正觉网
正觉网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第五十八卷(注音)

导读:摄决择分中有寻有伺等三地之一  如是已说五识身相应地意地决择。有寻有伺等三地决择我今当说。问何故焰摩名为法王。...

瑜伽师地论第五十八卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī


shì

shuō

shí
shēn
xiāng
yīngjué


yǒu
xún
yǒu

děng
sān

jué


jīn
dāng
shuō

wèn


yàn

míng
wéi

wáng

wéi
néng
sǔn
hài
zhū
zhòng
shēng


wéi
néng
ráo

zhū
zhòng
shēng


ruò
yóu
sǔn
hài
zhòng
shēng

míng
wéi

wáng


yīng
dào


ruò
yóu
ráo

zhòng
shēng

jīn
yīng
dāng
shuō
yún

ráoyóu
néng
ráo


yóu
sǔn
hài

ruò
zhū
zhòng
shēng
zhí
dào
wáng
suǒ

lìng

niàn

suì
wéi
xiàn

xiāng

zhī
shēn

gào
yán


děng

suǒ
zuò

dāng
shòu

guǒ

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
zhòng
shēng


liǎo
zhī

suǒ
zuò

huán

shòu
guǒ

biàn
便

yàn

shǐ
使
zhě
zhòng
shēng


zēng
shàng
suǒ
shēng

yóu

biàn
huà
fēi
zhòng
shēng
suǒ


fǎn
hài
xīn

tián
huì
xīn

huái
怀
yuàn
hèn

nǎi
yóu


gǎn

luò
jiā

xīn

gēng


jìn

tuō

luò
jiā


shì

yàn

yóu
néng
ráo

zhū
zhòng
shēng


míng
wéi

wáng

ruò
zhū
zhòng
shēng
shēng

luò
jiā


宿
mìng
zhě

yàn


wáng
gēng

jiào
huì

ruò
yǒu
shēng
宿
mìng

wáng
biàn
便
jiào
huì

lüè
yǒu
sān
zhǒngluó
shēng

luò
jiā
宿
mìng
chī

wèi
shēng
biān


jiě
guān
chá

suí
zhū
è
zhuǎn

èr

fàng


wèi
shòu

zhě

zhū

zhōng
zēng
shàng
dān
zhuó

jiě
guān
chá

suí
zhū
è
zhuǎn

sān

xié
jiàn

wèi
chéng
jiù

qiē
fěi
bàng
xié
jiàn

jiě
guān
chá

suí
zhū
è
zhuǎn

yóu


néng

rán

niàn

lìng

niànèr
yīn
yuán


hǎi
shuǐ
jiǎn


shēng

zhòng
shēng

zēng
shàng


èr


zhòng
shēng

fēn
fēi

zēng
shàng


suǒ

zhě


yóu
shuǐ
jiǎn

fēi
rén
suǒ
shè

shēng


liàng
wēi

zhòng
shēng

bèi
cǎi
hài

yòu

hǎi
zhōng
zhǒng
zhǒng
zhēn
bǎo
chà
biéyóu
shuǐ
jiǎnzhòng
shēng

fēn
nánfán
nǎo

rǎn
juéjīn
dāng
shuō


xiān
suǒ
shuō
fán
nǎo

rǎn


dāng
zhī

fán
nǎo
yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

chà
bié


děng
wéi
xìng


èr

xìng
chà
bié


sān
rǎn
jìng
chà
bié
duàn
chà
biéduì
zhì
chà
bié


yún


xìng

lüè
yǒu
èr
zhǒng


jiàn
xìng
fán
nǎo

èr
fēi
jiàn
xìng
fán
nǎo

yún


xìng
chà
bié

lüè
yǒu
shí
zhǒng

jiàn
xìng
fán
nǎo

zhǒng
chà
bié

fēi
jiàn
xìng
zhě

yǒu

zhǒng

zǒng

shí
zhǒng
míng
wéi
fán
nǎo

xìng
chà
bié

jiàn
xìng

zhě

wèi

jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

xié
jiàn

jiàn


jiè
jìn


fēi
jiàn
xìng

zhě

wèi
tān

huì

màn


míng
jiā

jiàn
zhě
yùn
xīn
zhí
zēng

jiàn


suǒ
míng

jiā

jiànèr
zhǒng


zhě

shēng

èr
fēn
biéshēng
zhě


qiēshēng
nǎi
zhì
qín
shòu
bìng
jiē
xiàn
xíng

fēn
bié

zhě

zhū
wài
dào
děng


ér

biān
zhí
jiàn
zhě
yùn

jiā

jiàn
zēng
shàngxīn
zhí
zēng

jiàn

duàn
cháng

míng
biān
zhí
jiàn

cháng
jiàn
suǒ
shè
biān
zhí
jiàn
zhě

wèi
liù
shí
èr
zhū
jiàn

zhōngqián

zhū
biàn
cháng
lùn

fēn
cháng
lùnhòu

zhū
yǒu
xiǎng
lùn

xiǎng
lùn
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
lùn

duàn
jiàn
suǒ
shè
biān
zhí
jiàn
zhě

wèi
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén

shì
duàn
lùn


biān
zhí
jiàn
wéi
fēn
bié


yǒu

shēng

wéi
chú


xiān
shì

lái
chuàn

suí
zhú
biān
zhí
jiàn
děng

ruò
yǒu
fēn
bié
ruò

fēn
bié
chà
bié
zhī
xiāng


běn

fēn

guǎng
广
fēn
bié

xié
jiàn
zhě


qiē
dǎo
jiàn

suǒ
zhī
shì
diān
dǎo
ér
zhuǎn

jiē
míng
xié
jiàn

dāng
zhī

jiàn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
zēng


èr
zhě
sǔn
jiǎn


jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

jiàn


jiè
jìn
jiàn
děng

qiē

jiē
míng
zēng

xié
jiàn

bàng
yīn
bàng
yòng
bàng
guǒ
huài
shí
shì
děng

xīn
zhí
zēng

suǒ
yǒu
zhū
jiàn

qiē

jiē
míng
sǔn
jiǎn
xié
jiàn


shī

ài

shì
míng
bàng
yīn


yǒu
miào
xíng


è
xíng

shì
míng
bàng
yòng


yǒu
miào
xíng
è
xíng
zhū

guǒ


shú

shì
míng
bàng
guǒ


huà
shēng
yǒu
qíngshì
jiān
zhēn
ā
luó
hàn
zhū
lòu
yǒng
jìn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

