正觉网
正觉网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第五十六卷(注音)

导读:摄决择分中五识身相应地意地之六  问诸蕴分位有几种。答有多种。谓得无想定等心不相应行。广说如前问依何分位建立。...

瑜伽师地论第五十六卷(注音)shī

lùnshí
liù
juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī
liù

wèn
zhū
yùn
fēn
wèi
yǒu

zhǒng


yǒu
duō
zhǒng

wèi


xiǎng
dìng
děng
xīn

xiāng
yīng
xíng

guǎng
广
shuō

qián
wèn


fēn
wèi
jiàn


zhǒngyīn

zài
xiàn
xíng
fēn
wèi
jiàn

sān
zhǒng

wèi
zhǒng

chéng
jiù

zài
chéng
jiù

xiàn
xíng
chéng
jiù
wèn


fēn
wèi
jiàn


xiǎng
dìng
miè
jìn
dìng


xiǎng
tiān


sān

yǒu

zhǒng

biàn
jìng
tān
wèi

shàng
tān
chū

xiǎng
zuò

wéi
xiān

míng
miè
fēn
wèi

jiàn


xiǎng
dìngsān
zhǒng


xìng
zhě
wéi
shì
shàn
luó
zhě
zài

shēng
xiāngzhě
xiān
hòu


jiè


jìng

dāng
shòu

guǒ

suǒ
yǒu
chù
tān
zhǐ

xiǎng
zuò

wéi
xiān

míng
miè
fēn
wèi

jiàn

miè
jìn
dìngsān
zhǒng


xìng
zhě
wéi
shì
shàn
luó
zhě
zài
shèng
xiāng


tōng
xué

xué


zhě
xiān
hòu


jiè
zhòng
xiàn
zài
qián

tuō

suǒ

fāng
xiàn
qián
wèi
jiàn

ā
lài

shí
jiào

ruò

jiànqiē
chù
jiē

xiàn
qiánshēng

xiǎng
yǒu
qíng
tiān
zhōng
míng
miè
fēn
wèi

jiàn


xiǎng


sān
zhǒng


xìng
zhě
luó
zhě
wéi

shēng
xìng


fēi
zhū
shèng
zhě


zhě
wèi
néng
yǐn


xiǎng
dìng


néng
gǎn


shú
guǒ

hòu
xiǎng
shēng

shì
zhū
yǒu
qíng
biàn
便
cóng

méi
wèn


fēn
wèi
jiàn

mìng
gēn
zhǒng
suǒ
yǐn

shú
zhù
shí
jué
dìng
fēn
wèi
jiàn

mìng
gēnsān
zhǒng

wèi
dìng

dìng


ài
fēi
ài


suì
jié
shù
děng
suǒ
ānwèn


fēn
wèi
jiàn

zhòng
tóng
fēn
zhǒngzhū
yǒu
qíng
xiāng

fēn
wèi

zhòng
tóng
fēnsān
zhǒng

suǒ
wèi
zhǒng
lèi
tóng
fēn


xìng
tóng
fēn

gōng
qiǎo

chù
yǎng
mìng
tóng
fēn
wèn


fēn
wèi
jiàn

shēng
zhǒngxiàn
zài
fēn
wèi
jiàn

shēngsān
zhǒng

suǒ
wèi
shà

shēng

xiāng

shēng

fēn
wèi
shēng

wèn


fēn
wèi
jiàn

lǎo
zhǒngqián
hòu
fēn
wèi
jiàn

lǎosān
zhǒng

wèi

xìng
lǎo

zhuǎn
biàn
lǎo

shòu
yòng
lǎo

wèn


fēn
wèi
jiàn

zhù
zhǒng
shēng
fēn
wèi
jiàn

zhùsān
zhǒng

wèi
shà

zhù

xiāng

zhù


zhì
zhù

wèn


fēn
wèi
jiàn


cháng
zhǒngshēng

huài
miè
fēn
wèi
jiàn


chángsān
zhǒng

wèi
huài
miè

cháng

zhuǎn
biàn

cháng

bié


cháng
wèn


fēn
wèi
jiàn

míng
shēn
zhǒngjiǎ
yán
shuō
fēn
wèi
jiàn

míng
shēnsān
zhǒng

wèi
jiǎ
shè
míng
shēn

shí

míng
shēn

shì
suǒ
gòng
liǎo

liǎo
míng
shēn


míng
shēn


shēn
wén
shēn
dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

wèi
biāo

shì


yīn
suǒ
shè

suǒ
shè
wèn


fēn
wèi
jiàn


shēng
xìng
zhǒngwèi
shēng


qiē
chū
shì
shèng

fēn
wèi

jiàn


shēng
xìngsān
zhǒng

wèi

jièjiè
jiè

wèn


fēn
wèi
jiàn

liú
zhuǎn
zhǒngyīn
guǒ
xiāng

fēn
wèi
jiàn

liú
zhuǎnsān
zhǒng

wèi
shà

zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn

shēng
zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn

rǎn

qīng
jìng
zhǎn
zhuǎn
liú
zhuǎn

wèn


fēn
wèi
jiàn

dìng

zhǒng
bié
xiāng
fēn
wèi
jiàn

dìng
sān
zhǒng

wèi
xiāng
dìng


yīn
dìng


guǒ
dìng


wèn


fēn
wèi
jiàn

xiāng
yīng
zhǒngyīn
guǒ
xiāng
chèn
fēn
wèi
jiàn

xiāng
yīngsān
zhǒng

wèi


xiāng
yīng

fāng
biàn
便
xiāng
yīng

chèn

dào

suǒ
zuò
xiāng
yīng

wèn


fēn
wèi
jiàn

shì

zhǒngxùn

liú
zhuǎn
fēn
wèi
jiàn

shì
sān
zhǒng

wèi
zhū
xíng
shì


shì
yòng
shì


shén
tōng
shì


wèn


fēn
wèi
jiànzhǒng

xíng
liú
zhuǎn
fēn
wèi
jiàn


sān
zhǒng

wèi
shà

liú
zhuǎn
shēn
liú
zhuǎnchéng

suǒ
zuò
liú
zhuǎnwèn


fēn
wèi
jiàn

shí
zhǒngxíng
xiāng


duàn
fēn
wèi
jiàn

shísān
zhǒng

wèi

lái
jīn

wèn


fēn
wèi
jiàn

fāng
zhǒngsuǒ
shè
shòu
zhū

fēn
wèi
jiàn

fāngsān
zhǒng

wèi
shàng
xià
bàng

wèn


fēn
wèi
jiàn

shù
zhǒng

liàng
biǎo
liǎo
fēn
wèi
jiàn

shùsān
zhǒng

wèi

shù
èr
shù
duō
shù

wèn


fēn
wèi
jiànzhǒngsuǒ
zuò
zhī

què
fēn
wèi
jiàn


sān
zhǒng

wèi

huì
yuán
mǎnwèn


fēn
wèi
jiàn
zhǒng

xiāng
wéi

yīng
zhīruò
fēn
wèi
ruò
chà
bié
wèn

zhū
yùn
zhōng
yùn
shì
yǒu


xìng
huán
shuō

xìngxìng

shì
yǒu
yùn
shì
yǒu


wènyùn
shì
yǒu
jiàn


yǎn
suǒ
xíng


yùn

fēn
shì
yǒu
jiàn

wènyùn
shì
yǒu
duì


zhǎn
zhuǎn
xiāng
