正觉网
正觉网
金刚经原文 金刚经译文 金刚经注音 金刚经经典 金刚经视频
主页/ 金刚经经典/ 文章正文

金刚经全文注音香赞唱

导读:金刚经是佛学中得经典之一,经常唱诵金刚经不但能让我们获得功德,也能让我们对经文有更深的了解。只是在唱诵金刚经时,大家也要知道金刚经全文注音香赞唱,这样能帮助我们把金刚经唱诵的更完整。那下面我们一起来看看吧!香赞 lú xiāng zhà ruo 炉香乍热 fa jiè méng xūn 法界蒙熏 zhù fó hai huì xī yáo wén 诸佛海会悉遥闻 suí chù ji...

 金刚经是佛学中得经典之一,经常唱诵金刚经不但能让我们获得功德,也能让我们对经文有更深的了解。只是在唱诵金刚经时,大家也要知道金刚经全文注音香赞唱,这样能帮助我们把金刚经唱诵的更完整。那下面我们一起来看看吧!

 香赞

 lú xiāng zhà ruo

 炉香乍热

 fa jiè méng xūn

 法界蒙熏

 zhù fó hai huì xī yáo wén

 诸佛海会悉遥闻

 suí chù jié xiáng yun

 随处结祥云

 chéng yì fāng yīn

 诚意方殷

 zhù fó xiàn quán shēn

 诸佛现全身

 ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà

 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

 ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

 jīn gāng jīng qi qing

 金刚经启请

 jìng kou yè zhēn yán

金刚经全文注音香赞唱

 净口业真言

 ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

 唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃

 jìng sān yè zhēn yán

 净三业真言

 ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

 唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾

 ān tu dì zhēn yán

 安土地真言

 ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē

 南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃

 pu gōng yang zhēn yán

 普 供 养 真 言

 ong ye ye nang san po wa fa ri la hu

金刚经全文注音香赞唱

 唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

 fèng qing bā jīn gāng

 奉请八金刚

 fèng qing qīng chú zāi jīn gāng

 奉请 青除灾金刚

 fèng qing pì dú jīn gāng

 奉请 辟毒 金刚

 fèng qing huáng suí qiú jīn gāng

 奉请 黄随求金刚

 fèng qing bái jing shui jīn gāng

 奉请 白净水金刚

 fèng qing chì shēng huo jīn gāng

金刚经全文注音香赞唱

 奉请 赤声火金刚

 fèng qing dìng chí zāi jīn gāng

 奉请 定持灾金刚

 fèng qing zixián jīn gāng

 奉请 紫贤 金刚

 fèng qing dà shén jīn gāng

 奉请 大神 金刚

 fèng qing sì pú sà

 奉请四菩萨

 fèng qing jīn gāng juàn pú sà

 奉请 金刚眷菩萨

 fèng qing jīn gāng suo pú sà

 奉请 金刚索菩萨

 fèng qing jīn gāng ài pú sà

 奉请 金刚爱菩萨

 fèng qing jīn gāng yu pú sà

 奉请 金刚语菩萨

 fā yuàn wén

 发愿文

 jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊 归依十方佛

 wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng

 我今发宏愿 持此金刚经

 shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku

 上报四重恩 下济三涂苦

 ruò you jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者 悉发菩提心

 jìn ci yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身 同生极乐国

 yún hé fán

 云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿 金刚不坏身

 fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘 得大坚固力

 yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn

 云何于此经 究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密 广为众生说

 kai jīng jì

 开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fa bai qiān wàn jié nán zāo yù

 无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

 wo jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持 愿解如来真实义

 ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

 南无祗园会上佛菩萨(三称)

 在唱诵金刚经时除了要注意这个,也要了解金刚经的唱诵方法,只有了解了方法才能更好的去唱诵经文,才能从经文当中获取功德利益,所以在唱诵金刚经时大家一定要了解它的方法。