qiē
míng
huài
shí
shì

yòu

xié
jiàn


qián

zhū

yīn
lùn

biān

biān
lùnjiǎo
luàn
lùnhòu

xiàn

niè
pán
děng
lùn

suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

dāng
zhī

shì

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn

liù
shí
èr
jiàn
sān
jiàn
suǒ
shè

wèi
cháng
jiàn
suǒ
shè
zhū
biān
zhí
jiàn

duàn
jiàn
suǒ
shè
zhū
biān
zhí
jiàn

zhū
xié
jiàn

jiàn

zhě


liù
shí
èr
zhū
jiàn

děngbié

wéi
zuì
wéi
shàng
wéi
shēng
wéi
miào

wēi
shì

zhí
suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē

wàng

yóu

jiàn

néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū


shì
míng
jiàn

jiè
jìn

zhě

wèi
suǒ
shòu
chí
suí
shùn
jiàn


jiàn

juàn
zhǔ
jiàn

suí


ruò
jiè
ruò
jìn

suǒ
shòu
chí
zhū
jiè
jìn
zhōng

wàng

wéi
zuì
wéi
shàng
wéi
shēng
wéi
miào

wēi
shì
zhí

suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē

wàng

yóu

jiè
jìn
néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū


shì
míng
jiè
jìn

tān
zhě

wèi
néng
dān
zhuó
xīn
suǒ
wéi
xìng
zhǒng

wèi
zhuó
zhū
jiàn
huì
zhě

wèi
néng
sǔn
hài
xīn
suǒ
wéi
xìng
zhǒng

wèi

sǔnjiàn

yǒu
qíng
suǒsuǒ
ài

ráo

suǒ


suǒ

ài
zuò
ráo

suǒ

suǒ
yǒu
tián
huì
màn
zhě

wèi
lìng
xīn

xīn
suǒ
wéi
xìng
zhǒng

wèi

zhū
jiàn


zhū
yǒu
qíng


shòu
yòngzhū
hòu
yǒu
chù


yòu

màn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


huò
luàn
màn

èr

huò
luàn
màn


yǒu
qíng
chù
màn
zhě

wèi
sān
màn
lèiqián
shuō


shòu
yòng

chù
màn
zhě

wèi
yóu

cái
zhòng
děng
xiàn
zài
qián

xīn
suì
gāohòu
yǒu
chù
màn
zhě

wèi
yóu


dāng
yǒu

yǒu

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

dāng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
děng

ruò
dòng

dòng

lùn
zào
zuò
zhū
ài

zhōng

xiàn
qián
zhuǎn

xīn
suì
gāohuò
luàn
màn
zhě

wèi

xià
liè


wéi
shēng


děng

děng
ér
shēng
jiāo
màn

huò
luàn
màn
zhě

wèi

liù
màn

yòu
yóu
shòu
yòng

lièwèimíng
huò
luàn
màn

ruò
yóu
shòu
yòng
shēng
miàowèimíng

huò
luàn
màn

yòu
yóu
xié
xíng
wèi
hòu
yǒu
shēng

míng
huò
luàn
màn

ruò
yóu
zhèng
xíng
wèi
hòu
yǒu
shēng

míng

huò
luàn
màn

míng
zhě

wèi

suǒ
zhī
zhēn
shí
jué

néng

néng
zhàng
xīn
suǒ
wéi
xìng


lüè

zhǒngjiě


èr
fàngsān
rǎn

rǎnruò


jiàn
wén
jué
zhī
suǒ
zhī

zhōng
suǒ
yǒu

zhì

míng

jiě


ruò

jiàn
wén
jué
zhī
suǒ
zhī

zhōng

sǎn
luàn
shī
niàn
suǒ
yǒu

zhì

míng
fàng
diān
dǎo
xīn
suǒ
yǒu

zhì

míng
rǎn
diān
dǎo
xīn
suǒ
yǒu

zhì

míng

rǎnyòu


míng
zǒng
yǒu
èr
zhǒng


fán
nǎo
xiāng
yīng

míng

èr

xíng

míng

fēi


chī
ér

zhū
huò

shì

tān
děng

huò
xiāng
yīng
suǒ
yǒu

míng

míng
fán
nǎo
xiāng
yīng

míng

ruò

tān
děng
zhū
fán
nǎo
chán

dàn


děng
zhū

jìng
zhōng

yóuzuò
dùn
huì
shì
luó
zhū


shí
jiǎn


zhàng
chán
guǒ
ān
mèi
děng
xīn
suǒ
xìng

míng

xíng

míng

zhě

yóu

èr
fēn

jué
dìng
xīn
suǒ
wéi
xìng

dāng
zhī


lüè
yóu

xiāng
chà
bié
jiàn


wèi


shì
zuò
yòng
yīn
guǒ
zhū

bǎo
zhōng

xīn
huái
怀
yóu


shì
suǒ
shuō
shí
zhǒng
fán
nǎo


yuán
shì
zhuǎn

yuán
fán
nǎo

wèi
shí
fán
nǎo
jiē
qiē
fán
nǎo
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yuán