chù

chù
suǒshì
yǒu
duì

zhě

dāng
zhī
yuǎn

sān
zhǒng
wēisān
wēi


qián
yīng
zhī

yùn

fēn
shì
yǒu
duì

wènyùn
shì
yǒu
lòuzhòng
suǒ
suí
fēi

duì
zhì
fán
nǎo
suǒ
shēngqiē

fēn
shì
yǒu
lòu


yǒu
yǒu
lòu


wèi
ruò
shì
chù
fán
nǎo
néng
shēng

zhǒng
guò
shī
shì
yǒu
lòuděng
míng
wéi

zhǒng
guò
shī
jìng
guò
shī

èr

wài
biàn

guò
shī

sān


è
xíng
guò
shī


shè
shòu
yīn
guò
shī

dāng
zhī
chū
guò
shī
chán
xiàn
xíng
suǒ
zuò


èr
guò
shī
zhū
fán
nǎo
shì
suí
zhú
fán
nǎo
suǒ
zuò


sān
guò
shī
fán
nǎo
yīn
yuán
suǒ
zuòguò
shī
yǐn

hòu
yǒu
suǒ
zuò

wènyùn
shì
yǒu
wéi


cóng
yīn

shēng

yīng
shēngqiē
shì
yǒu
wéi

wènyùn
shì
yǒu
zhèng


duō
suí
tián
huì

zài
zhuǎnqiē

fēn
shì
yǒu
zhèng

wènyùn
shì
yǒu
ài
wèi


duō
suí
ài
jiàn

zài
zhuǎnqiē

fēn
shì
yǒu
ài
wèi

wènyùn
shì

dān
shì


duō
suí

tān

zài
zhuǎnqiē

fēn
shì

dān
shì

wènyùn
shì
shì
jiānlùn
qiē

fēn
shì
shì
jiān

wènyùn
shì
duò
jiè


sān
jiè
suǒ
shè
shì
jiānqiē

fēn
shì
duò
jiè

wènyùn
shì
guò
shòu
yòng
yīn
guǒqiē
shì
guò


wènyùn
shì
wèi
lái


wèi
shòu
yòng
yīn
guǒqiē
shì
wèi
lái

wènyùn
shì
xiàn
zàishòu
yòng
yīn


wèi
shòu
yòng
guǒqiē
shì
xiàn
zài

wènyùn
shìliù
chù
bìng
zhǔ
yùn

fēn

yùn
quán
shì


wènyùn
shì
wàixiāng
wéiyùn

fēn
shì
wài

wènyùn
shì
guāng
jié


xiāng
zēng
chángqiē

fēn
shì


wènyùn
shì
xiāng
wéiqiē

fēn
shì


wènyùn
shì
liècháng


jìng
rǎn
qiē

fēn
shì
liè

wènyùn
shì
miào


liè
xiāng
wéiqiē

fēn
shì
miào

wènyùn
shì
yuǎn


chù
suǒ

lái
shí
fāng

yuèqiē

fēn
shì
yuǎn

wènyùn
shì
jìn


yuǎn
xiāng
wéiqiē

fēn
shì
jìn
wènyùn
shì

jiè

jiān
shēng
wèi

duì
zhì

huò


chū
sān
shí
xiàn
xíngqiē

fēn
shì

jiè


wènyùn
shì

jiè


jiè

duì
zhì

ruò


dìng
huò

shēng


wèi

shàng
duì
zhì

huò


chū
sān
shí
xiàn
xíngqiē

fēn
shì

jiè


wènyùn
shì


jièjiè

duì
zhì

ruò


dìng
huò

shēng


wèi

shàng
duì
zhì

huò


chū
sān
shí
xiàn
xíngqiē

fēn
shì


jièyǒu
chà
bié

wèi
qīng
ān

sān

juàn
zhǔ
bìng

guǒ

suǒ

shè


shì

jiè

zhǔ

fán
nǎoxiāng
wéi
suǒ
shè


shì

jiè
fán
nǎo

suǒ
shè


dāng
zhī
shì


jiè

wènyùn
shì
shàn


néng
gǎn
dāng
lái

guǒ
bàofán
nǎo

yǒng
duàn
duì
zhìqiē

fēn
shì
shàn

wènyùn
shì

shàn


néng
gǎn
dāng
lái

guǒ
bàonéng


zhū
è
xíngqiē

fēn
shì

shàn

wènyùn
shì


xiāng
wéiqiē

fēn
shì
yǒu
chà
bié

wèi

guò
shīguò
shī
gōng

duì
zhì
suí
shùn


shì
shànxiāng
wéi


shì

shànxiāng
wéi


shì


wènyùn
shì
xué


xué
fāng
biàn
便
shànqiē

fēn
shì
xué

wènyùn
shì

xué


xué
jīu
jìng
shànqiē

fēn
shì

xué

wènyùn
shì
fēi
xué
fēi

xuéqián
èr
zhǒng
suǒ
yǒu
shàn
rǎnqiē

fēn
shì
fēi
xué
fēi

xué

wènyùn
shì
jiàn
suǒ
duàn


xiàn
guān
zhì

xiàn
guān
suǒ
yīng
duànqiē

fēn
shì
jiàn
suǒ
duàn

wènyùn
shì
xiū
suǒ
duàn


cóng
xiàn
guān
hòu
xiū
dào
suǒ
duànqiē

fēn
shì
xiū
suǒ
duàn

wènyùn
shì

duànqiē
rǎn

yǒng
duàn
duì
zhì
duànqiē

fēn
shì

duàn

wènyùn
shì


děngqián
suǒ
shuō

děng
xiāng
wéi


dāng
zhī
shì


děngshì
děng
lèi
yīng
dāng
fēn
bié
zhū
yùn
chà
bié

wèn

shuōshì
yùnděng
míng
wéi


zhǒng
zhǒng
suǒ
zhàogēngzhuǎnlèi
zǒng
lüè


zēng

sǔn
jiǎn


shìwèn

yuán

yùn
shuō
míng
wéi


fāng
suǒ
zhǒng
zhí
zēng
chángbiàn
ài


míng
wéibiàn
ài


yǒu
èr
zhǒng


shǒu
děng
suǒ
chù
biàn
便
biàn
huài


èr
fāng
chù
chà
bié
zhǒng
zhǒng
xiāng

wèn

yuányùn
zǒng
shuō
míng
míng


shùn

zhǒng
zhǒng
suǒ
yuán
jìngyán
shuō
míng
fēn
bié
zhǒng
zhǒng
suǒ
yuán
jìng


shuō
wéi
míng
wèn
zhū
yùn
shuí
suǒ
shè

wéijiàn

shè
xìng
suǒ
shè
fēi

xìng

wéi
biàn
liǎo
zhī
zhǒng
zhǒng

lèi

shì

jiàn


wèn
zhū

shuí
xiāng
yīng

wéijiàn

xiāng
yīngxìng
xiāng
yīng
fēi

xìng

wéi
biàn
liǎo
zhī


xìng
qīng
jìng
xīn
yǒu
rǎn

rǎn

ruò
zēng
ruò
jiǎn
shì

jiàn

yǒu

shā
mén
ruò

luó
mén


lìng
míng
zhōng
wéi
xīn
shí
yǒu
fēi
zhū
xīn
suǒyīng


qiě
shuō
zhū
yùn
yǒu

zhǒng
xìng

chéng
jiù


yòu
ruò


fēn
wèi
bié

yǒu

xìng
zhě

fēn
wèi
bié


yǒu
guò
shī

shì
zhū
fēn
wèi
zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng
zuò
yòng
chà
bié

