shēng

wèi

zhèng


zài
qīng
jìng

qīng
jìng
shēng

wèijiè

shēngqīng
jìng
qīng
jìng
chù
shēng

wèi
zài

jiè
bān
niè
pán

yǒu
xiá
chù
shēng

jiǔ
qīng
jìng

qīng
jìng
chù
shēng

wèi
shēngjiè

shēng

shí

qīng
jìng

qīng
jìng
chù
shēng

wèi
shēng

jiè

shēng

bān
niè
pán


shè
bān
niè
pán


xiá
chù
shēng

shí

qīng
jìng
qīng
jìng
chù
shēng

wèi
shēngjiè
fēi

shēng
zhū
yǒu
xué
zhě


jīng
yán


děng
cháng

zēng
jié
zhà

héng
shòu
xuèděng
míng
wéi
jié
zhàsuǒ
wèi
tān
ài

tān
ài
zhī
yán

jié
zhà

míng
chà
biéyán
xiǎn
shì
shè
shòuhéng
shòu
xuè


shè
shòu


luó
mén

jīng
zhōng

shì
zūnrǎn
shuō

shì
yán

yǒu

fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò


děng
wéijiě
zhī
jié
zhě

wèi
gēng
yǒu

huó
mìng
fāng
biàn
便

ér

fēn

suǒ
yǒu
zhī
jié


huó
mìng

shì
míng


fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò

èr
qiān
tān
zhě

wèi
qiān
tān
suǒ


qiān
tān
yīn
yuán
suǒ
huò
cái
bǎo

shí

shī

wéi
chú
mìng
zhōng

ránbǎo

cáng

shì
míng

èr
fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò

sān

shēng
tiān
zhě

wèi
gēng
yǒu

shēn


shè
zhǒng
zhǒng
miào
xíng
shēng
tiān
fāng
biàn
便

ér

wàng
zhí
tóu
huǒ

shuǐ
diān
zhuì
gāohài
shēn
mìng
zuò
shēng
tiān
yīn

shì
míng

sān
fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuòjiě
tuō
zhě

wèi
gēng
yǒu


zhī
shèng
dào
jiě
tuō
fāng
biàn
便

ér

wàng
zhínǎo
zhǒng
zhǒng

xíng
zuò
jiě
tuō
yīn

shì
míng


fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò


shāng
dào

zhě

wèi

shāng
dào
wáng
zhě
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
āi
tàn
máo
niú
wàn
jué

shēn

bèn
huī


duàn
shí

huǐ


lìng
wáng
zhě
huán
shì
míng


fēi
kuáng

kuáng
suǒ
zuò

shuō
sòng
yuē

shì
jiān

jué
dìng
diān
dǎo
wèi
wéi


xiōng

qīn
yǒu
děng

zēng

zhuǎn
wéiwéi
ér

ér

zhuǎn
wéi

huò
zuò
yuàn
jiā

zēng

zhuǎn
wéiwéi
yuàn

yuàn


wéi

huò
wéi


děng

zēng
wáng
zhuǎn
wéi
chén
chén

wéi
pín
kuì

huò


xià
jiàn
wéi
shì
suǒ
qīng

zēng
zuò

luó
mén
zhǎn
zhuǎn
wéi
sān
xìng

huò

zhān

luó


jié
suō
děngliàng
bǎi
qiān


duō
wǎng
fǎn

wéi


wéi


yuàn
jiā
děng
shēn


huàn
shì
zhòng
zhōng
shì
zhǒng
zhǒng
xíng
lèi


shēng
chù
liú
zhuǎn
xiàn
duō
shēn

ěr

fán
nǎo

yuán
yīn
lìng
zhǒng
zhǒng
zhū
xíng

shù
shù
érhuàn
huà
suǒ

suī
zāo
shì
zhòng
huàn
rán

zhì
suǒ

cháng

zhū
xíng
zhōng

zhuó
zēng

yànhuàn
huò

bèn
huī

shāng
tànyīng
yōu
bēi
héng
shēng
zhū
bēi
nǎo


jiǎ
míng
qīn
zhǔ
zhǒng
zhǒng

yōu
bēi


juān
zhèng

xíng

shǒu
ér
hào

chī
jiāo
màn
suǒ
luàn
shù
xíng
zhū
fàng


shì
děng
zhǒng
lèi
guǎng
广
shuō
biàn
yīng
zhīdǒu
zhèng
jié
zhōng
yǒu

guò
shī

wèi
shòu
寿
liàng
shuāi
tuì
退

ān

shuāi
tuì
退

gōng

shuāi
tuì
退


qiē
shì
jiān
shèng
shì
shuāi
tuì
退


dǒu
zhèng
jié
zhōng
zhū
yǒu
qíng
lèi

lüè


chù


xiāng
shùshù
zhèng


èr

shù
míng
wén

sān

shù
zōng
shù

mǐnshù
shàn
yǒu

liù

shù
yǒu
shù
yǒu
ēnshù
qīn
yǒu

wèn
xiān
shuō
shēng

rǎn
zhōng


míng
yuán
xíng
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎo
míng
děng
shí
èr
zhī
chà
bié