yuán


zhū
yǒu
lòu
shì

xià

fán
nǎo
néng
yuán
shàng

fán
nǎo

shì

fēi
shàng

huò
néng
yuán
xià

fán
nǎo

shì


shì
fán
nǎo
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yuán

xià

huò
néng
yuán
shàng
chù
suǒ

jué

wén
gēng


xiànshēng

jiā

jiàn
wéi


xìng

shù
xiàn
xíng


fēi

sǔn
nǎo


chù


ruò
fēn
bié


jiā

jiàn
yóu
jiān
zhí


qián
xiāng
wéi

zài

jiè
zhě
wéi

shàn
xìng

ruò
zài
shàng


shēsuǒ
zhì
chí


duō
bái
jìng

suǒ
shè
shòu


chéng


xìng

yóu
rǎnshì
yǐn
méi

suǒ

fán
nǎo
yóu

dào

suí
yīng
dāng
zhī


jiè
fán
nǎo
wéi
zhū
è
xíng
ān

chù


duō

shàn
xìng

yòu

shàn
zhě


sān
yīn
yuán
néng
wǎng
è

dìng


děng
wéi
sān

wèi

duō
xiū

yīn
zhòng

jiān

wéi
gōngjiàn

shī

jiàn

huàn

zòng
qíng
ér


shì
chū
yīn
yuán

yòng

fán
nǎo

wéi

chù

yóu
shēnzhū
è
xíng
zuò

zēng
cháng

shì

èr
yīn
yuán

yóu

fán
nǎo
duàn

shàn
pǐn
shòu

shàn
pǐn

shì

sān
yīn
yuán

chú
xiān
suǒ
zuò
néng
wǎng
è

shùn
hòu
shòu


yòu
shí
fán
nǎo


wéitān
huì

míng

tōng

shí

yòu


jiè

jiàn

màn

shè
xiāng
yīng

tān


shè
xiāng
yīng

huì

yōu
shè
xiāng
yīng

xié
jiàn

yōu
shè
xiāng
yīng


yōu
shè
xiāng
yīng


míng

qiē

gēn
xiāng
yīngduō
fēn
xiāng
yīng
dào
shēn

hòu
dāng
guǎng
广
shuō


shàng
zhū

suí
suǒ
yǒu
gēn

fán
nǎo
xiāng
yīng

yòu
shí
fán
nǎo
jiàn
suǒ
duàn
zhě

míng
yuē

shì


suǒ
yuán
shì
fēi
chéng
shí


suǒ

fán
nǎo
yǒu
shì


shì

xiāng
wéi


yòu
tān

màn
yuán
yǒu
lòu

fēn


shì
shēng

huì
yuán

fēn
fēi


shēng

shì


sān
fán
nǎo

fēn
suǒ
shēng
míngfēn
suǒ

fán
nǎo
tōng
yuán

wài
ruò
ài
fēi
àixiāng
wéi
yǒu
lòu
shì
shēng

shì

shuō

míng
yuē
biàn
xíngqiē
shì
ruò
yǒu
suí
shùn

shì
fán
nǎo
fán
nǎo

xíng
fán
nǎo
pǐn
lèi

míng
suí
fán
nǎo
yún

míng
suí
fán
nǎo

lüè
yóu

xiāng
chà
bié
jiàntōng

qiē

shàn
xīn


èr
tōng

qiē
rǎn

xīn


sān


bié

shàn
xīnshàn

shàn


xīn


fēi

qiē
chù
fēi

qiē
shí

wèi

cán

kuì
míng
tōng

qiē

shàn
xīn


suí
fán
nǎo
fàng

diào


hūn
chén

xìn

xiè
dài
xié


xié
shēng
jiě
xié
niàn

sǎn
luàn

zhèng
zhī


shí
suí
fán
nǎo
tōng

qiē
rǎn

xīn


tōng

qiē
chù
sān
jiè
suǒ


fèn
忿
hèn

nǎo

qiān
kuáng
chǎn
jiāo
hài


shí
suí
fán
nǎo

bié

shàn
xīn


ruò

shēng
shíèr


shì
shí
zhǒng
jiē

jiè


chú
kuáng
chǎn
jiāo

yóu
kuáng

chǎn
zhì
chū
jìng

jiāo
tōng
sān
jiè


bìng
qián
èr
ruò
zài
shàng

wéi


xìng

xún

è
zuò
shuì
miánsuí
fán
nǎo
tōng
shàn

shàn


xīn


fēi

qiē
chù
fēi

qiē
shí

ruò
yǒu

jiǔ
xún
qiú

chá

biàn
便
lìng
shēn

niàn
shī
xīn

láo
sǔn

shì

xún

míng
suí
fán
nǎo


èr
nǎi
zhì
chū
jìngè
zuò
shuì
mián
wéi
zài

jiè

yòu
yǒu
dìng

zhū
suí
fán
nǎo

wèi
xún

kuáng
chǎn

hūn
shěn
diào


jiāo
fàng

xiè
dài
děng

chū
jìng


yǒu
chū

zhǒng


tōng

qiē


ruò

shì
zhōng
shì
zūn
suǒ
shuō
zhū
suí
fán
nǎo

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
chóu
tàn
yōu

suí
rǎo
nǎo
děng


shè
shì
fēn
guǎng
广
suǒ
fēn
bié


shì

qiē
zhū
suí
fán
nǎo

jiē
shì

zhōng

xiāng
chà
bié

suí

suǒ
yīng
xiāng
shè
yīng
zhī


zhū
suí
fán
nǎo
ruò
zài

jiè
lüè

shí
èr
chù
zhuǎn


děng
shí
èr

wèi
zhí
zhuó
è
xíng
chù

dǒu
sòng
zhèng
jìng
chù

huǐ
fàn
shī
luó
chù

shòu
xué
suí
zhuǎn
fēi
shàn
rén

chù

xié
mìng
chù

dān
zhuó
zhū

chù


suǒ
wén


xīn


weí
chù


suǒxīn

zhǐ
fāng
biàn
便
chí
xīn
chù

zhǎn
zhuǎn
shòu
yòng
cái

chù


xiāng

zhù
chù

yuǎnfáng
shè
chù

zhòng

suǒ

chù


shí
èr
chù

wéi

zhǐ


xiān
suǒ
shuō
tān
zhuó

nǎi
zhì
suí
rǎo
nǎo
děng
zhū
suí
fán
nǎo
chà
bié
ér
zhuǎn

wèi
tān
zhuó
tián
huì

chī

chū
chù
zhuǎn

fèn
忿
děng
nǎi
zhì
chǎn


èr
chù
zhuǎn


cán

kuì


sān
chù
zhuǎn

kuáng
děng
nǎi
zhì
móu
hàichù
zhuǎn

jiǎo
zhà
děng
nǎi
zhì
è
zuòchù
zhuǎn