ruò
yǒu
ruò

jiē
chéng
shī


ruò
yán
yǒu
zhě

yóu
xiāng


biàn
便
yīng
yǒu

shí


xìng

ruò
yán

zhě


fēn
wèi
bié

wéi
táng
juān

yòu

yīng
wèi

liù
shí
shēn
fēn
wèi
chà
bié

yóu
liù
shí
shēn
suǒ

suǒ
yuán
yǒu
chà
bié


shì
zhū
fēn
wèi

chù
yīng


ruò
wèi
zhuǎn
biàn


yīngyǒuzhuǎn
biànyǒu
fēn
wèi
qián
hòu
chà
bié

fēiyǒu


lào
shēng

děng


yòu
xīn
yīn
yuán

chà
bié


xíng
bié
fēn
wèi

yīng
dào
shà

chà
bié
yīn
yuán
lìng

fēn
wèi
ér
yǒu
chà
bié

shìfēn
wèi
chà
bié

yīng
dào


yòu
wéi
jiào


wéi
xīn
shí
yǒu

yīng
dào


wéi

děng
jiào

wèi

jīng
yán
tān
tián
chī
děng
nǎo
rǎn

xīn
lìng

jiě
tuō

wèn

zhōng

suǒ
xiāng
wéi


ruò
wéi
yǒu
xīn
èr


yǒu

shì

tān
děng
yīng


shí

ruò


wèi

shí
wéi
xiān


yīngchà
bié
guò
qián

shuō


yòu

jīng
yán

chù

shēng
shòu
xiǎng

děng

yòu

jīng
shuō

shì
zhū

héng
gòng


fēi


shuō
yán

shì
zhū

ér

fēn

lìng
bié
shū


yòu

shì
zūn
wéi

chéng

shuō
dēng
míng


shì


shēng
ér
shuōsuī

jīng
yán

shì
liù
jiè
shuō
míng
shì


rán


shuō


guò
shī

wèn

zhōng
yǒu

wéi

xiǎn
shuō

dòng
xīn
suǒ
zuì
shēng
suǒ


dāng
zhī
shì
míng

jīng
yǒu
wéi

shèng
jiào
děng
shèng
jiào

wèi
shì
zūn
yán

lào
shēng

sān
huò
yǒu
chù
suǒzhǒng

zhī
wéi


huò
yǒu
chù
suǒ
yǒu


shēng

huò
yǒu
chù
suǒ


xiǎng
shēng


shì
jīngwéi

zhǒng

huò
wéi
yǒu
xīn

wéi
yǒu
xiǎng


shì

dāng
zhī

shì
děng
jīng
jiē
yǒu
míng
suǒ
shèyùn
xīn

xīn
suǒ

gēng

xiāng
yīng
dào

chéng
jiù

zhōng

tuō
nán
yuē


zhǒng
xìng

chéng
fēn
wèi
chà
guò
shī

yīn
yuán

bié


shèng
jiào
xiāng
wéi


shì

jué

yùn
shì
shàn
qiǎo

jiè
shì
shàn
qiǎo
jīn
dāng
jué


wèn

děng
shì
yǎn
jiè


ruò
yǎn
wèi
duàn

huò

duàn

mìng
gēn
shè
shòu


yǎn
jiè
nǎi
zhì

shí
jiè


jiè

fēn
dāng
zhī

ěr

wèn

děng
shì

jiè


ruò

gēn
zēng
shàng
suǒ
shēng

ruòwéi
zēng
shàng

shì
míng

jièjiè
nǎi
zhì
chù
jiè
dāng
zhī

ěr
wèn

shí

jiè

shì
shí
yǒu

shì
jiǎ
yǒu


shí
yǒu
zhě
huò
shí

huò
shí
èr

liù
wéiwéi
liùyuē
shì

ān

dào

wèn
ruò
yǒu
yǎn

yǎn
jiè


shè
yǒu
yǎn
jiè

yǎnyīng
zuòhuò
yǒu
yǎn
fēi
yǎn
jiè

wèi
ā
luó
hàn
zuì
hòu
yǎn

shì
míng
chū


huò
yǒu
yǎn
jiè
fēi
yǎn

wèi
shēng
yǒu

jiè
ruò
yǎn
wèi
shēng
huò
shēng

shī

huò


yǎn
huò
yǎn

jiān
miè

ruò
zhū

shēng
shēng


jiè

shì

èr


huò
yǒu
yǎn

yǎn
jiè

wèi
chú
ěr
suǒ
xiāng

shì

sān


huò
yǒu

yǎn


yǎn
jiè

wèi
ā
luó
hàn
yǎn

shī
huài
huò

shēng
yǎn

ruò
shēng


jiè
huò
niè
pán
jiè

bān
niè
pán

shì

yǎn
jiè


qiē

jiè
suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

shēn
jiè
yīng
fēn
bié

wèi

xiān
lái

shēng
shēn
zhě


suí
suǒ
yīng
dāng

xuān
shuōwài
jiè
suí

suǒ
yīng

dāng

shuō

ruò
shēng
shēng
jiè
zhèng
xuān

shí
dāng
yán

yǒu

ruò

xuān

dāng
yán
suí
zhú

jiè
wéi
jiè
fēi
shēng
wèn

shí

jiè

shì
tóng
fēn


tóng
fēn


yǒu
shí
yǎn
jiè
míng
wéi
tóng
fēn

suǒ

yǎn
jiè
míng

tóng
fēn


yǎn
jiè
nǎi
zhì
shēn