yún

yīng
zhī


lüè
yóu

xiāng


yóu
xiāng


èr
yóu

xìng


sān
yóu
yóu
yóu
yīn
guǒ


wèn

děng
wéi

míng
xiāng


tān
tián
màn
xiāng
shì

míng
xiāng
suǒ
xiāng


cán

kuì
xiāng

duō
fàng

xiāng

xìng
léi
dùn
xiāng

ráo
shuì
mián
xiāng

xīn
chóu

xiāng

zhǒng
zhǒng
è

xiàn
xíng
děng
xiāng

shì

míng
xiāng

wèn

děng
shì

míng

xìngxìng
zǒng
xiāng

qián

shuō


xìng
chà
bié
jīn
dāng
xiǎn
shì

wèi
huò
yǒu
suí
mián

míng

huò
yǒu
jué


míng

huò
yǒu
fán
nǎo
gòng
xíng

míng

huò
yǒu

gòng

xíng

míng

huò
yǒu


xīn
xìng

míng

huò
yǒumíng

huò
yǒu

rǎn


míng

huò
yǒu

xiū
chǐ

míng

huò
yǒu
jiān


míng

wèi

bān
niè
pán

zhě
suǒ
yǒu

míng

wèn

děng
wéi

míng

xiàn
jiàn

ér
shēng

huò

shì

míngshì

xiàn
jiàn

liè

zhōng

shēngzhēn


xié


yīn


guǒ


ér
shēng

huò

shì

míng


yòu
yǒu
shí
zhǒng

chī
yǒu
qíng

biàn
shè

chī
zhū
yǒu
qíng
lèi


quē
jiǎn

chī

èr
kuáng
luàn

chī

sān
sǎn
luàn

chīxìng

chī


zhí
zhuó

chī

liù

luàn

chī


jiān


chī


zēng
shàng

chī

jiǔ

suǒ
liǎo
bié

chī

shí
xiàn
jiàn

chī

quē
jiǎn

chī
zhě

wèi

yǒu

huò
quē

yǎn
huò
quē

ěr


yǎn
suǒ
shí


ěr
suǒ
shí
shēng


qiē
jìng
jiè

jiē

lǐng
jiě

shì


chī

kuáng
luàn

chī
zhě

wèi

yǒu

huò
zāo


huò
zāohuò
zāo
zhòng
bìng
huò
tòng
suǒ
qiē

huò

diān
xián
lìng
xīn
kuáng
luàn

yóu


liǎo
shàn
zuò
è
zuò

shì


chī

sǎn
luàn

chī
zhě

wèi

yǒu

xīn
sǎn

jìng


néng
liǎo

shàn
zuò
è
zuò

shì


chī


xìng

chī
zhě

wèi

yǒu


shēng

zhōng

shǐ

lái


xìng

liǎo


miè
dào

zhòng
shēng


děng

shì


chī

zhí
zhuó

chī
zhě

wèi

yǒu

duò
wài
dào
zhōngshēn
jiàn
shēn
jiàn
wéi
běn

zhū
jiàn

zhōng

néng
jiě
liǎo

shì


chī


luàn

chī
zhě

wèi

yǒu

huò
míng
xiǎng
luàn
huò
xíng
liàng
luàn

huò

xiāng
luàn
huò

yòng
luàn


luàn
chù


néng
jiě
liǎo

shì


chī

jiān


chī
zhě

wèi

yǒu


jìng

yǒu
bān
niè
pán


suǒ
yǒu

chī

xìng
jiān


nǎi
zhì
zhūnéng


zēng
shàng

chī
zhě

wèi

yǒu

cháng
héng

jiān

zhū
xié
xíng

yòu
xié
xíng
yīn
suǒ
shēng
zhòng

zhī
suǒ

qiē

suī
zhī
suī
jiàn
ér

bēn


zhuóhuò

tān
děng
xíng
zhě

shì
zēng
shàng

chī


suǒ
jiě
liǎo

chī
zhě

wèi

yǒu


wénxiū
néng
jiě
liǎo

shì


chī

xiàn
jiàn

chī
zhě

wèi

yǒu

xiàn
jiàn
zhū
xíng
jiē


cháng
ér

cháng
xiǎng

xiàn
jiàn
jiē

ér


xiǎng

xiàn
jiàn

jìng
ér

jìng
xiǎng

xiàn
jiàn


ér


xiǎng

xiàn
jiàn
bìng

lǎo
ān
yǐn
xiǎng


nǎo
xiǎng

yòu