rěn
dān
shì
děng
nǎi
zhì

píng
děng
tān
zhuó


liù
chù
zhuǎn


jiā

jiàn
yǒu
jiàn

yǒu
jiànchù
zhuǎn

tān

děng
nǎi
zhì

zuò
chù
zhuǎn


yuè
chán
mián


jiǔ
chù
zhuǎn


zhì
zhí

xìng

róu

xìng

suí
tóng
fēn
zhuǎn
xìng


shí
chù
zhuǎn


xún

děng
nǎi
zhì
jiā
shēng

zhǔ
xúnshí

chù
zhuǎn

chóu
tàn
děng


shí
èr
chù
zhuǎn
jiàn
shì
huì
xìngxiāng
yīng


xìng

xìng

xiāng
yīng


tān
huì
màn

gēng
xiāng
wéixiāng
yīng

tān
rǎn
lìng
xīn
bēi
xià

jiāo
màn
lìng
xīn
gāo

shì

tān
màn
gēng

xiāng
wéisuǒ
shuō
zhū
suí
fán
nǎo

dāng
zhī
jiē
shì
fán
nǎo
pǐn
lèi

qiě

fàng

shì

qiē
fán
nǎo
pǐn
lèi

suǒ

zhěrǎn
ài
shí
duō
shēng
fàng


nǎi
zhì

shí

yǒu
fàng


tān
zhuó
qiān
lìn
jiāo
gāo
diào

děng

jiē
tān
pǐn
lèi
jiē
tān
děng
liú

fèn
忿
hèn
nǎo

hài
děng
shì
tián
pǐn
lèi
shì
tián
děng
liú

kuáng
chǎn
shì
xié
jiàn
pǐn
lèi
xié
jiàn
děng
liú


shì
chǎn
pǐn
lèi

dāng
zhī


pǐn
lèi
děng
liú


suí
fán
nǎo
shì
chī
pǐn
lèi
shì
chī
děng
liú

wéi
chú
xún

dāng
zhī
xún


huì

wéi
xìng
yóu

zhū
jiàn

ruò
huì

zhǐ

yán
ér
shēng


suǒ
yuán
jìng
zhāng
huáng
tuī
jīu

suī
huì
wéi
xìng
ér
míng
xúnzhū
jìng
jiè


tuī
qiú


zhǐ

yán

huì
míng
xún
jìng

shèn


ér
suí
jīu
chá


zhǐ

yán

huì
míng


shì
míng
jiàn

fán
nǎo

rǎn

xìng
chà
bié
yún

jiàn

fán
nǎo

rǎn
rǎn
jìng
chà
bié

wèi

suǒ
shuō
běn
suí
èr
huò

lüè
èr
yuán

rǎn
nǎo
yǒu
qíng


yóu
chán


èr
suí
mián


xiàn
xíng
xiàn

fán
nǎo
míng
chánzhǒng

wèi
duàn
wèi
hài

míng
yuē
suí
mián

míng

zhòng

yòu

jué
wèi
míng
yuē
suí
mián

ruò
zài
jué
wèi
shuō
míng
wéi
chán

ruò
zhū

luó
shēng
zài

jiè

chéng
jiù
sān
jiè
fán
nǎo
suí
mián

ruò
shēng

jiè
suǒ
yǒu

shēng

chéng
jiù

jiè
bèi
shē


zhī
suǒ
sǔn

fán
nǎo
suí
mián

chéng
jiù

jièjiè
suǒ
wèi
sǔn

fán
nǎo
suí
mián

ruò
shēng


suǒ
yǒu

shēng

chéng
jiù

jièjiè
bèi
shē


zhī
suǒ
sǔn

fán
nǎo
suí
mián

chéng
jiù


suǒ
wèi
sǔn

fán
nǎo
suí
mián


jiè
dào

suí


ěr

zhū
fán
nǎo
chán
wèifán
nǎo

zhě


xiàn

zhě


xiàn


ruò
zài
xià


shàng

zhū
chán


chéng
jiù

fēi
zài
shàng


shuō
chéng
jiù
xià

zhū
chán
wèn


qiē
luó

zhū
fán
nǎo
chán

miè
wèi
shè
shì
zhū
fán
nǎo


shì


guò


wèi
lái

xiàn
zàiguò

míng


dàn

xiàn
zài
yóu

zhǒng
lèi
fán
nǎo
suí
mián

shuō
míng
wéi


ruò
zhū
fán
nǎo
zhèng

xiàn
qián

yóu
chán


shuō
míng
wéiwèi
lái
shì
suí
mián

chán

dāng

míng
zhǒng
lèi

dāng
zhī
zhū

fán
nǎo

ěr
zhězhěshì

chà
bié
zhě

suǒ

fán
nǎo
shuō
míng
wéi


wèn
zhū
xiū
xíng
zhě

fán
nǎo
chán
dāng
yún

xiū
sān
zhǒng
duì
zhìfán
nǎo
chán


liǎo
zhī
fán
nǎo

xìng
guò
huàn

èr

weí
duì
zhì
suǒ
yuán
jìng
xiāng

sān

shēng
shàn
pǐn

xīn
xiāng


dāng
zhī

shì
yǒng
duàn
zhèng
jiàn
qián
xíng
zhī
dào

wèn
zhū
xiū
xíng
zhě
duàn
fán
nǎo
shí

wéi
shè
chán

shè
suí
mián


yóu
duàn


shuō
míng
wéi
duàn


dàn
shè
suí
mián


fán
nǎo
chán
xiān

shè


duàn
suí
mián

shuō
míng
wéi
duàn

suī
chán

duàn
wèi
duàn
suí
mián

zhū
fán
nǎo
chán
shù

xiàn


ruò
suí
mián
duàn

chán

suí
mián

jìngwèn
wéi
duàn
guò

wéi
duàn
wèi
lái
wéi
duàn
xiàn
zài


fēi
duàn

lái
jīn

rán
shuō
duàn
sān
shì

ruò
zài
guò

yǒu
suí
mián
xīn

rén
yùn
miè


xìng

duànsuǒ
duàn

ruò
zài
wèi
lái
yǒu
suí
mián
xīn

xìng
wèi
shēngshì


dāng
xìng
suǒ
duàn

ruò
zài
xiàn
zài
yǒu
suí
mián
xīn


shà

hòu
xìng


zhù

gēng


duàn

yòu
yǒu
suí
mián

suí
mián
xīn
èr
shì

xiàn
zài

fēi
suǒ
duàn

rán
cóng

yīn

zhèng
zuò

èr
yīn
yuán


zhèng
jiàn
xiāng
yīng

suí
suǒ
zhì
huò
néng
zhì
xīn
shēng

zhū
yǒu
suí
mián
suǒ
zhì
xīn
miè


xīn
shēng
shí

xīn
miè
shí
píng
děng
píng
děng

duì
zhì
shēng
miè
dào

yīng
zhī

zhèng
jiàn
xiāng
yīng
néng
duì
zhì
xīn


xiàn
zài
shì

yǒu