jiè

ěr

wéi
gēn
suǒ
shè

zhū
jiè
zhōng


liàng
tóng
fēn


tóng
fēn

fēi


děng
wài
zhū
jiè
zhōng

dāng
zhī

jiè
zhū
yǒu
suǒ
yuán

xīn
jiè
shuō

zhū

suǒ
yuán


děng
shuō
wèn

jiè

ér
néngjiè


néngliù

néng

néng

shǎo
fēn
fēi
néngjiè
ruòèr

néng


wèn

wéi
suǒ

fēi
néng
suǒ


néng

qiē
jiē
suǒ


wèishǎo
fēn
wéi
suǒ


shí
èr


shǎo
fēn

shì
néng


wèn

yóu
zhù
bàn

néng
néng
shí


shǎo
fēn
yóu
zhù
bàn

néng

shǎo
fēn

néng


wèn

wéi

jiè

wèn

wéi

jiè

wèn

wéi


jiè


wèn

wéi


jièshí


wèn

wéijiè

wèn

tōng
sān
jièsān
wèn

zhí
shòu

fēi
zhí
shòuzhí
shòu


zhí
shòu
fēi
zhí
shòu

suǒ


xiàng
fēi
zhí
shòu


néng
zhí
shòu

zhí
shòu


yún

zhǒng
zhǒng
jiè

wèi

shí

jiè
zhǎn
zhuǎn

xiāng
xìng

yún

fēi

jiè

wèi


zhū
jiè

liàng
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
chà
bié
suǒ

zhù
xìng

yún


liàng
jiè

wèi
zǒng

èr
míng

liàng
jièshì
zūn

è
chā


zhōng
shuōzhū
jiè
zhōng

xuān
shuō
jiè
yǒu
biān

zhōng


tuō
nán
yuē

děng
shí
yǒu
xìngtóng
fēn


jiè
zhí
shòu
fēi
zhǒng
zhǒng
děng
fēi

wèn

děng
shì
jièyīn


zhǒngběn
xìng


zhǒng
xìng


wēirén
chí


shì
jiè


wèn
niè
pán

kōng

shuō
míng
jiè


yóu

néng
chí


shēng


chí
shēn
yǎn
děng
yùn
dòng
yòng

wèn
wéi
xiǎn


jiàn

jièwéi
xiǎn
yīn
yuánxiǎn
gēn
jìng
shòu
yòng

wèn

shí

jiè
yóu
shuí
fēn
bié


ruò
lüè
shuō
dāng
zhī
yóu
liù
zhǒngjiè

wèi
yǎn
děng

yǒu
yǎn
děng
jiè

èr
jìng
jiè

wèi
zhù
zhǒng
xìngluó
suǒ
yǒu
zhū
jiè

sān
běn
xìng
jiè

wèi


suǒ
shuō
shí

jiè

shǐ
shí
lái

hòu
hòu
shēng

xìng
chéng
jiù


zhù
zhǒng
xìng

zhù
zhǒng
xìngluó


shǐ
shí
lái
niè
pán
fēi
niè
pán


xìng
chéng
jiù


xūn

jiè

wèi


zhū
jiè
jìng

jìng

xiān
suǒ
xūnshēng

zhōng

shēng
liè
shēng
niè
pán
yīn
xìng
guǒ
jiè

wèi


zhū
jiè
gǎn
guǒ

miè

liù
wèi

guǒ
jiè

wèi


zhū
jiè
wèi
gǎn

guǒ
huò
miè
wèi
miè


shì
lüè
shuō
zhū
jiè
yǒu
liù
zhǒng
ruò
guǎng
广
shuō
zhě

shù

liàng
wèn

shí

jiè

yǒu

nǎi
zhì


duàn
qián
suǒ
shuō
xiāng
yīng
suí
shùn
jiàn


wèn

shuō
yǎn
jiàn
zhū

nǎi
zhì

liǎo
zhūwéi
yǎn
děng
shì
jiàn
zhě
nǎi
zhì
shì
liǎo
zhě


wéi

shíyuē
shēng

dào


fēi
shì
yǎn
děng

fēi

shí

zhū


xìng
zhòng
yuán
shēng


shà

mièzuò
yòng


yuē
shì

dào


yǎn
děng
zuì
shēng

jiàn
zhě
děng

ruò
yǒu
yǎn
děng
zhū
gēn

shí
jué
dìng
shēng

suǒ
quē
jiǎn

huò
yǒu
shí
liú
fēi
yǎn
děng
gēn

ruò
quē

quē


zhōng
shí

wéi

jiàn
děng
shuō
jiàn
zhě
děng
wèn

shí

jiè

zhǒng


xuān
shuō
yīn
yuán
děng


lüè
yǒu
èr
zhǒng


sān
zhǒng


xuān
shuō
yīn
yuán

èr
liù
zhǒng


xuān
shuō
yīn
yuán

yún

sān
zhǒng


xuān
shuō
yīn
yuán

wèi
suǒ

jìng
jiè


chà
bié


suǒ

zhě


yóu
shí

gēn
tóng

chù


shuō
míng

jìng
jiè

shì
suǒ
yuánmíng


yún

liù
zhǒng


xuān
shuō
yīn
yuán

wèi

suǒ
xíng
zhòng
duō
chà
bié
shù
shù
xíng

xiān
shuō
yǎn
děng

shì
chū
yīn
yuán

yòu
suí
shì
jiān

shì
zhuǎn

shuō
yóu
zhū