míng


chù
suǒ
néng
wéi
zhàng
ài


néng
zhàng
ài
zhēn
shí
zhì


èr
néng
zhàng
ài
fán
nǎo
miè


sān
néng
zhàng
ài
shèng
dào
chéng
mǎn


néng
zhàng
ài
wǎng

shànnéng
zhàng
ài
shì
jiān
xiàn

zhū

xiáng
shì

wèn

děng
míng

mínghuò
yǒu
yóu

míng

duò

míng


shuō
míng

chī
fēi
chī
suǒ
rǎo

wéi
chī
gòu
fēi
chī
suǒ
mèi

wèi
zhù
suí
mián

míng

huò
yǒu
suǒ
chī
wéi
chī
suǒ
rǎo

wéi
chī
gòu
fēi
chī
suǒ
mèi
wèi
yóu
chán
suǒ
shè

míng

huò
yǒu

chī
wéi
chī
suǒ
rǎo
wéi
chī
suǒ
gòu
fēi
chī
suǒ
mèi

wèi
yóumíng


è
è
xíng
ér
shēng
xiū
chǐ

huò
yǒu

chī
wéi
chī
suǒ
rǎo
wéi
chī
suǒ
gòu
wéi
chī
suǒ
mèi

wèi
yīn

míng


zhǒng
zhǒng
è

shàn
è
xíng

yǒu
xiū
chǐ


zhōng
yóu
qián
sān
zhǒng
shuō
míng

chī
duò

míngmíng
chī
rén

yóu
hòu

zhǒng
shuō
míng
chī
rén

huò
yǒu
ān


míng

wèi
zài

jiè

huò
yǒu
mèi


míng

wèi
zài

jiè

huò
yǒumíng

wèi
zài


jiè

wèn

děng
míng

míng
yīn
guǒ


yīn

běn

fēn

shuō

guǒ
wèi

qiē
hòu
yǒu
zhī

yòu

zhēn


zhūnéng
jiě
liǎo

huò

yóu


huòshēng
xié
jué
dìng

wèihuò
zēng
huò
jiǎn
diān
dǎo
zhí
zhuó

cháng
děng


huò
yóu
zēng
shàng
màn


huò
yóu

qīng
mièyǒu
zhī
jué

wén
gēng


xiànshì
zūn
yán

yǎn
wéi
yīn

wéi
yuán
yǎn
shí

shēng

nǎi
zhì
shēn
wéi
yīn
chù
wéi
yuán
shēn
shí

shēng

yòu
shuō

chù
wéi
shòu
yuán

yòu
shuō

néng
shēng
zuò

wéi
yīn
shēng
suǒ
shēng
shí


zhōng
fēi
yǎn
děng
shì
yǎn
shí
děng
shēng
yīn


fēi
chù
shì
shòu
shēng
yīn

fēi
néng
shēng
zuò

shì
suǒ
shēng
shí
shēng
yīn

yóu

zhūzhǒng

wéi
shēng
yīn

zhōng
shuō
yǎn
děng
wéi
yǎn
shí
děng
yīn

dāng
zhīyǒu

shè
yǐn

yīn
shuō

fēi
shēng

yīn

suǒ

zhě


yóu

yǒu
yǎn
děng
gēn
wéi

zhǐ


yǎn
děng
zhū
shí


jìng
zhuǎn
fēi


zhǐ


shì
yóu

yǒu
chù
wéi

zhǐ


yǒu
zhū
shòu
zhuǎn

yóu

yǒu
néng
shēng
zuò

wéi

zhǐ


suǒ
shēng
shí
zhuǎn
fēi


zhǐ

shì

shì
zūn


zhū
chùyǒu

suǒ
shè
yǐn

yīn
shuō

fēi
shēng

yīn

huò

zhù
bàn
yīn
shuō

fēi

miè
yǎn
néng
wéi

shēng
yǎn
shí
suǒ


ěr
děng

ěr

fēi

miè
chù
néng
wéi

shēng
shòu
suǒ

zhǐ


fēi

miè
néng
shēng
zuò

néng
wéi

shēng
suǒ
shēng
shíyuánlüè
yǒu

zhǒng


qiān
yǐnèr
shēng
sān
shòu
yòng
jìng
jiè
shòu
yòng

míng
yuán
xíng
xíng
yuán
shí

shì
qiān
yǐnshí
yuán
míng

míng

yuán
liù
chù

shì
shēng
liù
chù
yuán
chù
chù
yuán
shòu

shì
shēng


shòu
yòng
jìng
jièshòu
yuán
ài
ài
yuán


yuán
yǒu
yǒu
yuán
shēng
shēng
yuán
lǎo


shì
shòu
yòng


chù
suǒ

jué

wén
gēng


xiàn