suí
mián


guò

shì


suí
mián


shà

hòu

suí
mián
xīn

zài
wèi
lái
shì


suí
mián

cóng


hòu


zhuǎn


duàn
suí
mián
shēn
xiāng

zhōng

suǒ
yǒu
hòu

shì
jiān
suǒ
shè
shàn


xīn

lái
jīn
wèi
jiē

suí
mián

shì

sān
shì
jiē

shuō
duàn

shì
míng
fán
nǎo

rǎn
rǎn
jìng
chà
bié
yún

jiàn

fán
nǎo

rǎn

duàn
chà
bié

dāng
zhī
lüè
shuō
yǒu
shí

zhǒng

wèi

jiè

jiàn


miè
dào

suǒ
duàn

xiū
suǒ
duàn
zhū
lòu
yǒu
jiè

ěr


jiè


yǒu
shí
fán
nǎoyǒu


chú

jiā


biān
zhí
jiàn

miè
dào

ěr

shàng
jiè
zhū

bìng
chú
tián
huì

suí

jiè
shuō
yúnyǒu
shí
suí
mián

lüè


yùn
zǒng
míng
wéi
yùn
zhōng

èr
shí


jiā

jiànjiànjiàn

suǒ

shì
míngjiā

jiàn


yòng

shì

jiā

jiàn

wéi

zhǐ
yùn
jiàn

duàn
cháng


biān
zhí
jiàn

yòu
zhū
xié
jiàn
wèi

shī
děng
nǎi
zhì
miào
xíng
è
xíng

guǒshú

shì
yòu
yǒu
xié
jiàn
huà
shēng
yǒu
qíng


shì
xié
jiàn

fēn
fēnyòu
zhū
wài
dào
fěi
bàng
xié
jiàn


wèi
shā
mén
qiáo


zhǒng

wéi
zhū


shī
shè
dìng

yǒu


shì
xié
jiàn

yòu
yǒu
zhū
jiàn
wàng


zài
shì
zhǔ
shì
fànlèi

wéi
cháng
wéi
héng

yǒu
biànshì
xié
jiàn

yòu
yǒu
zhū
jiàn

biān

biān


shì

míng


xié
jiàn

yòu
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén


jiǎo
luàn
xié
jiàn


fēn

ruò
yǒu
jiàn


wàngsuǒ
yǒu
zhū
jiàn

wéiwèi
néng
qīng
jìng
jiě
tuō
chūshì
míng
wéi


jiàn


ruò
yǒu
wàng

suí
shùn

jiàn

jiàn
suí

suǒ
shòu
jiè
jìn


wéi


néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chūjiè
jìn

shì
ruò
yǒu
wài
dào


zhū
jiàn

dìng
xìn
shòu
xiàng
fěi
bàng

lái
suǒ
dànxīn
huái
怀
yóu
suǒyóu

shì
ruò


shì

suǒ

jiàn

bǎo
ài
jiān
zhuó


jiàn
tān

shì


tān

ruò


fēn

suǒ

jiàn

xīn
huái
怀
wéi
sǔn
shì


huì

ruò
shì

jiàn
xīn
shēng
gāo


shì


màn

ruò
yǒu

zhì


zhū
jiàn


tān
děng
fán
nǎo
xiāng
yīng

ruò
wéixíng

zhì


shì
bìng
míngmíng


shí
fán
nǎo
jiējiàn

suǒ
duàn
yúnyǒu

suí
mián

wèi
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén
bàng
yīn
xié
jiàn

yòu
yǒu
shā
mén
ruò

luó
ménzài
děng
shì

qiē

shēng
zhě
huà
zhě


zuò
zhě


è
yīn
lùn
suǒ
yǒu
xié
jiàn

yòu
yǒu
xié
jiàn


shī

ài


yǒu
miào
xíng


è
xíng

yòu
yǒu
xié
jiàn


jiǎo
luàn

wài
dào
shā
mén
ruò

luó
mén
suǒ


fēn

yòu
yǒu
xié
jiàn
fěi
bàngwèi
zhū
wài
dào
zuò

shì
shā
mén
qiáo


zhǒng
wéi
zhū


suǒ
shuō
dìng

yǒu


shì
děng
jiàn
shìsuǒ

xié
jiàn

ruò
yǒu
jiànzhū
jiàn

wéi


néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū


shìsuǒ

jiàn


ruò

suí
shùn

jiàn
zhū

suǒ
shòu
jiè
jìn


wéi


néng

qīng
jìng

guǎng
广
shuō

qián

shìjiè
jìn
tān
děng

qián
yīng
zhī


shì

zhǒng
fán
nǎo
suí
mián

jiàn

suǒ
duàn
yún


miè
yǒu

suí
mián

wèi
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén


biān

biān


jiǎo
luàn
zhū
jiàn

fēn

yòu
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

wèi
shuō
xiàn

niè
pán
lùn
zhě
suǒ
yǒu
xié
jiàn

yòu
yǒu
xié
jiàn


shì
jiān
zhēn
ā
luó
hàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


ā
luó
hàn
èr

suǒ
xiǎn

wèi
duàn

zhì


zhōng
dàn

bàng
duàn
xié
jiàn

yòu
yǒu
xié
jiàn
fěi
bàng
miè


wèi
zhū
wài
dào
guǎng
广
shuō

qián

yòu
yǒu
héng

zhū
xié
jiě
tuō
suǒ
yǒu
xié
jiàn


shì
zhū
jiàn
shì

miè

suǒ

xié
jiàn

ruò
yǒu
jiànzhū
jiàn

wéiguǎng
广
shuō

qián

shì

miè

suǒ

jiàn


ruò

suí
shùn

jiàn
zhū

suǒ
shòu
jiè
jìn


wéiguǎng
广
shuō

qián

shì

miè

jiè
jìn


suǒ

tān
děng

qián
yīng
zhī

wéi
chú
tián
huì

wèi

mièwèi
xīn

sǔn
hài
xīn

huì
nǎo
xīn


shì
tián
huì


miè
qián
shuō


shì

zhǒng
fán
nǎo
suí
miánmiè

jiàn
miè
suǒ
duàn
yún


dào
yǒu

suí
mián

wèi


shì
jiān
zhēn
ā
luó
hàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng
suǒ
yǒu
fěi
bàng