shì
jiān
xiān

xiāng
jiàn


xiāng
wèi
wèn

shè
yǐn
shí


guò
zhòu
fēn

fēn
xiàn
qián


shè
zhǒng
zhǒng
ruǎn
miào


zhān

bèi
zhěn

chù

shì


shì

èr
yīn
yuán

yòu


chà
bié
wéi

zhǐxuān
shuō

shì

sān
yīn
yuán

yòu
yán
shì
chà
bié
suǒ
shè
shòuxuān
shuō

zhū
shòu

zhě


ān
shàn

děng
xiān
zhuāng
méi
yǎněr
dāng
ěr
lún
děng
zhuāng
yán

ěr

fēi


gēn

shì
yán
shì

shì


yīn
yuán

yòu

zuò

yǐn
shí


děng
shì


xuān
shuō

yóu
zhū
zhòng
shēng
jiē
xiān

zhǐ
shēn

èr

ruò
jìng

jìng
fāng
biàn
便
qín
qiú


shí
duàn
shí


bǎo
zùi


jìn
zhū


shì


yīn
yuán

yòu
yóu
zuò

chà
bié
shè
shòuxuān
shuō

suǒ

zhě


yóu
yǎn
néng
jiàn
zhǒng
zhǒng
zhū


wǎng
huán

shī
wēi


luàn


shí

shēn
zēng
jiàn

jiàn

yuàn
qīn
zhōng

liǎo

fāng
suǒ
xuān
shìxiǎng
yán
shuō


zhòng


jiǎo


děng

guǎng
广
shòu
zhǒng
zhǒng
shì
jiān


cháng
yǎng

shēn


shì
děng
lèi
yǒu

liàng
zhǒng
yǎn
jiè
zuò


yóu
ěr
néng
wén
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng

yīn

liǎo

shàn
shuō
è
shuō
zhǒng
zhǒngzhū
yán
lùn

yīn
wén
zhǒng
zhǒng
wēi
miào

yīn

guǎng
广
shòu
zhǒng
zhǒng
shì
jiān


cháng
yǎng

shēn


shì
děng
lèi
ěr
jiè
zuòqián
xiá
liè


jiè
néng
xiù
zhǒng
zhǒng
zhū
xiāng

xún
xiāng
ér
wǎng

shòu
zhū


cháng
yǎng

shēn


shì
děng
lèi

jiè
zuò


fāng
qián
xiá
liè

shé
jiè
néng
cháng
zhǒng
zhǒng
zhū
wèi

shòu
zhū


cháng
yǎng

shēn


shì
děng
lèi
shé
jiè
zuò


fāng
qián
xiá
liè

shēn
jiè
néng
chù
zhǒng
zhǒng
suǒ
chù
shòu
zhūsuī
néng
cháng
yǎng

shēn

ránhuò


shí

wéi
sǔn
hài


shì
děng
lèi
shēn
jiè
zuò


zuì
wéi
xiá
liè

shì
míng

liù


xuān
shuō
yīn
yuányǎn
děng
liù
zhǒng
yīn
yuán
chà
bié
zhōng


biàn
xíng

zuì
hòu
xuān
shuō

wéi
shè

shì


yīn
yuán
zhōng


tuō
nán
yuē

zhòng
duō
shùn
shì
zhuāng
yán

suí
èr
zhǒng
zuò
xuān
shuō
shí

jiè

dāng
zhī
néng
shè

qiē
jīng
zhōng
suǒ
shuō

jiè
wèn
shēng

jiè
zhě


jìng
jiè
ér

yuán

shēng

shé
liǎng
jiè


wéi
lìng
suǒ

shēn
duān
yán


yòu

jiè
zhōng


èr
zhǒng
wèi
wèn
shēng

èr
jìng

huò
shēng
shàng


ruò
yǒu
xún
yǒu

yǎn
děng
shí
xiàn
zài
qián

yún
xún


ruò

xiàn
qián

yúnyǒu

zhū
gēn

ér
néng
lǐng
shòu


jìng
jiè


yóu
yǒu
xún
yǒu

zhū
shí
zhǒng

suí
zhú

xún


sān
cóng

xiàn
qián

yòushí
xiàn
xíng
shí


wéi

xún


sān


zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

shìfēi
shì

xiàng

xúnyóu

yǒu
qíng

zhū
xún


xìng


ér


suī
míng

xún

xiàn
xíng


guò
shī

wèn

yuán
yǎn
jiè
ěr
jiè

jiè


shēng
èr
fēn
fēiwéi
lìng

zhǐ

duān
yán


wèn
yǎn
ěrzhū
shí
shēng
shí
wéi

èr
fēn

dāng
yán


dāng
yán
èrdāng
yán
wéi


ruò


fēn

zhàng

huài

shí
míng
liǎo
shēng

ruò

yǒu
zhàng
huò

shī
huài

shí

míng
liǎo
shēng


yòu
shí
fēi
yǒu


yóu
fāng
suǒ
bié
chéng
èr
fēn

wèn
yǎn

yǎn
shí
ruò
shì
yīn
guǒ
yún


yǒu

ruò

yǒu
zhě
yún


chéng
yīn
guǒ
liǎng
xìng


shí

yǎn
shēng

fēi

zhǒng

yīn
guǒ
dào


yǎn

yǎn
shí
fēi
zhèng
shēng
yīn

wéi
jiàn

yīn

shì


èr

shí
ér
yǒu
yīn
guǒ
xìng
chéng

yóu

dēng
yàn
guāng
míng
dàoyǎn

yǎn
shí

ěr

shé
shēn


zhū
shí
dāng
zhī

ěr

ruò


zhě

suī
yǒu

zhǒng

suǒyǎn
děng
zhū
shí
yīng


shēng
wèn
ruò


jiè
huò
shēng
huò
cháng

dāng
yán
yǎn
jiè
jué
dìng
zhuǎn
fēi

xiàng


yǎn
jiè

ěr

shé
jiè


shí
jiè
dāng
zhī

ěr

shēn
jiè
jué
dìng
zhuǎn


shì
shēn
shí
jiè

jiè

jiè

shí
jiè

shēng
xiāng
wèi
chù
jiè

ěr
wèn
ruò


jiè
huò
shēng
huò
cháng

dāng
yán
yǎn
jiè
jué
dìng
zhuǎnjué
dìng
zhuǎn


yǎn
jiè

shì

ěr

shé
shēn
jiè
yǎn
ěr
shēn
shí
jiè

ěr

chú
xiāng
wèi
jiè


shí
jièqiē
jiè

jué
dìng
zhuǎn
jiè
huò
shēng
huò
cháng

chú

jiè

jiè

shí
jiè


dìng

zhuǎn

wéi
chú

zài
suǒ
huò
zhū


dāng
zhī
sān
jiè


dìng
zhuǎn
jiè
shì
shàn
qiǎo


yùn
shàn
qiǎo

yīng
xuān
shuō

tuō
nán
sòng


jiè
shàn
qiǎo

chù
shì
shàn
qiǎo

tuō
nán
sòng
dāng
zhī

ěr
yún

yǎn
chù

wèi
ruò
yǎnshèjiān

fēi
duàn
mièyǎn
chù
xiāng


chù

xìng
dāng
zhī

ěr
wèn
chù
chù
chù

chà
bié


chù

qián
shuō

chù
chù
zhě

wèi

chù

huò
néng

jiān
yǐn

zhū
chù

suí
shùn

chù
suǒ
yǒu
zhū
chù
wèn
ruò
yǎn

chù


shè
chù

yǎnyǒu
yǎn
fēi
chù

wèi
ruò
yǎnshè

rán
shì

jiān
duàn
miè
zhī


yǒu
chù
fēi
yǎn

wèi
suǒ

chù
ān
zhù
chù
xiāng

yǒu

yǎn

chù

wèi
ruò
yǎnshè


fēi

jiān
duàn
miè
zhī


yǒu
fēi
yǎn
fēi
chù

wèi
ruò
yǎn


huò


shèěr
děng

zhù
chù
xiāng

wèn
ruò
chù

chù
chù


shè
chù
chù

chùzhū
chù
chù

shì
chù

yǒu
chù
fēi
chù
chù

wèi
yǎn
děng


chù

néng
yǐn

jiān
chù

rán
fēi

jiān
duàn
miè
zhī


ruò


jiè
huò
shēng
huò
cháng
suǒ
yǒu

shé

ruò
shēng

xiǎng
yǒu
qíng
tiān
zhōng
suǒ
yǒu
zhū
gēnqiē
shí
dāng
zhī

dìng
fēi
chù
wèn
chù
míngwéi
xiǎn


jiàn

chùzhū
xīn
xīn
suǒ
shēng
cháng
mén


yuán


fāng
biàn
便
xìng


suǒ

zhǐzhù
chù


shì
míng
chù


wéi

xiǎn
shì
děng

jiān
suǒ
yuán
zēng
shàng
sān
zhǒng
yuánjiàn

chù

guǎng
广
fēn
bié
chù
suí

suǒ
yīng

jiè
dāng
zhī
yòu
shì
zūn
yán
yǒu

shēng
chù

guǎng
广
shuō

jīng


shì
shí
biàn
chù
yòu
yǒu

chù

wèi
kōng

biān
chù
děng

yòu
yǒu
èr
chù

wèi

xiǎng
chù

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


shì
děng

chù
míng
shuō
zhě


suǒ
shuō
xiāng
suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
jiē
zài
shí
èr
chù
shè

yòu
chù

zhǐ

jiè
yīng
zhī


yún

míng
yuán
shēng


wèi

zhǔ
zǎi

yǒu
zuò
zhě

yǒu
shòu
zhězuò
yòngzài

cóng
yīn
ér
shēng
tuō
zhòng
yuán
zhuǎn

běn

ér
yǒu
yǒu

sǎn
miè

wéi

suǒ
xiǎn
wéi

néng
rùn

wéi

suǒ
rùn
duò
zài
xiāngshì
děng
xiāng
míng
yuán
shēng


dāng
zhī

zhōng
yīn
míng
yuán

guǒ
míng
yuán
shēngmíng
suí
mián

duàn
yǒu
míng
chán
yǒumíng
chán
shēngzhū
xíng
zhuǎn


shì
zhū
xíng
zhǒng


duàn


zhū
xíng

shēng

zhū
xíng
shēng


yǒu
shí
zhuǎn


shì
suǒ

zhū
yuán

zhī
liú
zhuǎn
dào
suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr
dāng
zhī
yǒu
shēng