qiē
zhì
wéi
dǎo
shǒu
yǒu
wéi

lòu

dāng
zhī

jiàn
shì

dào

suǒ

xié
jiàn

yòu
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén


jiǎo
luàn
xié
jiàn

fēndào

yòu
zhū
wài
dào
bàng
dào
xié
jiàn


wèi
shā
mén
qiáo


zhǒng
wéi
zhū


shuō
chū

dào

shí
fēi
chū


yóu


néng
jìn
chū
suǒ
shī
shè


zhī
jiàn


suǒ
shòu
chí
jiè
jìn
suí


shì
è
xié
dào
fēi
zhèng
miào
dào


shì

míng

dào
xié
jiàn

yòu

wài
dào
zuò

shìděng
suǒ
xíng
ruò
xíng
ruò
dào
shì
zhēn
xíng
dào

néng
jìn
néng
chū

qiē
zhūshì

míng

dào
xié
jiàn

ruò
yǒu
jiànxié
jiàn

wéi


néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chūshì
míng
wéi

dào
jiàn


ruò

suí
shùn

jiàn
zhū

suǒ
shòu
jiè
jìn


wéi


néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū


shì
míng

dào
jiè
jìn


suǒ

tān
děng

dào
fán
nǎomiè

dào

yīng
zhī


shì

zhǒng
fán
nǎo
suí
miándào

jiàn
dào
suǒ
duàn

shì

shuō
jiàn
duàn
zhū
lòu

yún

xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu

wèi

jiè
tián
huì

sān
jiè
sān
zhǒng
tān
màn

míng

yóu

cháng
shí
xiū

zhèng
dào
fāng
néng

duàn

shì

míng
wéi
xiū
dào
suǒ
duàn

yòu

fán
nǎo
jiè
jiè


jiē
yǒu
sān
pǐn

wèi
xià
zhōng
shàng

néng
duàn
zhī
dào

yǒu
sān
pǐn

xià
pǐn
zhī
dào
néng
duàn
shàng
pǐn
xiū
duàn
zhū
lòu

zhōng
néng
duàn
zhōng

shàng
dào
duàn
xià

yòu

xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu


yǒu
lòu
shì
rén
yùn
ér
zhuǎn

cháng
shí
jiānsuǒ

shì
nán

jiě
tuō

shì
míng
jiàn

fán
nǎo

rǎn

duàn
chà
bié
suǒ
shuō
jiàn
xiū
suǒ
duàn
zhū
lòu
fán
nǎo

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
suǒ
yuán


yuán
xié
fēn
bié
suǒ

shì
jìng

èr
yuán
jiàn
jìng

sān
yuán
jiè
jìn
jìng


yuán

fēn
bié
suǒ

míng
jìng


yuán
rén
yùn
jiān

shì
jìng


zhōng
ruò
yuán


shì
jìng
suǒ
yǒu
zhū
lòu

shì
yuán
xié
fēn
bié
suǒ

shì
jìng

jiàn

tān
děng
jiàn
duàn
zhū
lòu
chú


shì
yuán
jiàn
jìng

jiè
jìn


shì
yuán
jiè
jìn
jìng

yuán
miè
dào
jìng

yuán

tóng
fēn
jiè
jìng
suǒ
yǒu
zhū
lòu

shì
yuán

fēn
bié
suǒ

míng
jìng

fēi

fán
nǎo
néng
yuán
miè
dàonéng
yuán

tóng
fēn
jiè

fēi

suǒ
yuán


xiū
suǒ
duàn
lòu

shì
yuán

rén
yùn
jiān

shì
jìng
yún

jiàn

fán
nǎo

rǎn
duì
zhì
chà
bié

wèi
lüè

zhǒng


xiāng

chéng
shú
duì
zhì

èr
jìn
duàn
duì
zhì

sān

fēn
duàn
duì
zhìfēn
duàn
duì
zhì


shēng
wénshuō

shí
sān
zhǒng

liáng
dào

míng
xiāng

chéng
shú
duì
zhì


shēng
wénshuō

nuǎn
dǐng
rěn
shìjué

fēn
shàn
gēn

míng
jìn
duàn
duì
zhì

jiàn
dào
míng

fēn
duàn
duì
zhì

xiū
dào
míng

fēn
duàn
duì
zhì

wèn
shēng
jiàn
dào
shèng
zhě
zhì
xíng
yǒu

xiāng
yóu

xīn

jiàn
dào
jīu
jìng

yún

dāng
shè
jiàn
suǒ
duàn
huò

dùn

jiànshēng
jiàn
dào
zhě
suǒ
yǒu
zhì
xíng
yuǎn

zhòng
xiāng

ěr
shí
shèng
zhì
suī
yuánrán


shì


fēn
bié
wèi

wéi


xiāng
ér
zhuǎn
miè
dàoshì

ěr
shí


xiān
shì

zhì
suǒ
guān

zhōng

qiē
xiǎng
xiāng

jiē

jiě
tuō

jué

lùn
zhì

dànyuán
zhēnxiāng
ér
zhuǎněr
shí
zhì
xíng

shì

jiàn

jiàn
dào
yóu
èr
dàoguǎng
广

shèng
jiào
dào


yǒu

lùn
jiàn


èr

zhèng
shēng

dào
lùn
jiànchū
jiàn

zēng
shàngshuō

zhì
pǐn
yǒu

zhǒng
xīn

zhǒng
lèi
zhì
pǐn

yǒu

xīn

suí
ěr
suǒ
shí

zhǒng
xīn
zhuǎn


ěr
suǒ
shí
zǒng
shuō
míng


jiān
suǒ

chún
shē


suǒ
xiǎn
zhī
xīn


shì
zǒng
shuō
yǒu
jiǔ
zhǒng
xīn

jiàn
dào
jīu
jìng

suí
ěr
suǒ
shí

suǒ
shī
shè


zhī
xiāng
liǎo
bié
jīu
jìng


ěr
suǒ
shí
shuō
míng

xīn


èr
jiàn

zēng
shàng


shuō
yǒu

xīn

wèi
wéi


zhèng
zhēn

zhì
xiāng
yīng
xīn
lèi

jiàn
dào
jīu
jìng


zhōng

yǒu
shē


dào


qián
yīng
zhī

yòu

èr
fēn
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
suí
mián


suí
zhú
qīng
jìng


èr
suí
zhú
xīn
xīn
suǒ

yóu
jiàn
dào
zhōng
zhǐ
guān
shuāng
yùn


shèngshí
néng
shè
zhǐ
guān
èr
dào
suǒ
duàn
suí
miánguān
suǒ
duàn


èr
zhǐ
suǒ
duàn

shì

jiàn
dào
shuō
míng
jīu
jìng

ruò
yán
guān
pǐn
suǒ
shè
zhū
zhì
jiàn
duàn
suí
mián
suí
zhú
shēng
zhě

yīng


míng
duì
zhì

xìng

yóu

yīn
yuán


fàn
shuō

suí
xìn
xíng
zhě
suí

xíng
zhě

jiàn
dào
shí

míng
wéi

liù

xíng

xiāng
xíngluó

fēi
xìn
shēng
jiě

jiàn


shēn
zhèng

huì
tuō


tuōmíng

yóu


miè
zhù

jìng
xiǎng

shì

shuō

míng
zhù

xiāngliángjiàn
zhě

zhī
yōng
shú


dāo
xiān
pōu

nóng
suī
jiàn
chū
yóu
wèi
dùn
jìn

hòu
gēng
guǎng
广
kāi
zhōu
huí

rén

nuò

nóng
chū

jìn
wèi
néng
shèn
jìng

chuāng
mén
shàng
kāi
wéi
lìng
liǎn


huò


tuán
huòér
tiè
sāi
zhī


shì
jiàn


ròu

liǎn

lìng


liǎo

zuò
zhōng

zhě


shú
yōng

dāng
zhī
suí
shùn
jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu
chù
shì

ěrdāo
pōu

dāng
zhī


shè

pǐn
suǒ
shè
jiàn
dào

ěr


zhōu

rén

nuò

dāng
zhī
shē


pǐn
suǒ
shè
jiàn
dào

ěr


nóng

dāng
zhī

qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
suí
mián
lòu

ěr


chuāng
wèi
jìng
wèi
liǎn

dāng
zhī
xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
lòu
lòu
shì

ěrtuán


dāng
zhī
xiū
dào

ěr

ruò
zhū

shēng


jiè

huò

jiè


dàn
yóu
xiū
dào

yǒu
jiàn
dào
jièshí

tān

tián
huì


suí

lín
jìn
jiāo
màn

ruò
zhū
fán
nǎo
xiāng
yīng

míng

xiàn
xíng

jiē
shuō
míng
duàn

fēi

jiàn
dào
suǒ
duàn

jiā

jiàn
děng
yóu

zhū
huò
zhù

shēn
zhōng

cóng
dìng


yǒu
shí
xiàn
xíng

fēi
shēng
shàng
zhě


xiànshì

shēng


jiè
suǒ
yīng
chú
tián
huì

fán
nǎo
dāng
zhī

ěrsuǒ
yǒu
jiàn
duàn
zhū
lòu

ruò
dìng
ruò

ruò
shēngqiē
shí
ruò

shēng
yuán
biàn
便
xiàn
zài
qiánlüè
yǒu
èr
zhǒng

zhòng


lòu

zhòng

èr
yǒu
lòu

zhòng

lòu

zhòng
zhě

ā
luó
hàn
děng
xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn
shí
jiē

yǒngwèi
yǒu
suí
mián
zhě
yǒu
shí
shēn
zhōng

ān
yǐn
xìng

kān
néng
xìng

yǒu
lòu

zhòng
zhě

suí
mián
duàn
shí
cóng
lòu
suǒ
shēng
lòu
suǒ
xūn


běn
suǒ

xìng

ān
yǐn
xìng
xìng


xiāng


kān
néng
xìng

jiē

wēi


yòu

yǒu
lòu

zhòng
míng
fán
nǎo


ā
luó
hàn

jué
suǒ
wèi
néng
duàn

wéi
yǒu

lái
néng
jīu
jìng
duàn

shì

shuō

míng
yǒng
duàngòngshì
míng
fán
nǎo

rǎn
yóu

zhǒng
xiāng
chà
bié
jiàn

wèn

shì
zūn
yán

wàng
fēn
bié
tān
míng
shì

yīn
yuán
wéi
fán
nǎo

shuō
míng
wéi

fēi
shì

fán
nǎo

xìng
rǎnyòu
wéi
fán
nǎo

néng

shìyòu
fán
nǎo


dòng
shì


lìng
shēng
zhǒng
zhǒng

rǎn
guò
huàn

wèi
zhū
suǒ
yǒu
wàng
fēn
bié
tān
wèi
duàn
wèi
zhī


xiān
wéi

ài
zhī
suǒ
shāo
nǎo


ài
shāo

zhuī
qiú
zhū


zhuī
qiú


biàn
便
shòu
zhǒng
zhǒng
shēn
xīnsuī
shè
gōng
láo

ruò

chèn
suì

biàn
便
wèi

jīn
táng
juān

gōng

nǎi
shòu

láo

guǒ
zhī


shè

chèn
suì
biàn
便
shēn
liàn
zhuó

shǒu
zhǎng
yīn
yuán
shòu
fángruò
shòu
yòng
shí
tān
huǒ
suǒ
shāobiàn
便
shòu


jìng


ruò

shī
huài
shòu
chóu
yōu


yóu
suí
niàn

shòu
zhuīyòu
yóu
shì
yīn


shēnè
xíng

yòu
chū
jiā
zhě

shè

shí

suī

shè

fán
nǎo


yīn


huán


yòu
wéi
fán
nǎo

yīn
yuán


néng
zhāo

jiè
shēng
lǎo
bìng

è

děngshì
děng
bèi

rǎn
guò
huàn

jiē
fán
nǎo


wéi
yīn
yuán

shì

shì
zūn
wéi
fán
nǎo

shuō
míng
wéi

fēi

shì

wèn
néng
shēng

tān

wàng
fēn
bié
fán
yǒu

zhǒng


lüè
yǒu

zhǒng


yǐn

fēn
bié

èr
jué

fēn
bié

sān

jié
fēn
bié

yǒu
xiāng
fēn
bié

qīn

fēn
bié

liù


fēn
bié


qīn

fēn
biéqīn

fēn
bié


fàn
wèn
jīng
yán

yǐn


jué

jié

yǒu
xiāng
ruò
qīn


duō
zhǒng


qīn


qīn

míng

wàng
fēn
bié

néng
shēng


tān
zhì
zhě
dāng
yuǎn

yǐn

fēn
bié
zhě

wèi
shè
shàn
fāng
biàn
便
xīn
xiāng
zhū

zhōng

shēng
zuò


jué

fēn
bié
zhě

wèi

xiàn
qián
jìng

yóu
tān

chán
zhī
suǒ
chánjié
fēn
bié
zhě

wèi
tān

chán
suǒ
chán


zhuī
qiú
zhū


yǒu
xiāng
fēn
bié
zhě

wèixiàn
qián
jìng
jiè

zhí


xiāng
zhí

suí
hǎo

qīn

fēn
bié
zhě

wèixiàn
qián
jìng
jiè

yóu
tān

chán
zhī
suǒ
chán
fēn
bié
zhě

wèi
yóu

shì
tān

chánqiú

liàng
suǒ
shòuqīn

fēn
bié
zhě

wèi
yóu

xiàng
jiàn

gōng

ér
shòu
zhū

bèi
gēng

qiú


qīn

fēn
bié
zhě

wèi
wéi
zuì

zhū
tān

chán
zhī
suǒ
chán


wènjiè
zhū
fán
nǎo
zhōng

wéi
xiǎn
shì
tān

wéi

xiāng


ruò
yóu
shì
yīn
xiǎn
shì
tān
ài
wéi


xiāng
yīn
dāng
zhī

xiāng

wèn


xiǎn
shì
fēn
bié

tān

wéi

xiāng


ruò

yīn
yuán
lìng
tān
xiàn
qiántān

ruò

yīn
yuán
shòu
yòng
shì


zǒng
xiǎn
wéi

wàng
fēn
bié
tān

yòu
yǒu

fēn

shè
zhū

ér
chū
jiā
zhě
réng

zhū


wàng
fēn
bié

wéi
lìng
liǎo
zhī

wàng
fēn
bié

shì


xún


shè


xiǎn
fēn
bié

shì

xiāng

wèn


wéi
shuō
tān
ài