lǎo

zhī
shì
jiǎ
yǒu


suǒ

yǒu
zhī
shì
shí
yǒu


yóu

xiāng
jiàn

yuán

chà
bié


děng
wéizhòng

yǐn
yīn

chù

èr
zhòng

shēng
yīn

chù

sān
zhòng

yǐn
yīn


zhòng

shēng
yīn


zhòng

shēng


zhòng

yǐn
yīn

chù
zhě

wèi

xiàn

zhōng
míng

wéi
yuán
liù
chù
shēng


duàn

zhī


wéi
suǒ
yuán


chùqiēchī
shēng


shì
míng

míng


míng
yuán


hòu
zhū
xíng

nǎi
zhì
hòu
shí
yǒu
chù
yuán
shòu


zhōng
liù
chù
míng

míng
děng

yǐn
yīn

chù

zhòng

shēng
yīn

chù
zhě

wèi
zhū


chù
wéi
yuánxiàn

zhōng
zhū
shòu
shēngwéi

chù


wài
jìng
jiè


zhū
ài

yóu
ài
wéi
yuán

hòu
yǒuwéi
yuán


hòu
yǒu
yǒu


shì
ài
děng
sān
zhǒng
shēng
yīn

yòng
chù
yuán
shòu
wéi
suǒ

chù
zhòng

yǐn
yīn
zhě

wèi

míng
yuán
xíng
nǎi
zhì
chù
yuán
shòu

xiàn

zhōng
shí
wéi

fēidòng

zhī
suǒ
xūn


hòu
hòu
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

néng
yǐn
dāng
lái

shēn
shí
děng
shēng
lǎoshì

shuō

wéi

yǐn
yīn

zhòng

shēng
yīn
zhě

wèi
shòu
yuán
ài
ài
yuán


yuán
yǒu

shì
míng
dāng
lái
zhòng

shēng
yīn


xiān
suǒ
zuò

wéi
fán
nǎo
shè
shòu

wèi
lái
shì
shēng
jiāng
xiàn
qián


dāng
zhī
míng
yǒu

zhòng

shēng

zhě

wèi
yǒu
yuán
shēng
shēng
yuán
lǎoshì
míng
wéi
zhòng

shēng


shí
míng

liù
chù
chù
shòu

xiān
zhǒng

xìng
suí
suǒ

shí

zēng

zhòng

yǐn
yīn
zhī
míng

jīn


guǒ
míng
shēng
lǎo

míng


dāng
zhī

míng
zhì
suǒ
duì
zhì

bié
yǒu
xīn
suǒ


wéi
xìng

fēi
wéi
míng


fēi
xié
zhì

ruò


míng
wéi
míng

zhě

yīngruǎn
zhōng
shàng
pǐn

yóu

xìng

dōu

ruǎn
zhōng
shàng
pǐnyòu
míng
suí
mián

chán
chà
bié

yóu

xìngqiē
shí

xiāng
xiāng

xiàn
xíng
suí
zhuǎn


jiàn


yòu

shēng
xīn
shàn
rǎn

qiē
chù
cháng

huì
míng

ruò


xìng
shì

míng
zhě

yīng

qiē
xīn
jiē
chéng
rǎn

yòu

xìng

fēi
yǒu
wéi
shè
fēi

wéi
shè


fēi
yǒu
wéi

wéi
suǒ
shè


néng
wéi
rǎn


wéi
jìng

yòu


míng
xīn
xiāng

zhōng

yīng

qiē
shí
míng
yòu

yīng
shuō

míng
miè

míng

shēng


suǒ

zhěyǒu


ér

miè


ruò
wéi
xié
zhì
shì

míng
zhě

wéi
chú
huì
míng
suǒ
shè
zhū
zhìqiē
zhì
jiē
xié
zhì


wéi
wéi
rǎn

xié
zhí
xìng
zhì
shì
xié
zhì


wéi
zhū
fán
nǎo
xiāng
yīng
xié
zhì
shì
xié
zhì


ruò
yán
chū
zhì
shì
xié
zhì
zhě


qiē

shēng
xiāng

zhōng
zhì
jiē
yīng
xié
zhì

ruò
shàn
ruò
yīng
dào


ruò
wéi
rǎn

xié
zhí
xìng
zhì
shì
xié
zhì
zhě

wéi
yīng

jiàn

jiā

děng
míng
rǎn
xìng
zhì


zhōng

shí

liǎo
xíng
xiāng

shì
míng

míng

yóu
yǒu

shí

liǎo
xíng


xié
zhí
shì
xiāng

shì
míng
wéi
jiàn

wèi

jiā

jiàn
yóu

míng

zhí


suǒ


shì

jiànshì
xié
zhí
xíng
zhuǎn

rán

zhū
jiànchī

yóu
chī

jiàn
xíng
xiāng

bié

shìrǎn

xìng
zhì
míng
wéi

míng


yīng
dào

yòu
ruò

míng

zhū
jiàn
xiāng

chà
bié
zhě

shì
zūn

yīng

suí
mián
zhōng


míng
wài

jiàn
suí
mián

yòu

shì
zūn
zēng


chù

zhū
jiàn
shàng
shì

míng
míng

ruò
zhū
fán
nǎo
xiāng
yīng
xié
zhì
shì

míng
zhě


jiā

děng

zhǒng
xié
jiàn
zhì
wéi

xìng


èr
zhì


yǒu
xiāng
yīng

shì

zhū
jiàn
yīng


míng
cháng

xiāng
yīng

yòu
ruò
tān
děng
fán
nǎo


lìng
xiāng
yīng
zhì
chéng

chī
xìng


yīng
tān
děng
zēng
shàngyǒu

chī

fēi
chī
zēng
shàng

chī
wéi
dǎo
shǒu

yǒu
tān
děng

qiē
fán
nǎo

yòu
yīng

shuō


fán
nǎo
xiāng
yīng
zhī
huì

yóu
xiāng
yīng


chéng
rǎn

fēi


xìng

fēi

chī


chéng
chī
xìng

yòu

zhū

fán
nǎo
xiāng
yīng

fēi
fán
nǎo
xìng
zhū
xīn
xīn
suǒ

shì

dāng
zhī
bié
yǒu

míng

shì
xīn
suǒ
xìng

xīn
xiāng
yīng


shì
zūn
yán

xíng
yǒu
sān
zhǒng

wèi
shēn
xíng

xíng

xíng

dāng
zhī

zhōng

chū

fēng
míng
wéi
shēn
xíng

fēng
wéi
dǎo
shǒu
shēn

zhuǎn


shēn
suǒ
zuò


míng
shēn
xíng

yóu

chī
zhě
xiān

suí
shùn
shēn

fēng


rán
hòu
fāng

rǎn

shēn
chū

néng

shēn


míng
shēn
xíng


shì
xún


zhūmíng

xíng

shòu
xiǎng
míng

xíng


shì

qiē
zǒng
shuō
shēn
xíng

xíng

xíng
zhū
yǒu
suí
shēng

jièdāng
zhī
yǒu
zhī


suǒ
shèshí
èr
zhī
zhōng

èr

suǒ
shè

wèi
xíng

yǒu

sān
fán
nǎo
shè

wèi

míng
ài


dāng
zhī
suǒ

jiē
shì
suǒ
shè

yòu
èr

zhōng

chū
shì
yǐn

suǒ
shè

wèi
xíng

hòu
shì
shēng

suǒ
shè

wèi
yǒu

sān
fán
nǎo
zhōng

néng


yǐn


wèi

míng

èr
néng


shēng


wèi
àishì
suǒ
shè
zhī
zhōng

èr
shì
wèi
lái

zhī
suǒ
shè

wèi
shēng
lǎoshì
wèi
lái

yīn
suǒ
shè

wèi
xiàn

zhōng
cóng
xíng
yuán
shí
nǎi
zhì
chù
yuán
shòu

yòu


zhī

shì
xiàn
zài

zhī
suǒ
shè

yóu
xiān
shì
yīn
jīn

shēng


guǒ

shú
shè

wèi
shí
míng

liù
chù
chù
shòu

yòu
xiàn
zài
guǒ
suǒ
shè

zhī


wèi
lái
guǒ
suǒ
shè
èr
zhī

zǒng
míng
guǒ
suǒ
shè
yuán


dāng
zhī

zhī
shì
yīn
suǒ
shè
yuán
zhī
lüè


chù
wéi
néng
shēng
yīn


néng
shēng


èr
néng
shēng
ài

sān
néng
shēng
fēi
chù
xìn


néng
shēng
jiàn


néng
shēng
zēng
shàng
màn


qián

děng
suǒ
yǒu

zhī
shì
néng
shēng


wèi

shì
guò

wéi
zēng
yǒu

wéi
zēng
shì
děng


sān
shì
zhuǎn


jīng
guǎng
广
shuō

guò

míng
qián


wèi
lái
míng
hòu


xiàn
zài
míng
qián
hòu


dài
guò

shì
shì
hòu


dài
wèi
lái
shì
shì
qiánruò

guò

dāng
zhī


qián


zhī
suǒ
shēng

ruò

wèi
lái
dāng
zhī


hòu


zhī
suǒ
shēng

ruòhuò

shuí
suǒ
yǒu

wéi
shì
shuí

jīn

yǒu
qíng
cóng

ér
lái


méi

dāng
wǎng

suǒ

dāng
zhī


shì
qián
hòu


zhī
suǒ
shēng

yòuzhī


wài

zhīwài

zhī

dāng
zhī
néng
shēng

wài
děng
ài


hòu
yǒu
ài


tān

xíng
ài

ài

yòu
ruòzhīshú

zhī
shú

zhī

shì
zhū
yǒu
qíng
yóuzào

zhī
wéi
yuán

luó
tiān
tiān

shì
zhǔ
tiān
děng
fēi
zhèng
chù
zhōng

shēng
wàng
shēng
jiě
guī

jìng
xìn

yòu
ruò


děng

zhī

nǎi
zhì

dào

zhī

dāng
zhī
néng
shēng
zhū
jiàn

suǒ

zhě


yóu

sān
bǎozhōng

zhèng
tōngnǎi
zhì
néng
shēng
liù
shí
èr
jiàn
shì
jiàn


shì
lùn


shī

ài

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
suǒ
yǒu
xié
jiàn

yòu
ruò

yīn

zhī


yīn
suǒ
shēng

shàn

shàn
děng

zhī

guǎng
广

jīng
shuō

yóu


zhīwǎng
shàn

dào
wǎng
shàn

fāng
biàn
便
zhōng

shēng
zēng
shàng
màn

suǒ

zhě


yóu

shàn

shàn
děng

ài
fēi
ài
guǒ


shí
zhī
è
饿
tóu
huǒ
zhuì
gāo
yán
děng

fēi
fāng
biàn
便
zhōng

fāng
biàn
便
xiǎng

xíng

shì
shì

qiú
shēng
tiān

yòu

liù
chù
chù
zhōng
suǒ
yǒu

zhī
shí
tōngshā
mén
guǒ
zhōng

zēng
shàng
màn

suǒ

zhě


yóu
shí

yǒu

liù
chù
chù

shí
tōng

zhì

ér
shēng
zēng
shàng
màn


dāng
zhī

zhōng
ruò
shēng
tiān
fāng
biàn
便
zēng
shàng
màn

ruò
shā
mén
guǒ
zēng
shàng
màn

zǒng


èr
míng
zēng
shàng
màn


shì

míng
néng
shēng

zhǒng

rǎn

wèi


rǎn

ài

rǎn

xìn
jiě

rǎn

jiàn

rǎn

zēng
shàng
màn

rǎn

yóu


rǎn
suǒ

rǎnqiē


huò


huò

xìn
shùn


yǐn

xiàn

zhōng
duō
shòu

nǎo


ān
yǐn
zhù

yóu
ài

rǎn
suǒ

rǎn


yǐn
shēng
hòu
yǒu
shēng
lǎo
bìng
děng

qiēyóu
xìn
jiě

rǎn
suǒ

rǎn


huò
wèi

yīn
huò


zài
tiān
děng


píng
děng
yīn
wèi
wéi
zhèng
yīn
qiē
shì
yòng
ér
zhù

yóu
jiàn

rǎn
suǒ

rǎn


suí

zào
zuò

qiē
è
xíng

néng
gǎn
dāng
lái
zhū
èyóu
zēng
shàng
màn

rǎn
suǒ

rǎn


lìng
shì

yòng

guǒ

guǒ


yuán

shàn
qiǎo

běn

fēn

guǎng
广
fēn
bié

suǒ

yuán
shàn

qiǎo
jué

wén


xiàn