wéi


xiāng


yóu
èr
yīn
yuán


zhě
tān
ài
shì
yuàn

yuàn
suǒ

chù


èr
zhě
tān
ài
biàn
shēngsuǒ

zhě


yóu

tān
ài

shēn
cái
děng
suǒ
yīng

yuàn

wéi
xiàn
shè
shòu

biàn
便


yuàn


fēi
yuàn
chù
duì
zhì
shàn
zhōng
wéi
fēi
suǒ
yuàn

xiàn
shè
fāng
biàn
便

biàn
便


yuàn

yóu

yuàn

yuàn

shēng

liú
zhuǎn

yǒu
duàn
jué

dāng
zhī
biàn


yǒu
sān
zhǒng


zhě
wèi
biànqiē
shòu
chà
bié
zhuǎn


wèi
yóu

mén
guāicháng
suí

shēn
ér
cáng
ài


èr
zhě
shí
biàn

wèi
yuán

lái
jīn
sān
shì
jìng


sān
zhě
jìng
biàn

wèi
yuán
xiàn

hòu


shēn
éryuán


wèi

jìng
jiè
ér


wèn


wéi
shuō

tān
tián
chī
xīn

shuō


shòu
děng
fán
nǎo
shìyóu
yòu
zhū
fán
nǎo
xìng
rǎnyòu

yóu

duō
guò
huàn


suǒ

zhě


ruò


shì

zhū
guò
huàn

dāng
zhī
jiē
shì
fán
nǎo
suǒ
zuò

shì
zhū
guò
huàn

qián
yùn
shàn
qiǎo
zhōng
guān
chá

shàn
suǒ
yǒu
guò
huàn

yòu
suǒ

zhězhū
shì
zhōng

qiē
fán
nǎo
jiē


tuō

fēi

qiē
shì

yòu
yóu
xiū


jìng
guān
děng
zhū
shì

dào

suī
yàn

shì

ránfán
nǎo
suí
zhú

fán
nǎo

xīn
wèi
yóu

dào

wéi

fán
nǎo

xīn
shàn


fēi


shìchù
suǒ

jué

wén
gēng


xiàn

wèn

yīn
yuán


zhū
jīng
zhōng

cóng

fán
nǎo
jiǎnsuǒ
jiàn

màn
zhí
zhuó
suí
mián

shuō
wéi
rǎn

fán
nǎo
pǐnyóu
sān
yīnxiàng
xié
xíng


wèi


suǒ
jiàn
èr
zhǒng


suǒ

zhězhǐ
shēn
jiàn

wéi
gēn
běn

biàn
便
néng
shēng

liù
shí
èr
jiàn


tuōfēi
jiě
tuō

wéi
jiě
tuō
ér

xié
xíng

èr
bèi
zhèng
xíng


wèi

màn
zhí
zhuó
èr
zhǒng

suǒ

zhězhǐ

màn
zhí
zhuó
zhèng


nài

zhōng
suǒ
yǒu
shàn
yǒu

suǒ
wèi
zhū

zhēn
shàn
zhàngwǎng
qǐng
wèn
yún

wéi
shàn
yún


shàn

shè

lái
wènshí
xiǎn
sān
tuì
退
shēng
wèi


wèi
suí
mián

zhǒng

suǒ

zhě


suī
dào
yǒu
dǐng

xià

suí
mián
suǒ
suí
zhú


huán
tuì
退
duò


yǒu
chà
bié

wèi
tōng

suǒ
zhī

miè
zuò
zhèng

yǒu
èr
zhǒng


wéi
zhàng
ài


xié
xíng
yīn
yuán

èr

shēng
yīn
yuán

xié
xíng
yīn
yuán
zhě

wèi
liù
shí
èr
jiàn

yīn

zhí


zhū
yǒu
qíng
yóu
shēnzhū
xié
xíng


shēng
yīn
yuán
zhě

wèi

duàn
suí
mián


yòu

èr

yǒu
èr
yīn
yuán

xié
xíng
yīn
yuán
yīn
yuán
zhě

wèisuǒ

jiā

jiàn


shēng
yīn
yuán
yīn
yuán
zhě

wèi
chū
hòu
liǎng
wèi


zhèng
xíng

yóu

màn

chū

wén
zhèng


yóu
zēng
shàng
màn

hòu

xiū
zhèng
xíng


yǒu
chà
bié

wèi

shàn
shuō


nài

zhōng

yǒu

zhǒng

wéi
zuì
wéi
shàng

shēng

shēng
miào

gòng
wài
dào


děng
wéizhě


jiǎn


èr
zhě


tóng
fàn
xíng
suǒ
xiū
sān
zhě


lùn
suǒ

shēng
zēng
qīng
jìng
pǐn
néng

tuì
退
shī


è
shuō


nài

zhōng
yǒu

zhǒngwéi
zhàng
ài

suǒ

jiā

jiàn

èr

màn

sān
wàng
zhí

duàn
suí
mián

yóu

yīn
yuán
suī
dào
yǒu
dǐng

huán
duò
luò

yòu
yǒu
èr
zhí


gēn
jìng
zhí

wèi
zhí


suǒ

èr
zhǎn
zhuǎn
yǒu
qíng
zhí

wèi

mànwéi
shēng
děng

wèn

yǒu
tān
ài
wéi
zhòng

yīn
chù
shì
zūn

shuō

wéi

yīnshì
xiàn


yīn
yuán


suǒ

zhě


ruò

yǒu
qíng
yǒu

yǒu
tān
huò
yǒu
qīnruò
biàn

biàn
便
shēng
yōu
nǎo
děng


wèngài
shuō
míng
wéi
guīzhī
xiāngnéng
zhàng
xiūzuòwèn

yuán

fèn
忿
shuō
míng

tuó
xìng


yóu
è

zhě


yán


néng
kān
rěn
zēng
shàngnéng
zhàng


jiào
shòu
jiào
jiè

wèn


qiān

shuō
míng
níng
xuè


yóu
wèi

yǎng
ér
xiàn
xíng


néng
zhàng

ài
wèn


zhū

shuō
míng


shàng
ròuzhǔ
zhǔ
zǎi

dìng
shí


néng
zhàng

jiān
xiū
shànwènmíng
shuō
míng
làng

xìng


zhàng
wén
zhì


wèn

yuán


shuō
míng


xìng


zhàng

zhì


wènmàn
shuō
míng
lún
wéi
xìng


zhàng
xiū
zhì


wèn
gēng
yǒu
suǒ

néng

è
xíng

liàng
fán
nǎo


jiǎn

tān
tián
chī


shàn
gēn
yīn
yuán
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
ài
wèi
yīn
yuán


sǔn

yīn
yuán


zhí
zhuó
jiàn

xié

yīn
yuántān
tián
chī

shàng
yīn
yuán

yīng
pèi
shì
zhōng

tuō
nán
yuē


ài
děng

guī
tuó

děng

tān
tián
děng